งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี. 2 ที่มา สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 1 ธันวาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี. 2 ที่มา สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 1 ธันวาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี

2 2 ที่มา สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 1 ธันวาคม 2554

3 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 3 ทิศทางการพัฒนา “ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ ยั่งยืน ”

4 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี สภาพการณ์เปลี่ยนแปลง การระบาดของโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคไข้หวัด ใหญ่ โรคชิคุนกุนยา การเดินทาง คมนาคมสะดวก โลกาภิวัต สภาพสุขภาพของประชาชน พฤติกรรมเสี่ยง ต่อการเกิดโรค การตื่นตัวในการมีส่วนร่วมของประชาชน ท้องถิ่นมีบทบาทในป้องกันควบคุมโรค รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ระบุว่าเป็นหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น การพัฒนาระบบบริการ มีโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพประจำตำบล

5 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี แนวคิดการพัฒนา ให้ท้องถิ่นรู้ปัญหาของตนเอง วางแผนร่วมกัน รวมทรัพยากรและใช้ร่วมกัน เฝ้าระวังโรคในระดับพื้นที่ ตอบโต้การควบคุมโรคทันที

6 66

7 กรอบความคิด : พื้นที่ควบคุมโรค เข้มแข็งและยั่งยืน บทบาทกรมควบคุมโรค ประสาน สนับสนุน กระตุ้น ชี้ ปัญหา สร้างแรงจูงใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเทศควบคุมโรคเข้มแข็ง จังหวัดควบคุมโรค เข้มแข็ง ลด โรค

8 8....... ไม่เป็นระบบ ?? ปัจจุบัน อนาคต 1. มี คณะกรรมกา ร 2. มีระบบ ระบาดฯ 3. มีการ วางแผน 4. มีการระดม ทุนฯ 5. มี ผลงาน 1. มี คณะกรรมกา ร 2. มีระบบ ระบาดฯ 3. มีการ วางแผน 4. มีการระดม ทุนฯ 5. มี ผลงาน....... กรม คร. มุ่งเน้น “ อำเภอ ” เป็นพื้นที่เป้าหมาย เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ฯ แบบมีส่วนร่วม ให้เกิดประสิทธิผลต่อสุขภาพของ ประชาชนใน พื้นที่ ทันสถานการณ์

9 กรอบแนวคิด 5 คุณลักษณะ ของ “ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ ยั่งยืน ” 9 SRRT ตำบล

10 10 ด้าน นโยบาย ด้าน วิชาการ ด้าน การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 1.กระทรวงฯ ประกาศนโยบาย 16 กย.53 อิมแพ็ค เมือง ทอง 2.MOU : ปลัดกระทรวง อธิบดี คร. นายก อบต.แห่ง ประเทศไทย 1.สธ. อนุมัติโครงการ/ โอนเงินให้ สสจ. สื่อสาร สนับสนุนอำเภอฯ อบรม SRRT ตำบล (6.9 ล้าน) 2. เป็นตัวชี้วัด“ผู้ว่าฯ” “ผู้ตรวจ คณะที่ 3” “คำรับรองกรม/หน่วยงาน” 3.จัดทำแผนแม่บท 54 - 58 4.เชิดชู ให้รางวัล 12 -13 กย. 54 1.สื่อสาร ระดมความคิด เครือข่ายหลัก :  สสจ. (ผชชว. กลุ่ม คร./ระบาด)  อำเภอ (รพช./สสอ.)  ตำบล (รพสต./สอ.)  สื่อมวลชน 2. พัฒนา หลักสูตรฯ คู่มือ เกณฑ์แนวทางการ ประเมินฯ 1.“อำเภอควบคุม โรคเข้มแข็งแบบ ยั่งยืน” คืออะไร ทำอย่างไร 2.ติดตาม สะท้อน ผลงาน 1.อบรม “หลักสูตร SRRT ตำบล (ครู ก) ให้ สคร. สสจ สสอ. 2.สสจ.+สคร. อบรม SRRT ตำบล 4,666 จากทั้งหมด 9,750 แห่ง 3.สคร. สื่อสาร แนวทาง การประเมินผล  สัมมนา 4 ภาค (กพ.- มีค. ขอนแก่น / นครนายก/เชียงใหม่/นครศรีธรรมราช)  ประชุมจังหวัด/ ผู้ตรวจเขตฯ/ เอกสาร 5. สนับสนุน ชุดความรู้ “คู่มือ SRRT ตำบล” 1.สคร. ประสาน ดำเนินงานกับ เครือข่ายหลักในพื้นที่ 2.สนับสนุน ติดตาม ประเมิน อำเภอฯ สะท้อนผลงาน 3.เสนอกรมพัฒนาให้ได้ผลตาม เป้าหมาย 1.ผลักดันเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของ ผู้ว่า ฯ และ ผู้ตรวจฯ 2. พัฒนากลไกความร่วมมือฯ ส่วนกลาง : กรมปกครองส่วนท้องถิ่น / สคร. : ผู้ว่าฯ 3. เชิดชู ให้รางวัล :ศึกษาดูงานภายใน/ต่างประเทศ 4. * สัมมนาเครือข่ายกลุ่มงานควบคุมโรค 5. * กำหนดเป็นนโยบายที่ต่อเนื่อง 3 – 5 ปี 1.อบรม SRRT ตำบล ที่เหลือ 5,084 แห่ง 2.สนับสนุนข้อมูล ชี้เป้าปัญหา มาตรการ คู่มือ แนวทาง หลักสูตร วิทยากรฯ 3.พัฒนาเกณฑ์และวิธีประเมินคุณลักษณะ “อำเภอ ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” เชิงคุณภาพ 4.ประเมิน เป็นพี่เลี้ยง พัฒนาอำเภอฯ ตามคุณลักษณะที่กำหนด 5.* KM Learning ระดับประเทศ 6.* M&E will focus on accreditation 1.สร้างการมีส่วนร่วม สื่อสารดำเนินงาน กับเครือข่ายหลักในพื้นที่ ให้ต่อเนื่อง 2.* ประชาสัมพันธ์วงกว้างถึงประชาชน 3.* จัดทำสื่อต้นแบบ 4.* กำหนดผู้รับผิดชอบใน สคร.ให้ชัดเจน ปี 54 ปี 53 กลไก ความก้าวหน้า และแผนการดำเนินงาน “ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ” * ข้อเสนอเพิ่มเติมจากเครือข่าย สสจ. ปี 56 - 58

