งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอบสวนโรคมือเท้าปากระบาด ให้ได้คุณภาพ. แนวคิดในการสอบสวนโรค เตรียมให้พร้อม (4M+KM+Team) ตรวจให้พบ ตีให้เร็ว ตามให้หมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอบสวนโรคมือเท้าปากระบาด ให้ได้คุณภาพ. แนวคิดในการสอบสวนโรค เตรียมให้พร้อม (4M+KM+Team) ตรวจให้พบ ตีให้เร็ว ตามให้หมด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอบสวนโรคมือเท้าปากระบาด ให้ได้คุณภาพ

2 แนวคิดในการสอบสวนโรค เตรียมให้พร้อม (4M+KM+Team) ตรวจให้พบ ตีให้เร็ว ตามให้หมด

3 แหล่งโรค / รังโรค เชื้อโรค / ปัจจัยเสี่ยง คนที่มีความไวรับ / กลุ่มเสี่ยง วิธีการถ่ายทอด โรค ระบาดวิทยา หลักการป้องกันและ ควบคุมโรค กำจัดแหล่ง โรค / ปัจจัย เสี่ยง ตัดการ ถ่ายทอด โรค สร้างเสริม ความ ต้านทาน

4 ตรวจให้พบ ผู้ป่วยจากชุมชนเดียวกันหรือสถานที่ที่ มีขอบเขตชัดเจน เช่น โรงเรียน ศูนย์ เด็กเล็ก ตั้งแต่ 2 รายใน 1 สัปดาห์ หัวใจสำคัญอยู่ที่ เครือข่ายแจ้งข่าว ที่เป็นทางการและไม่ เป็นทางการ แหล่งข่าว Event base จากครูในโรงเรียน ครูศูนย์เด็ก อสม. ผู้นำ Case base(506) จากเจ้าหน้าที่ระบาดฯ รพ./OPD

5 ตีให้เร็ว ประชุมทีมตั้งวัตถุประสงค์ที่ออกสอบสวน โรคแบ่งบทบาทหน้าที่และเตรียมอุปกรณ์ สอบสวน เก็บตัวอย่าง การกำหนดวัตถุประสงค์โดยทั่วไป - ยืนยันการวินิจฉัย ยืนยันการระบาด - การกระจายของโรคตามบุคคล สถานที่ เวลา - สาเหตุ / แหล่งโรค วิธีการถ่ายทอดโรค - หามาตรการป้องกันควบคุมโรค ลงพื้นที่สอบสวนภายใน 24 ชม. หลังจาก รับแจ้ง

6 6

7 7

8 ตัวอย่าง การตั้งนิยามการค้นหา ผู้ป่วย การสอบสวนโรคมือเท้าปาก นิยามผู้ป่วย คือเด็กที่มาเรียนในศูนย์เด็กเล็ก เทศบาลเมืองพิบูล ต. พิบูล อ. พิบูล จ. อุบลราชธานี โดยมีอาการตั้งแต่ 2 อาการขึ้น ไป ดังนี้ ตุ่มแผลที่ปาก ไข้ ตุ่มแผลที่ฝ่ามือ ตุ่ม แผลที่ฝ่าเท้า ตุ่มแผลที่ก้น ตุ่มแผลในปาก ใน ระหว่างวันที่ 11 -25 กุมภาพันธ์ 2556 8

9 ออกแบบแบบฟอร์มการ ค้นหาผู้ป่วย 9

10 ตัวอย่างแบบฟอร์มการค้นหาผู้ป่วย เพิ่มเติม 10

11 ลงพื้นที่สอบสวนโรคตาม ให้หมด หาก มีผู้ป่วย นอนอยู่โรงพยาบาล ???? ดูจากแฟ้มประวัติของผู้ป่วย ประวัติการเจ็บป่วย วันที่เริ่มป่วย วันที่รับรักษา ผล LAB เบื้องต้น เช่น CBC การวินิจฉัยของแพทย์ ซักถามข้อมูลจากผู้ป่วย และญาติเพิ่มเติม เก็บตัวอย่างยืนยันกรมวิทย์ Throat swab ใส่ Media สีชมพู ( พบยังมีอาการนับจากเริ่มป่วยใน 7 วัน ) 11

12 ลงพื้นที่ สอบสวนโรค ในชุมชน บ้านผู้ป่วย ทำอย่างไร ??? สำรวจ สภาพแวดล้อมรอบบ้าน ในบ้าน ห้องนอน ฯลฯ สอบถามญาติผู้ป่วย สำรวจสภาพแวดล้อมในชุมชน ค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสเพิ่มเติม ตาม นิยามในการค้นหา ถ้าพบยังมีอาการนับจากเริ่มป่วยไม่เกิน 7 วันเก็บ Throat swab หรือเกิน 7 วันขึ้นไป นัดหมาย เก็บ Stool ส่งกรมวิทย์ ยืนยัน สอบถามถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด โรคนั้นๆ 12

13 ลงพื้นที่สอบสวน โรค ( ต่อ ) ดำเนินการควบคุมการระบาดจากแหล่ง โรคร่วม จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ศูนย์เด็ก โรงเรียน การสื่อสารแจ้งสถานการณ์ให้ประชาชน เข้าใจ ค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสเพิ่มเติม ตาม นิยามในการค้นหาโรค 13

14 การรวบรวมข้อมูล เพิ่มเติม 14

15 รวบรวมข้อมูลทางระบาดวิทยาเชิง พรรณนา 15

16 การศึกษาสภาพแวดล้อมใน พื้นที่ 16  รายละเอียดที่ควรเพิ่มเติม - ลักษณะของสถานที่เกิดโรค ความแออัด การ ถ่ายเทของอากาศ ความสะอาด - อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน เช่น เตียง หมอน แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ของเล่น ฯลฯ - ความสะอาดของสถานที่ที่ต้องใช้ร่วมกัน เช่น ห้องน้ำ ห้องส้วม สระว้ายน้ำ สนามเด็กเล่น ลูกบิดประตู พิจารณาจาก : ความถี่ของการใช้ วิธีการทำความสะอาด - สิ่งอำนวยความสะดวกในการป้องกันเช่น อ่าง ล้างมือ สบู่

17 การวิเคราะห์และประเมิน สถานการณ์การระบาด 17

18 กำหนดมาตรการการควบคุมการ ระบาดของโรค ควรสอดคล้องกับผลการสอบสวนการระบาดที่พบ  การควบคุมการระบาดในโรงเรียน ศูนย์เลี้ยง เด็ก  แยกผู้ป่วย  แจ้งเตือน  ปิดสถานที่  กำจัดเชื้อในสิ่งแวดล้อม, ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 18

19 กลับจากสอบสวนโรค  นำข้อมูลทั้งหมดที่ได้มา มาเรียบเรียงข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  เชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ของการเกิดโรค  พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคนั้นๆ หรือปัจจัย เสี่ยง  ตรวจสอบสมมติฐาน ( โรคมีการแพร่ได้ อย่างไร อะไรคือสาเหตุ แหล่งโรคอยู่ที่ใด ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้กลุ่มเสี่ยงป่วย )  ผลการควบคุมป้องกันโรค  เฝ้าระวังหลังการสอบสวนเป็นอย่างไร กี่วันโรค จึงสงบ  Re check ว่า ทำครบตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือไม่ 19


ดาวน์โหลด ppt การสอบสวนโรคมือเท้าปากระบาด ให้ได้คุณภาพ. แนวคิดในการสอบสวนโรค เตรียมให้พร้อม (4M+KM+Team) ตรวจให้พบ ตีให้เร็ว ตามให้หมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google