งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รู้จัก TQF และแบบมคอ. จัดโดย งานการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รู้จัก TQF และแบบมคอ. จัดโดย งานการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รู้จัก TQF และแบบมคอ. จัดโดย งานการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

2 TQF คืออะไร? กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กรอบ มาตรฐาน***
หลักสูตรฯ/ ประกันคุณภาพ เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF:HEd) กรอบ มาตรฐาน*** คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ

3 สรุป: TQF คืออะไร กรอบแนวคิดในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามความคาดหวังของสังคมและตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตในสาขานั้นๆ กำหนดร่วมกัน มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน ตามระดับการศึกษาขั้นอุดมศึกษา ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม / ประเมินผลได้

4 สรุป: ทำไมต้องทำ TQF มาตรฐาน* คุณภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ความร่วมมือ & การแข่งขัน การสื่อสาร แนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การกำกับดูแล / การประเมินและติดตามผล

5 ประโยชน์ TQF ผู้เรียน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ผู้เรียน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา มีแนวทางในการจัดการศึกษาได้อย่างมี คุณภาพ ผู้ใช้กำลังคน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และได้ บัณฑิตที่มีคุณภาพไปปฏิบัติงาน ประเทศ มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในการพัฒนา ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน 5

6 ระบบ TQF

7 การกรอกมคอ.5 และมคอ.7

8 การกรอกมคอ.5 และมคอ.7

9

10 แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
LAMUTeachersClub


ดาวน์โหลด ppt รู้จัก TQF และแบบมคอ. จัดโดย งานการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google