งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แล้วต้องทำ อย่างไร ?. ตรวจสอบ ทบทวนรายวิชาและ กิจกรรม ในความรับผิดชอบ โครงสร้างรายวิชา ตารางเรียน หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ / กิจกรรม / โครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แล้วต้องทำ อย่างไร ?. ตรวจสอบ ทบทวนรายวิชาและ กิจกรรม ในความรับผิดชอบ โครงสร้างรายวิชา ตารางเรียน หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ / กิจกรรม / โครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แล้วต้องทำ อย่างไร ?

2 ตรวจสอบ ทบทวนรายวิชาและ กิจกรรม ในความรับผิดชอบ โครงสร้างรายวิชา ตารางเรียน หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ / กิจกรรม / โครงการ สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

3 วิเคราะห์ผู้เรียน รายบุคคล จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ระดับชั้นเรียน ที่รับผิดชอบ จัดกลุ่มการพัฒนาผู้เรียน ตามจุดเน้น

4 กำหนดแนวการ จัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับจุดเน้น กิจกรรมใน - นอกห้องเรียน หน่วยการเรียนรู้ / กิจกรรม / โครงการ / โครงงาน แผนจัดการเรียนรู้

5 การดำเนินการ จัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ตามแนวทาง ที่ออกแบบ วัดและประเมินผลการ พัฒนาผู้เรียน วิจัยและนวัตกรรมการ เรียนรู้ นิเทศ ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้

6 ผลการพัฒนาผู้เรียน ตามจุดเน้น รายงานผลรายบุคคล / กลุ่ม รายงานผลการพัฒนาตาม จุดเน้น รายงานการวิจัย / นวัตกรรม การเรียนรู้ รายงานสภาพความสำเร็จ อุปสรรค / ปัญหา

7 โรงเรียน จัดทำฐานข้อมูลผู้เรียน โรงเรียนตามจุดเน้น ศึกษาบริบทใน / นอกโรงเรียน จัดทำแหล่ง เรียนรู้ ( สถานที่ / บุคคล ) ปรับ / ออกแบบตารางเรียน จัดการเรียนการสอน ให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน ตามจุดเน้น จัดทำรายงานความก้าวหน้าของ ผู้เรียนตามจุดเน้น

8 เขตพื้นที่ การศึกษา จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศผู้เรียน รายบุคคล / รายโรงเรียน จัดทำแผนพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น ระดับเขต / โรงเรียน ออกแบบระบบส่งเสริม สนับสนุน ทำแผนนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการดำเนินการ

9 การดำเนินการของโรงเรียน หลังประกาศจุดเน้นและ รับรองตัวชี้วัดระดับ สถานศึกษา วางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิด เลขไม่ได้ จัดทำหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน / ตัวชี้วัด ออกแบบโครงสร้างเวลาเรียนใน / นอก ห้องเรียน ใช้การสอน โครงงานสู่การปฏิบัติ จัดระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษารอบที่ 3

10 แนวคิด.. น่า คิด การจัดการศึกษาสมัยใหม่ มีหลักวิชาและปัญญาเป็น อาวุธ มีกฎระเบียบและความ ถูกต้องเป็นเกราะ มีความเสียสละ มุ่งมั่นและ ทุ่มเทเป็นกิจนิสัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น สรณะ

11 Bye Amitaput No name Tel


ดาวน์โหลด ppt แล้วต้องทำ อย่างไร ?. ตรวจสอบ ทบทวนรายวิชาและ กิจกรรม ในความรับผิดชอบ โครงสร้างรายวิชา ตารางเรียน หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ / กิจกรรม / โครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google