งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทหน้าที่ และคุณลักษณะ ของผู้ติดตามตรวจสอบและ ประเมินคุณภาพการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทหน้าที่ และคุณลักษณะ ของผู้ติดตามตรวจสอบและ ประเมินคุณภาพการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทหน้าที่ และคุณลักษณะ ของผู้ติดตามตรวจสอบและ ประเมินคุณภาพการศึกษา

2 ความสำคัญ ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 หมวด ข. การดำเนินงานของสถานศึกษา 6.1 ให้มีคณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายในอย่างน้อย 3 คน ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย 1 คน เข้ามามีส่วนร่วมใน กระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะของผู้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา หมวด ค. การดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด ให้หน่วยงานต้นสังกัด ที่มีสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในความรับผิดชอบ ดำเนินการ พัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดที่รับผิดชอบ จัดทำทะเบียนรายชื่อ และประกาศให้ สถานศึกษาทราบ/จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

3 เค้าโครง/ลำดับการทำกิจกรรม วิทยากรเกริ่นความสำคัญ แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม วิทยากรสรุปสาระสำคัญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (อ่านเพิ่มเติมเอกสารเสริมความรู้) ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ 2.2 และนำเสนองานกลุ่ม ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ 2.3 และนำเสนองานกลุ่ม วัดและประเมินผล วิทยากรสรุปสาระสำคัญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อ่านเพิ่มเติมเอกสารเสริมความรู้

4 แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม ปฏิบัติงานตามใบงานกิจกรรมที่ 2.2 (งานเดี่ยว) และใบงาน 2.2 (งานกลุ่ม) - ให้เขียน 1) คุณลักษณะที่ดีของผู้ติดตามฯที่ คาดหวัง และ 2) บทบาทหน้าที่ของผู้ติดตามฯ ที่ คาดหวัง - ให้หลอมรวมของทุกคน แล้วนำเสนองานกลุ่ม

5 ห ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานกิจกรรมที่ 2.3 - ศึกษาจากกรณีศึกษา แล้วสรุปองค์ความรู้ดังนี้ 1) คุณลักษณะและหลักปฏิบัติฯ ที่ควรนำไปใช้ 2) คุณลักษณะและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 3) จากข้อ 2 ควรมีการปรับปรุงอย่างไรให้ถูกต้อง และเหมาะสม - นำเสนองานกลุ่ม แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม

6 คุณลักษณะของผู้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง บุคคลที่มีรายขื่อในทะเบียน ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดจัดทำ และได้รับการแต่งตั้ง จากหน่วยงานต้นสังกัดให้เป็น ผู้ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาและประกาศ ให้สถานศึกษา ได้ทราบ คุณลักษณะทั่วไป 1. มีบุคลิกภาพสุภาพ เรียบร้อย 2. มีทักษะทางมนุษยสัมพันธ์ มีความสุขุม รอบคอบ 3. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารอย่างกัลยาณมิตร 4. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม 5. มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความ 6. มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี อุทิศตนในการปฏิบัติงานได้เต็ม ศักยภาพ

7 คุณลักษณะของผู้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา บทบาทหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิมีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และมีหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา แต่จะปฏิบัติหน้าที่ในขอบข่ายใดนั้น แล้วแต่คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะมอบหมาย ซึ่งองค์ประกอบของ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จะประกอบด้วย ประธาน กรรมการ และ เลขานุการ คุณลักษณะเฉพาะ 1. มีประสบการณ์การสอน หรือการบริหารหรือการส่งเสริมสนับสนุน สถานศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 2. มีความรู้ ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 3. มีความเชื่อมั่นในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 4. มีความเข้าใจกระบวนการทำงานของสถานศึกษา 5. มีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมในฐานะผู้ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน สถานศึกษา

8 คุณลักษณะของผู้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา 1. อุทิศเวลาอย่างเต็มที่เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ การศึกษา 2. มีความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 3. รักษาความลับของข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคล และสถานศึกษา 4. มีความเที่ยงตรง เป็นกลาง โปร่งใส ปราศจาก อคติและมีความรับผิดชอบ 5. มีใจแห่งการแบ่งปัน มุ่นมั่นติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน เพื่อคุณภาพการศึกษาด้วยจิตใจที่ดีงาม 6. ใช้หลักการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างกัลยาณมิตร


ดาวน์โหลด ppt บทบาทหน้าที่ และคุณลักษณะ ของผู้ติดตามตรวจสอบและ ประเมินคุณภาพการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google