งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝึกอบรมการจัดทำใบขอซื้อขอจ้างและกระบวนการที่ เกี่ยวข้อง... ส่วนพัสดุ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับใบ ขอซื้อขอจ้าง ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝึกอบรมการจัดทำใบขอซื้อขอจ้างและกระบวนการที่ เกี่ยวข้อง... ส่วนพัสดุ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับใบ ขอซื้อขอจ้าง ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝึกอบรมการจัดทำใบขอซื้อขอจ้างและกระบวนการที่ เกี่ยวข้อง... ส่วนพัสดุ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับใบ ขอซื้อขอจ้าง ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ์

2 ฝึกอบรมการจัดทำใบขอซื้อขอจ้างและกระบวนการที่ เกี่ยวข้อง... ส่วนพัสดุ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับใบ ขอซื้อขอจ้าง 1. คณะกรรมการ 2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) คุณสมบัติผู้เสนอราคา ขอบเขตงาน (TOR) แบบ รูป รายละเอียดประกอบแบบ 3. ราคากลาง บัญชีรายการก่อสร้าง -(BOQ) Bank Form ( กรณีงานก่อสร้าง ) 4. เอกสารแนบเพิ่มเติมกรณีจัดหาโดยวิธีประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5. ขั้นตอนการส่งใบขอซื้อผ่านระบบ e-Office 6. ขั้นตอนการส่งต้นฉบับใบขอซื้อขอจ้าง 7. ระยะเวลาดำเนินการจัดหา

3 ฝึกอบรมการจัดทำใบขอซื้อขอจ้างและกระบวนการที่ เกี่ยวข้อง... ส่วนพัสดุ คณะกรรมการจัดหา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะผู้ควบคุมงาน ( กรณีงาน จ้างปรับปรุง / ก่อสร้าง ) คณะกรรมการ

4 ฝึกอบรมการจัดทำใบขอซื้อขอจ้างและกระบวนการที่ เกี่ยวข้อง... ส่วนพัสดุ องค์ประกอบของคณะกรรมการตาม ระเบียบฯ แต่ละคณะให้ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน รองประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ อย่างน้อย 1 คน ( เลขานุการไม่ต้องระบุ ผู้ทำ หน้าที่จัดหาจะเป็นเลขานุการโดยหน้าที่ ) ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้ง กรรมการจัดหาเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ และ หรือ กรรมการตรวจการจ้าง

5 ฝึกอบรมการจัดทำใบขอซื้อขอจ้างและกระบวนการที่ เกี่ยวข้อง... ส่วนพัสดุ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ควรแต่งตั้ง ผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับพัสดุ หรืองานจ้างนั้นเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย การซื้อหรือจ้างในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท จะแต่งตั้งพนักงานของมหาวิทยาลัยคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่ผู้จัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นผู้ตรวจรับพัสดุ หรืองานจ้าง โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการ ตรวจการจ้างก็ได้ องค์ประกอบของคณะกรรมการตาม ระเบียบฯ ( ต่อ )

6 ฝึกอบรมการจัดทำใบขอซื้อขอจ้างและกระบวนการที่ เกี่ยวข้อง... ส่วนพัสดุ ข้อสังเกต - คณะกรรมการ 1. มีคณะกรรมการจัดหา เมื่อ.... กรณีวงเงินงบประมาณเกิน 300,000 บาท ( สอบราคา + พิเศษ ) กรณีวงเงินงบประมาณเกิน 2,000,000 บาท (e- Auction) กรณีวงเงินงบประมาณเกิน 5,000,000 บาท ( ประกวดราคา / กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการด้วย วิธี e-Auction)

7 ฝึกอบรมการจัดทำใบขอซื้อขอจ้างและกระบวนการที่ เกี่ยวข้อง... ส่วนพัสดุ ข้อสังเกต - คณะกรรมการ ( ต่อ ) 2. คณะกรรมการควรมีจำนวนคี่ ( ไม่รวมเลขานุการ ) 3. ควรทาบทามกรรมการก่อนทุกครั้ง 4. ควรเรียงลำดับคณะกรรมการตามคุณวุฒิหรือ วัยวุฒิ 5. ควรเป็นผู้เชี่ยวชาญและชำนาญที่เกี่ยวข้องกับ พัสดุ 6. ผู้ขอซื้อขอจ้าง ต้องไม่เป็น คณะกรรมการจัดหา 7. คณะกรรมการจัดหา ต้องไม่เป็น คณะกรรมการ ตรวจรับ / ตรวจการจ้าง 8. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่ควรจะเป็น ผู้ ควบคุมงาน

8 ฝึกอบรมการจัดทำใบขอซื้อขอจ้างและกระบวนการที่ เกี่ยวข้อง... ส่วนพัสดุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 1. มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) หรือ คุณสมบัติผู้เสนอราคา ขอบเขตงาน (TOR) แนบใบขอซื้อขอจ้างทุกครั้ง 2. ลงลายมือชื่อผู้ออกแบบ / ผู้กำหนด ผู้ใช้บริการ ( ผู้ใช้งาน ) และ หัวหน้าหน่วยงานทุกแผ่น 3. มีหมายเลขหน้า กำกับทุกแผ่น 4. ชื่อรายการใน Spec. หรือ TOR ต้องตรงกับชื่อ รายการในใบขอซื้อขอจ้าง 5. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะต้องมีความเป็น กลาง 6. เอกสารต้องสะอาด เรียบร้อย สามารถเผยแพร่ ไปยังหน่วยงานภายนอกได้

9 ฝึกอบรมการจัดทำใบขอซื้อขอจ้างและกระบวนการที่ เกี่ยวข้อง... ส่วนพัสดุ ราคากลาง บัญชีรายการวัสดุ ก่อสร้าง -BOQ จัดทำในรูปคณะกรรมการกำหนดราคา กลาง ราคากลางต้องเป็นปัจจุบัน Bank Form บัญชีรายการที่ถอดจาก แบบโดยไม่ระบุจำนวนเงิน

10 ฝึกอบรมการจัดทำใบขอซื้อขอจ้างและกระบวนการที่ เกี่ยวข้อง... ส่วนพัสดุ เอกสารแนบเพิ่มเติม กรณีจัดหาโดยวิธีการประมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ร่างประกาศ และร่าง TOR รายชื่อคณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก

11 ฝึกอบรมการจัดทำใบขอซื้อขอจ้างและกระบวนการที่ เกี่ยวข้อง... ส่วนพัสดุ


ดาวน์โหลด ppt ฝึกอบรมการจัดทำใบขอซื้อขอจ้างและกระบวนการที่ เกี่ยวข้อง... ส่วนพัสดุ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับใบ ขอซื้อขอจ้าง ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google