งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการพัฒนา หลักสูตรช่างอุตฯ 2 ดร. เมธี ธรรมวัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการพัฒนา หลักสูตรช่างอุตฯ 2 ดร. เมธี ธรรมวัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการพัฒนา หลักสูตรช่างอุตฯ 2 ดร. เมธี ธรรมวัฒนา

2 2 เซเลอร์ แอนด์ อเล็กซานเดอร์ (Saylor & Alexander ) 3 ทาบา (Taba) 4 สกิลเบค (Skillbeck) 5 อาจารย์สงัด อุทรานันท์ 6 รศ. ดร. วิชัย วงษ์ใหญ่

3 Hilda Taba (1962) แนวคิดของ Taba ส่วนใหญ่เหมือนกับ Tyler แต่มีการปรับขยายให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดย เน้นความสำคัญ และสัมพันธ์ต่อกระบวนการ เรียนการสอน เช่นธรรมชาติการเรียนรู้ ระดับ เนื้อหา ขอบเขต ความรู้พื้นฐาน ขั้นตอนของ การเรียนรู้

4 Hilda Taba 1962 วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ กำหนดจุดมุ่งหมาย เลือกเนื้อหาสาระ จัดรวบรวม เลือกประสบการณ์เรียนรู้ จัดประสบการณ์เรียนรู้ ประเมินผล

5 Saylor & Alexander 1974 1. ข้อมูลที่มีส่วนช่วยกำหนดหลักสูตร 2. คณะกก. หลักสูตรกรองข้อมูล 3. การตัดสินของคณะกก. ผู้เรียน ความสนใจ สังคม จุดหมายของรร. กระบวนการเรียน 4. การนำไปใช้ เลือกเนื้อหา กิจกรรม ประสบการณ์ การประเมิน

6 Skilbeck 1984 วิเคราะห์ สถานการณ์ กำหนด เป้าหมาย สร้าง โปรแกรม สื่อ และ นำไปใช้ ติดตาม ประเมิน

7 วัฏจักรกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ สงัด อุทรานันท์ วิเคราะห์ สถานการณ์ กำหนด เป้าหมาย ประเมินการ ใช้หลักสูตร นำไปใช้ คัดเนื้อหา ปรับปรุง แก้ไข กำหนดการ ประเมิน

8 รศ. ดร. วิชัย วงศ์ใหญ่ (2543: หน้า 77) 1. กำหนดจุดมุ่งหมาย โครงสร้าง หลักการ 2. ยกร่างเนื้อหาสาระ ประสบการณ์ หน่วยการเรียน รายวิชา 3. นำไปทดลองใช้ และปรับปรุง 4. อบรมครู ผู้บริหาร บุคลากรให้เข้าใจตรงกัน 5. ประกาศใช้ และนำไปปฏิบัติ

9 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ของอุดมศึกษาเป็นอย่างไร ? รูปแบบที่ใช้กลับเป็นอย่างนี้ 1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน / จัดประชุม สัมมนา 2 กำหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตร ( โดย คณะ กก.) 3 ศึกษาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง กำหนด เนื้อหาสาระ และประสบการณ์ ( ได้ ร่าง ) 4 นำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาร่าง หลักสูตร และปรับแก้ 5 นำเสนอ กก. ประจำคณะ และปรับแก้ ไข 6 นำเสนอที่ประชุมบริหารวิชาการ ม. บูรพา 7 นำเสนอที่ประชุมสภา ม. บูรพา 8 นำส่ง สกอ. 9 นำหลักสูตรไปใช้ – อย่างน้อย 5 ปี ปรับปรุง 1 ครั้ง


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการพัฒนา หลักสูตรช่างอุตฯ 2 ดร. เมธี ธรรมวัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google