งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แล การ นิ เทศงานและการ แก้ ไขปัญหา ในงานสหกิจศึกษา การ นิ เทศงานและการ แก้ ไขปัญหา ในงานสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แล การ นิ เทศงานและการ แก้ ไขปัญหา ในงานสหกิจศึกษา การ นิ เทศงานและการ แก้ ไขปัญหา ในงานสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แล การ นิ เทศงานและการ แก้ ไขปัญหา ในงานสหกิจศึกษา การ นิ เทศงานและการ แก้ ไขปัญหา ในงานสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม By A. Atcharaporn@2013

2 ก ระบวนการ ส หกิจศึกษา กระบวนการก่อน กระบวนการระหว่าง กระบวนการหลัง By A. Atcharaporn@2013

3 มาตรฐานสหกิจศึกษา ของสถานศึกษา มาตรฐานสหกิจศึกษา ของสถานประกอบการ มาตรฐานด้านการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน มาตรฐานด้านการนิเทศ มาตรฐานด้านนักศึกษา มาตรฐานด้านการวัดและประเมินผล มาตรฐานการบริหารจัดการ มาตรฐานวิชาการ มาตรฐานผู้นิเทศงาน มาตรฐานการประเมินผล

4 การเข้ารายงานตัวและรับการ ปฐมนิเทศ ณ สถานประกอบการ 1. เตรียมหนังสือส่งตัว 2. เอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ ระหว่าง กระบวนการ มาตรฐาน สถานศึกษา

5 จัดให้มีบุคลากรที่ทำหน้าที่ ประสานงานด้านสหกิจศึกษา กระบวนการ มาตรฐาน สถานศึกษา ระหว่าง มาตรฐานขั้นต่ำ  คณาจารย์นิเทศต้องเป็นคณาจารย์ ประจำสาขาที่นักศึกษาสังกัด และมี ประสบการณ์สอนอย่างน้อย ๑ ภาค การศึกษา Who? คณาจารย์นิเทศ

6 จัดให้มีบุคลากรที่ทำหน้าที่ ประสานงานด้านสหกิจศึกษา กระบวนการ มาตรฐาน สถานศึกษา ระหว่าง มาตรฐานขั้นต่ำ  คณาจารย์นิเทศต้องผ่านการ อบรมการนิเทศงานโดยหน่วยงานที่ ได้รับการรับรองจาก สกอ.  ต้องจัดระบบพี่เลี้ยงให้แก่ คณาจารย์นิเทศ

7 จัดให้มีบุคลากรที่ทำหน้าที่ ประสานงานด้านสหกิจศึกษา ระหว่าง กระบวนการ มาตรฐาน มาตรฐานขั้นต่ำ คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกับนักศึกษา หรือใกล้เคียงหรือเป็นผู้มี ความชำนาญ สถานประกอบการ

8 การติดตามความก้าวหน้า กระบวนการ มาตรฐาน มาตรฐานขั้นต่ำ ต้องติดตามความก้าวหน้าของ นักศึกษา ประเมินผล และให้ ข้อเสนอแนะ  ติดตามผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ติดตามการรายงานความก้าวหน้า อย่างสม่ำเสมอ  ติดตามนักศึกษา ผู้นิเทศง าน สถานศึกษา ระหว่าง

9 การติดตาม และประเมินผล กระบวนการ มาตรฐาน นักศึกษา ระหว่าง มาตรฐานขั้นต่ำ:-  ต้องบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันหรือประจำสัปดาห์  ต้องจัดทำรายงาน โดยรายงาน ต้องมีมาตรฐานเดียวกับรายงาน ทางวิชาการทั่วไป

10 การติดตาม และประเมินผล กระบวนการ มาตรฐาน นักศึกษา ระหว่าง มาตรฐานขั้นต่ำ:-  ต้องส่งรายงานความก้าวหน้าต่อ คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานไม่ ช้ากว่าสัปดาห์ที่ ๑๐ ของการ ปฏิบัติงาน

11 การติดตาม และประเมินผล กระบวนการ มาตรฐาน นักศึกษา ระหว่าง มาตรฐานขั้นต่ำ:-  ต้องส่ง(ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์ ให้แก่ คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ งานก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงานและ ต้องแก้ไขตามข้อแนะนำ  นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับ สมบูรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ รายงานต้องมีมาตรฐาน เช่นเดียวกันกับรายงาน ทางวิชาการทั่วไป

12 การนิเทศงานสหกิจศึกษา กระบวนการ มาตรฐาน สถานศึกษา ระหว่าง มาตรฐานขั้นต่ำ  ต้องจัดให้มีการนิเทศงาน  ต้องมีการนัดหมายสถาน ประกอบการในการเข้านิเทศ  ต้องได้รับเอกสารประกอบการ นิเทศก่อนการนิเทศ 7 วัน

13 เกี่ยวกับงาน ความเป็นอยู่ ปัญหา อุปสรรค By A. Atcharaporn@2013  ต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า ต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า