11 11 ปี 2555 : กรมฯ จัดทำคำสั่ง / อนุมัติโครงการแล้ว ด้าน นโยบาย ด้าน วิชากา ร ด้าน การสื่อสาร ประชาสัมพั นธ์ 1. ผลักดันเป็นตัวชี้วัดของผู้ว่า ฯ และ ผู้ ตรวจฯ 2. พัฒนากลไกความร่วมมือฯ ส่วนกลาง : กรมปกครองส่วนท้องถิ่น / สคร. : ผวจ. 3. เชิดชู ให้รางวัล : ศึกษาดูงานภายใน / ต่างประเทศ 4. * สัมมนาเครือข่ายกลุ่มงาน ควบคุมโรค 5. * กำหนดเป็นนโยบายที่ต่อเนื่อง 3 – 5 ปี 1. อบรม SRRT ตำบล ที่เหลือ 5,084 แห่ง 2. สนับสนุนข้อมูล ชี้เป้าปัญหา มาตรการ คู่มือ แนวทาง หลักสูตร วิทยากรฯ 3. พัฒนาเกณฑ์และวิธีประเมินคุณลักษณะ “ อำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน ” เชิง คุณภาพ 4. ประเมิน เป็นพี่เลี้ยง พัฒนาอำเภอฯ ตาม คุณลักษณะที่กำหนด 5. * M&E will focus on accreditation 6. * KM Learning ระดับประเทศ 1. สร้างการมีส่วนร่วม สื่อสาร ดำเนินงาน กับ เครือข่ายหลักในพื้นที่ ให้ต่อเนื่อง 2. * ประชาสัมพันธ์วงกว้างถึง ประชาชน 3. * จัดทำสื่อต้นแบบ 4. * กำหนดผู้รับผิดชอบใน สคร. ให้ชัดเจน กลไก ความก้าวหน้า และแผนการดำเนินงาน “ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ” ปี 2555 ปี 2556-2558 ปี 2553 - 2554 กอง แผนงา นเป็น หลัก KM / สน, ระบาดฯ เป็นหลัก สน. เผยแพ ร่ฯเป็น หลัก *ข้อเสนอเพิ่มเติมจากเครือข่าย สสจ. ปี 54 ข้อสังเกต  อุทกภัย 54 1. อำเภอควบคุมโรคฯ ส่งผลต่อความ พร้อมของระบบเฝ้า ระวังฯ อย่างไร เช่น การมีส่วนร่วมของ เครือข่าย, ข้อมูล ฯ, SRRT ตำบล, ผลการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ฯ 2. จุดอ่อนที่ต้อง ปรับปรุง เตรียมพร้อมใน สถานการณ์ปกติ และภาวะฉุกเฉินใน อนาคต

12 12


ดาวน์โหลด ppt กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี. 2 ที่มา สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 1 ธันวาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google