งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายนายกรัฐมนตรี การบริหารราชการสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายนายกรัฐมนตรี การบริหารราชการสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายนายกรัฐมนตรี การบริหารราชการสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๗

2 ๑.การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และการอำนวยความยุติธรรมโดยคำนึงถึง หลัก “ นิติธรรม ” อย่าง “ ทั่วถึง ” ปราศจาก การทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อให้เป็น องค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒.การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ ๓.การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดการ ป้องกันและปราบปรามปัญหาต่างๆ อย่าง เร่งด่วน ดังนี้ - ปัญหายาเสพติด - การพนัน กลุ่มผู้มีอิทธิพล ปัญหาหนี้นอก ระบบ - การค้ามนุษย์ การละเมิดสิทธิมนุษยชน การ คุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี - การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ปัญหา อาชญากรรมข้ามชาติ ๔.ศูนย์ช่วยเหลือสังคม หรือ OSCC

3 ๕.การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นใน สังคมและนักท่องเที่ยว ๖.การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย - จัดทำแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ - เพิ่มศักยภาพของการปฏิบัติงานของ สภ. ให้ เป็น “One Stop Service” - พัฒนาระบบการจราจร - เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและภาษา ประเทศเพื่อนบ้าน - ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานตำรวจ ของกลุ่มประเทศอาเซียน - เตรียมความพร้อมในการป้องกันและปราม ปราม ปัญหาอาชญากรรมข้าม ชาติ ๗.การรักษาความเรียบร้อยการชุมนุมประท้วง ของกลุ่มผู้ชุมนุม ๘.การดูแลสวัสดิการและขวัญและกำลังใจของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ


ดาวน์โหลด ppt นโยบายนายกรัฐมนตรี การบริหารราชการสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google