14 ประเภท/ลักษณะสถานประกอบการ โครงสร้างการบริหารงาน เส้นทาง/การเดินทาง ติดต่อสื่อสารกับผู้นิเทศงานผ่านสื่อต่างๆ ต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า By A. Atcharaporn@2013

15 การนิเทศงานสหกิจศึกษา กระบวนการ มาตรฐาน สถานศึกษา ระหว่าง มาตรฐานขั้นต่ำ  ต้องมีการนิเทศงาน ณ สถาน ประกอบการ อย่างน้อย 1 ครั้ง

16 การนิเทศงานสหกิจศึกษา กระบวนการ มาตรฐาน สถานศึกษา ระหว่าง มาตรฐานขั้นต่ำ  ต้องมีการจัดทำแผนการนิเทศ ขั้นตอนการนิเทศ ประเด็นในการนิเทศ การเยี่ยมชม การพบปะผู้บริหาร สร้างความร่วมมือทางวิชาการ ทีมงานและการเดินทางไปนิเทศ การแต่งกาย การสร้างบรรยากาศ ขั้นตอนการนิเทศ ประเด็นในการนิเทศ การเยี่ยมชม การพบปะผู้บริหาร สร้างความร่วมมือทางวิชาการ ทีมงานและการเดินทางไปนิเทศ การแต่งกาย การสร้างบรรยากาศ เทคนิคส่วน บุคคล

17 การนิเทศงานสหกิจศึกษา กระบวนการ มาตรฐาน สถานศึกษา ระหว่าง มาตรฐานขั้นต่ำ  ต้องจัดให้มีการประชุม หารือร่วมกัน สองฝ่ายและสามฝ่าย  ต้องใช้เวลาในการนิเทศไม่น้อยกว่า หนึ่งชั่วโมงต่อการนิเทศงานหนึ่งครั้ง

18 การนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ระหว่าง กระบวนการ มาตรฐาน มาตรฐานส่งเสริม:- ควรเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ ผลการปฏิบัติงานของ นักศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ สถานประกอบการ มาตรฐานส่งเสริม:- นักศึกษา ควรนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อผู้ นิเทศงานและผู้บริหารสถานประกอบการ

19 การเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผล การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ นักศึกษา ณ สถานประกอบการ กระบวนการ มาตรฐาน สถานศึกษา ระหว่าง มาตรฐานส่งเสริม:-  คณาจารย์นิเทศควรเข้ารับฟัง การนำเสนอความก้าวหน้าในการ ปฏิบัติงานของนักศึกษา ร่วมกับ ผู้นิเทศงาน ช่วงเวลากึ่งกลางของการปฏิบัติงาน

20 การเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผล การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ นักศึกษา ณ สถานประกอบการ กระบวนการ มาตรฐาน สถานศึกษา ระหว่าง มาตรฐานส่งเสริม:-  คณาจารย์นิเทศควรเข้ารับฟัง การนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ของนักศึกษา ร่วมกับผู้นิเทศ งาน และผู้บริหารองค์กร พร้อมทั้งประเมินผลงาน ช่วงสัปดาห์สุดท้าย

21 การเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผล การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ นักศึกษา ณ สถานประกอบการ กระบวนการ มาตรฐาน สถานศึกษา ระหว่าง มาตรฐานส่งเสริม:-  คณาจารย์นิเทศควรตรวจ รูปแบบการนำเสนอผลงาน และ ให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา

22 ก ระบวนการ หลัง การปฏิบัติงาน ส หกิจศึกษา ก ระบวนการ หลัง การปฏิบัติงาน ส หกิจศึกษา By A. Atcharaporn@2011

23 การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลัง กระบวนการ มาตรฐาน มาตรฐานขั้นต่ำ:- ประเมินผลการปฏิบัติงานของ นักศึกษา และรวบรวมข้อมูล เสนอสถานศึกษา และผู้บริหาร ขององค์กร ผู้นิเทศงานควรให้ความคิดเห็น ต่อจุดเด่นและข้อควรปรับปรุง ของนักศึกษา สถานประกอบการ

24 มาตรฐานขั้นต่ำ:- นักศึกษาต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจาก ความสามารถในการทำงาน โดยต้องชี้แจงเกณฑ์ให้นักศึกษาทราบ การประเมินผลต้องมีสัดส่วนการให้คะแนนของสถานประกอบการไม่ น้อยกว่าร้อยละ 50

25 มาตรฐานขั้นต่ำ :-  ความรู้ความสามารถทางวิชาการ และการประยุกต์ใช้  การปฏิบัติตัวตามกฎ ระเบียบของสถานประกอบการ  ความก้าวหน้าของงานตามแผนการปฏิบัติงาน  การสื่อสารและการนำเสนอผลงาน  ความสามารถในการทำงานด้วยตนเอง และทีมงาน  การวางแผน และความคิดสร้างสรรค์ มาตรฐานการวัดและ ประ เมินผลการ ปฏิบัติงาน ส หกิจศึกษา By A. Atcharaporn@2013

