งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการควบคุมโรคคอ ตีบ หนองบัวลำภู 1. กรอบการนำเสนอ  วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์  เป้าหมายการดำเนินงาน  บันได 4 ขั้น การดำเนินงาน 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการควบคุมโรคคอ ตีบ หนองบัวลำภู 1. กรอบการนำเสนอ  วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์  เป้าหมายการดำเนินงาน  บันได 4 ขั้น การดำเนินงาน 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการควบคุมโรคคอ ตีบ หนองบัวลำภู 1

2 กรอบการนำเสนอ  วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์  เป้าหมายการดำเนินงาน  บันได 4 ขั้น การดำเนินงาน 2

3 วิเคราะห์และติดตาม สถานการณ์  กรกฎาคม 2555 โรคคอตีบ เริ่ม ระบาด ที่  อ. ด่านซ้าย อ. ผาขาว และ อ. นาแห้ว จ. เลย  อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์  อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก  มีพื้นที่ติด จ. หนองบัวลำภู โดยเฉพาะ อ. ผาขาว  สิงหาคม 2555 ตรวจสอบความครอบคลุมของ วัคซีน  31 สิงหาคม 2555 ประเมินสถานการณ์ ตัดสินใจเตรียมพร้อม  เชิญ นพ. จักรรัฐ FETP Staff และ พญ. ศศิธร คุณ ดวงใจ มาเป็นวิทยากร 3

4 เป้าหมาย “ ประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภู ไม่เสียชีวิต ” 4

5 บันได 4 ขั้น 1. การเตรียมความพร้อมของระบบ 2. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 3. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ 4. การสอบสวนและควบคุมการระบาด 5

6 1. เตรียมความพร้อมของ ระบบ  ประชุมเตรียมความพร้อมทั้งจังหวัด 2 ครั้ง  บุคลากร แบ่งเป็น 4 ทีม  การตรวจวินิจฉัยและห้องปฏิบัติการ  วัคซีน ยา เวชภัณฑ์ DAT อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ  ซักซ้อมการทำงาน ของทีมต่างๆ 6

7 Primary prevention & communication - สื่อสารกับผู้นำ โรงเรียน อสม. และ ชุมชน - รณรงค์สุขอนามัยส่วน บุคคล -0-5 ปี vaccination -X-Ray Clinical care and mop up - เตรียมการวินิจฉัย, Lab -Treatment: DTX, Roxitromycin - เตรียมห้องแยก, OPD แยกตรวจ -Mop up Investigation, Lab, Dx, surveillance - เตรียมระบบเฝ้าระวัง - เตรียมการสอบสวน โรค -Prophylaxis contacted cases Back up - เตรียม เวชภัณฑ์ วัคซีน - สนับสนุนการ ดำเนินงาน 12 34 บุคลากร 4 ทีม 7

8 2. สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรค  ตรวจความครอบคลุมของวัคซีน ในกลุ่ม 0-5 ปี  ฉีด Diphtheria toxoid เจ้าหน้าที่ทุกคน 2 เข็ม ตั้งแต่ 3 ก. ย. 2555  เตรียมฉีด ( สัปดาห์หน้า )  เด็ก 0-5 ปี ที่ยังได้รับไม่ครบ และ ต่างด้าว  เตรียมฉีด เด็ก 6-12 ปี กระตุ้น 1 เข็ม ทั้งจังหวัด 8

9 3. รณรงค์และ ประชาสัมพันธ์  เตรียมแผ่นพับสำหรับ อสม. ประชาชน  จัดประชุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น อปท. อสม. โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็กทุกอำเภอ โดย สสจ. ออกร่วมชี้แจง การดำเนินงาน  เตรียมสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป 9

10 4. สอบสวนและควบคุมการ ระบาด  สอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผัส อย่างรวดเร็ว ให้ antibiotic prophylaxis  MOP UP พื้นที่ อายุ 13 ขึ้นไป ทั้งตำบล จำนวน 4 ตำบล อ. สุวรรณคูหา  X-Ray พื้นที่ ที่มี Cases 6 สัปดาห์ จ. พ. ศ. โดย อสม.  ติดตามผู้สัมผัสจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 190 ราย  ผู้สัมผัสอื่นๆ ใน อ. สุวรรณคูหา 10

11

12 บทเรียน จ. หนองบัวลำภู  การพบ cases มาจาก ระบบที่เข็มแข็ง  การสอบสวนโรค ( ทีม 2) เป็นภาระที่ หนัก  แนวทางการดำเนินงานยางอย่างไม่ ชัดเจน 12

13 13 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการควบคุมโรคคอ ตีบ หนองบัวลำภู 1. กรอบการนำเสนอ  วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์  เป้าหมายการดำเนินงาน  บันได 4 ขั้น การดำเนินงาน 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google