งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวปฏิบัติในการจัดทำหลักสูตร ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบต่อเนื่อง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวปฏิบัติในการจัดทำหลักสูตร ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบต่อเนื่อง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวปฏิบัติในการจัดทำหลักสูตร ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบต่อเนื่อง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 1. เกณฑ์ในการพิจารณาหลักสูตรที่ สามารถใช้ระบบบริหารหลักสูตร แบบต่อเนื่องได้ ต้องประกอบด้วย 3 ข้อ ดังนี้ 1.1 สาขาวิชาของหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต้องเป็นสาขาวิชา เดียวกัน และมีรายวิชาเกือบเป็นชุดเดียวกัน 1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาดุษฎี บัณฑิตและหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตชุด เดียวกัน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ต้องมีจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย 1. หัวหน้าภาควิชา เป็นประธาน 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำ และ / หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 คน เป็น กรรมการและเลขานุการ

3 1.3 มีผลงานหรือแสดงศักยภาพที่จะผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพและบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน CU-CQA  การประเมินตามระบบ CU-CQA มี ดังนี้ :- 1. ประเมินตนเองตาม CU-CQA Checklist 2. สรุปผลการประเมินตนเอง 3. จัดทำแบบประเมินหลักสูตร 4. ดัชนีชี้วัดคุณภาพหลักสูตร

4 2. การจัดทำเอกสาร หลักสูตร  หลักสูตรจะต้องระบุโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ - ระดับปริญญาโท เฉพาะแผน ก ทั้งแบบ ก 1 และ แบบก 2 - ระดับปริญญาเอก ทั้งแบบ 1 และแบบ 2 1. กรณีไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร ให้จัดทำเอกสาร ที่ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการประจำคณะให้บัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้ :- 1) บันทึกขอใช้ระบบบริหารหลักสูตรปริญญาดุษฎี บัณฑิตและหลักสูตรปริญญา มหาบัณฑิตแบบต่อเนื่อง 2) โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาของหลักสูตร ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 3) ประเมินหลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพหลักสูตร จุฬาฯ (CU-CQA)  ลักษณะการจัดทำเอกสารหลักสูตร มี 3 รูปแบบ ดังนี้ :-

5 2. กรณีปรับปรุงหลักสูตร ให้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ตามขั้นตอนการเสนอ ขอปรับปรุงหลักสูตรที่สำนักบริหารวิชาการกำหนดไว้ และ จัดส่งเอกสารหลักสูตร ให้สำนักบริหาร วิชาการ ( สำหรับหลักสูตรที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2552 จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน ตุลาคม 2551) ดังนี้ :- 1) จัดทำแบบ เสนอหลักสูตรปรับปรุงเป็น 2 เล่ม โดยแยกเป็นหลักสูตร ปริญญา ดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 2) วิเคราะห์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด 3) ประเมินหลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพหลักสูตร ของจุฬาฯ (CU-CQA) 4) เอกสารสรุปสาระสำคัญของหลักสูตร เมื่อหลักสูตรได้รับความเห็นชอบจากสภา มหาวิทยาลัยแล้ว ให้ดำเนินการตามข้อ 1 3. กรณีที่มีหลักสูตรปริญญาเอกหรือปริญญาโท เพียงหลักสูตรเดียว จะต้องดำเนินการ ขอบรรจุ หลักสูตรใหม่เพิ่มในแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และขอเปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาเอกหรือปริญญา โทสาขาวิชาเดียวกัน ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ เช่นเดียวกับข้อ 2

6 3. การวิเคราะห์หลักสูตร สำหรับหลักสูตร ใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง 1) เกณฑ์การพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับวิเคราะห์ หลักสูตรให้คณะเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน โดย 1 ใน 2 นั้นต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกมหาวิทยาลัย 2) ประเด็นการวิเคราะห์หลักสูตร มีดังนี้ 1. เหตุผลและความจำเป็นในการเปิดหลักสูตร / ปรับปรุงหลักสูตร 2. หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเด่น อย่างไร 3. โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชามีความสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หรือไม่ อย่างไร 4. การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาใน หลักสูตรเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 5. ความพร้อมในด้านต่างๆ สำหรับการเปิดหลักสูตร ใหม่ / ปรับปรุงหลักสูตร 6. ข้อเปรียบเทียบหลักสูตรนี้กับหลักสูตรสาขาวิชา เดียวกันที่เปิดสอน 7. ประเด็นอื่นๆ ที่ผู้ทรงคุณวุฒิจะให้ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt แนวปฏิบัติในการจัดทำหลักสูตร ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบต่อเนื่อง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google