26 การประเมินผลการปฏิบัติ กระบวนการ มาตรฐาน หลัง มาตรฐานขั้นต่ำ:-  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ ประเมินและวัดผลและเป็นไปตาม มาตรฐานของสถานศึกษา

27 การจัดกิจกรรมสัมมนา กระบวนการ มาตรฐาน สถานศึกษา หลัง มาตรฐานขั้นต่ำ:-  ต้องจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศและคณาจารย์ ประจำสาขาวิชา การประเมินผลการจัดสัมมนา ดูจาก ร้อยละของคณาจารย์ที่เข้าร่วมการ สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

28 มาตรฐานขั้นต่ำ :- ความน่า ส นใจของ เนื้อ หา สื่อ การนำเสนอ ทัก ษะการนำเสนอผลงาน บริ หารเ การ บริ หารเวลา คำ ถาม การตอบ คำ ถาม การ ประ เมินผลการ นำ เสนอผลการปฏิบัติงาน การนิเทศงานและการสอนงาน By A. Atcharaporn@2013

29 การจัดกิจกรรมสัมมนา กระบวนการ สถานศึกษา หลัง มาตรฐานส่งเสริม:- ควรจัดให้มีการสัมภาษณ์นักศึกษา สหกิจศึกษาภายหลังการปฏิบัติงาน นักศึกษาควรมีการประเมิน พัฒนาการของตนเอง จุดเด่น จุดควรปรับปรุง เพื่อเป็น แนวทางในการพัฒนาต่อไป

30 การแจ้งผลการประเมิน กระบวนการ สถานศึกษา หลัง ควรแจ้งผลการประเมินจากผู้นิเทศงาน ให้กับนักศึกษาทราบ(จุดเด่น จุดควร ปรับปรุง) คณาจารย์ต้องแจ้งข้อมูลการวัดและ ประเมินผลให้นักศึกษาทราบ มาตรฐานไม่ได้กำหนดการให้ค่าระดับ คะแนนว่าเป็น S/U หรือ A-F

31 การเก็บรวบรวมข้อมูล กระบวนการ สถานศึกษา หลัง มาตรฐานส่งเสริม:- จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลสถาน ประกอบการ ข้อมูลสถิติพื้นฐาน เช่น จำนวน นักศึกษา จำนวนสถานประกอบการ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อม แนวทางการแก้ไขปัญหา

32 การ ส รุปผลและเก็บข้อมูลการดำเนินงาน “ ต้องสรุปผลการดำเนินงาน นำเสนอต่อทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง.....” KM

33 การตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าทำงานของสถานประกอบการ ไม่มีหลักสูตร สหกิจศึกษา

34 ไม่มีหลักสูตร สหกิจศึกษา ผลการสำรวจภาวะการได้งานทำของบัณฑิตที่ผ่านหลักสูตรสหกิจศึกษา

35 กราฟแสดงอัตราเงินเดือน ผลการสำรวจภาวะการได้งานทำของบัณฑิตที่ผ่านหลักสูตรสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 กราฟแสดงลักษณะงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2554 (จำนวน 481 คน)

36 การประเมินผล กระบวนการ หลัง สถานศึกษา มาตรฐานขั้นต่ำ:- นักศึกษาต้องประเมินความพร้อมของ สถานประกอบการ คณาจารย์นิเทศต้องประเมินความพร้อม ของสถานประกอบการ

37 By A. Atcharaporn@2013 ลั กษณะของสถานประกอบการ ความ รู้ ความ เข้า ใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา คุ ณสมบัติของผู้นิเทศงาน ลักษณะ โค รงงานหรืองานประจำที่ เน้น ประสบการณ์ ศัก ยภาพเกี่ยวกับสหกิจศึกษาในอนาคต ความเป็นไปได้ในการ ต่อ ยอดความร่วมมือทางวิชาการ การประเมินสถานประกอบการ การ แจ้ งข้อมูล ย้ อนกลับ การจัดทำ ฐ านข้อมูล

38 การแจ้งข้อมูลสะท้อนกลับ กระบวนการ สถานศึกษา หลัง ควรเก็บข้อมูลต่างๆ ในการดำเนินงาน สหกิจศึกษาและแจ้งกลับไปยังสถาน ประกอบการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ ดำเนินงานสหกิจศึกษาร่วมกัน

39 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา สหกิจศึกษา กระบวนการ สถานศึกษา หลัง การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา สร้างความร่วมมือกับสถาน ประกอบการอย่างยั่งยืน ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย

40 Work Skill Innovation Skill Life Skill

41 Q&A


ดาวน์โหลด ppt แล การ นิ เทศงานและการ แก้ ไขปัญหา ในงานสหกิจศึกษา การ นิ เทศงานและการ แก้ ไขปัญหา ในงานสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google