งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แล้วต้องทำ อย่างไร ?. ตรวจสอบ ทบทวนรายวิชาและ กิจกรรม ในความรับผิดชอบ โครงสร้างรายวิชา ตารางเรียน หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ / กิจกรรม / โครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แล้วต้องทำ อย่างไร ?. ตรวจสอบ ทบทวนรายวิชาและ กิจกรรม ในความรับผิดชอบ โครงสร้างรายวิชา ตารางเรียน หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ / กิจกรรม / โครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แล้วต้องทำ อย่างไร ?

2 ตรวจสอบ ทบทวนรายวิชาและ กิจกรรม ในความรับผิดชอบ โครงสร้างรายวิชา ตารางเรียน หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ / กิจกรรม / โครงการ สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

3 วิเคราะห์ผู้เรียน รายบุคคล จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ระดับชั้นเรียน ที่รับผิดชอบ จัดกลุ่มการพัฒนาผู้เรียน ตามจุดเน้น

4 กำหนดแนวการ จัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับจุดเน้น กิจกรรมใน - นอกห้องเรียน หน่วยการเรียนรู้ / กิจกรรม / โครงการ / โครงงาน แผนจัดการเรียนรู้

5 การดำเนินการ จัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ตามแนวทาง ที่ออกแบบ วัดและประเมินผลการ พัฒนาผู้เรียน วิจัยและนวัตกรรมการ เรียนรู้ นิเทศ ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้

6 ผลการพัฒนาผู้เรียน ตามจุดเน้น รายงานผลรายบุคคล / กลุ่ม รายงานผลการพัฒนาตาม จุดเน้น รายงานการวิจัย / นวัตกรรม การเรียนรู้ รายงานสภาพความสำเร็จ อุปสรรค / ปัญหา

7 โรงเรียน จัดทำฐานข้อมูลผู้เรียน โรงเรียนตามจุดเน้น ศึกษาบริบทใน / นอกโรงเรียน จัดทำแหล่ง เรียนรู้ ( สถานที่ / บุคคล ) ปรับ / ออกแบบตารางเรียน จัดการเรียนการสอน ให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน ตามจุดเน้น จัดทำรายงานความก้าวหน้าของ ผู้เรียนตามจุดเน้น

8 เขตพื้นที่ การศึกษา จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศผู้เรียน รายบุคคล / รายโรงเรียน จัดทำแผนพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น ระดับเขต / โรงเรียน ออกแบบระบบส่งเสริม สนับสนุน ทำแผนนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการดำเนินการ

9 การดำเนินการของโรงเรียน หลังประกาศจุดเน้นและ รับรองตัวชี้วัดระดับ สถานศึกษา วางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิด เลขไม่ได้ จัดทำหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน / ตัวชี้วัด ออกแบบโครงสร้างเวลาเรียนใน / นอก ห้องเรียน ใช้การสอน โครงงานสู่การปฏิบัติ จัดระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษารอบที่ 3

10 แนวคิด.. น่า คิด การจัดการศึกษาสมัยใหม่ มีหลักวิชาและปัญญาเป็น อาวุธ มีกฎระเบียบและความ ถูกต้องเป็นเกราะ มีความเสียสละ มุ่งมั่นและ ทุ่มเทเป็นกิจนิสัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น สรณะ

11 Bye Amitaput No name Tel. 00- 0000-0000


ดาวน์โหลด ppt แล้วต้องทำ อย่างไร ?. ตรวจสอบ ทบทวนรายวิชาและ กิจกรรม ในความรับผิดชอบ โครงสร้างรายวิชา ตารางเรียน หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ / กิจกรรม / โครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google