งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนภูมิพล

3 โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์

4 แหล่งผลิตไฟฟ้ากังหันลม

5 เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง

6 สถานีไฟฟ้า

7 โครงสร้างองค์กรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ ไทย คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการ รองผู้ว่า การ นโยบาย และแผน รองผู้ว่า การ บัญชีและ การเงิน รองผู้ว่า การ บริหาร รองผู้ว่า การ พัฒนา รองผู้ว่า การผลิต ไฟฟ้า รองผู้ว่า การ เชื้อเพลิง รองผู้ว่า การ ระบบส่ง รองผู้ว่า การ กิจการ สังคม รวม.. 170.. ฝ่าย ผู้ปฏิบัติงาน 23,000 คน

8 กฟผ แผนประคองธุรกิจ : ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ กฟผ

9

10

11 ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการ คณะกรรมการวางแผนรับไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ กฟผ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รวพ. รวผ. รวช. รวค. รวบ. รวฟ. รวห. รวส. อทบ. อรป. อวท. อพอ. อบก. อสอ ฝ่ายแพทย์และอนามัย ( อพอ.) เลขานุการ / FLU MANAGER กฟผ

12 วัตถุประสงค์ 1. ป้องกันพนักงานมิให้เจ็บป่วย 2. ให้การดำเนินการขององค์กรยังคงมีต่อเนื่องระหว่างการ ระบาดใหญ่ 3. ร่วมมือกับภาครัฐในการลดผลกระทบจากการระบาด ในด้าน เศรษฐกิจและสังคม

13 คณะกรรมการ วางแผนรับการ ระบาดใหญ่ของโรค ไข้หวัดใหญ่ กฟผ

14 นำเสนอผลกระทบและการเตรียมความพร้อมฯ ที่ประชุม สายงานรอง ผลิตไฟฟ้า

15 การอบรมและฝึกปฏิบัติการ “ การจัดทำแผน ประคองธุรกิจ : ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่

16 แนวทางการจัดทำแผน 1 การวางแผนสอดคล้องกับระดับและความรุนแรงการระบาด 2 แผนประคองกิจการ ควรประกอบด้วย ส่วนสำคัญ  การเตรียมการเริ่มต้น : จัดตั้งคณะทำงาน ฯ  การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค  การดำเนินภารกิจหลักอย่างต่อเนื่อง

17 3. กำหนดกิจกรรมและมาตรการสำคัญ ( กรณีตัวอย่าง ไข้หวัดใหญ่ ) 1. กำหนดคณะทำงาน คณะจัดทำแผน ฯ ผู้จัดการไข้หวัดใหญ่ ศูนย์อำนวยการและประชาสัมพันธ์ 2. การติดต่อสื่อสารและช่องทางสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงาน ข่าวสารของสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่และ การเปลี่ยนแปลง การประกาศใช้แผนและมาตรการต่างๆที่ต้องปฏิบัติ การปฏิบัติงานที่มีการปรับเปลี่ยน การทำงานจากที่บ้าน 3. กำหนดมาตรการด้านการแพทย์และการปฎิบัติงานเพื่อลดการ ติดเชื้อโรคและการแพร่กระจายโรค แจกจ่ายหน้ากากอนามัย ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ การทำ ความสะอาดพื้นผิว การคัดกรองผู้มีไข้และสงสัยว่าป่วย / การเฝ้าระวังผู้สัมผัส ผู้ป่วย การเหลีกเลี่ยงการ เดินทางในพื้นที่ระบาด / หยุดงานเมื่อป่วยโดยไม่ถือเป็นวันลา 4. การกำหนดภารกิจสำคัญของหน่วยงานที่จำเป็นต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่องในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ 5. การกำหนดผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่สำคัญของหน่วยและจัดทำ บัญชีผู้รับผิดชอบหลักและผู้ทำงานทดแทน 6. กำหนดแหล่งสนับสนุนวัตถุดิบ / หน่วยงานสนับสนุนจาก ภายนอก / หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 7. การเตรียมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำรองคลังให้ เพียงพอ 8. การฝึกซ้อมแผนและปรับปรุงแผน

18 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับไข้หวัดใหญ่ ฯ

19 อบรม ผู้จัดการไข้หวัดใหญ่ (FLU MANAGER) กฟผ

20 ฝึกซ้อมแผนฯ โรงไฟฟ้าบางปะกง

21

22

23

24

25

26 รณรงค์การล้างทำความสะอาดมือ

27

28 เพิ่มความถี่การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส

29

30

31 คลินิกโรคหวัด-ไข้หวัดใหญ่

32

33 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google