งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รู้จัก TQF และแบบมคอ. จัดโดย งานการศึกษาคณะศิลป ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รู้จัก TQF และแบบมคอ. จัดโดย งานการศึกษาคณะศิลป ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รู้จัก TQF และแบบมคอ. จัดโดย งานการศึกษาคณะศิลป ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

2 2 TQF คืออะไร ? เป็นส่วนหนึ่งของการประกัน คุณภาพหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF:HEd) กรอบ มาตรฐาน *** คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ หลักสูตร ฯ / ประกัน คุณภาพ

3 3 สรุป : TQF คืออะไร  กรอบแนวคิดในการผลิตบัณฑิตให้มี คุณภาพตามความคาดหวังของสังคมและ ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตในสาขานั้นๆ กำหนด ร่วมกัน  มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน ตามระดับการศึกษาขั้นอุดมศึกษา ได้แก่ – คุณธรรม จริยธรรม – ความรู้ – ทักษะทางปัญญา – ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ – ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม / ประเมินผลได้

4 สรุป : ทำไมต้องทำ TQF • คุณภาพ • คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ • มาตรฐาน * • ความร่วมมือ & การ แข่งขัน • การสื่อสาร • แนวทางปฏิบัติอย่าง เป็นรูปธรรม • การกำกับดูแล / การ ประเมินและติดตามผล

5 5 ประโยชน์ TQF  ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มี คุณภาพ  สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางในการจัด การศึกษาได้อย่างมี คุณภาพ  ผู้ใช้กำลังคนมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา และได้ บัณฑิตที่มีคุณภาพไปปฏิบัติงาน  ประเทศมีทรัพยากรบุคคลที่มี คุณภาพในการพัฒนา ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

6 6 ระบบ TQF

7 7 การกรอกมคอ.5 และ มคอ.7 http://www.student.mahidol.ac.th

8 8 การกรอกมคอ.5 และ มคอ.7

9 9

10 10 แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น http://www.facebook.com/groups/ LAMUTeachersClub


ดาวน์โหลด ppt รู้จัก TQF และแบบมคอ. จัดโดย งานการศึกษาคณะศิลป ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google