งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตฯ2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตฯ2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตฯ2
ดร.เมธี ธรรมวัฒนา

2 2 เซเลอร์ แอนด์ อเล็กซานเดอร์ (Saylor & Alexander )
3 ทาบา (Taba) 4 สกิลเบค (Skillbeck) 5 อาจารย์สงัด อุทรานันท์ 6 รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่

3 Hilda Taba (1962) แนวคิดของ Taba ส่วนใหญ่เหมือนกับ Tyler แต่มีการปรับขยายให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเน้นความสำคัญ และสัมพันธ์ต่อกระบวนการเรียนการสอน เช่นธรรมชาติการเรียนรู้ ระดับเนื้อหา ขอบเขต ความรู้พื้นฐาน ขั้นตอนของการเรียนรู้

4 เลือกประสบการณ์เรียนรู้ จัดประสบการณ์เรียนรู้
วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ กำหนดจุดมุ่งหมาย เลือกเนื้อหาสาระ จัดรวบรวม เลือกประสบการณ์เรียนรู้ จัดประสบการณ์เรียนรู้ ประเมินผล Hilda Taba 1962

5 Saylor & Alexander 1974 ผู้เรียน ความสนใจ สังคม
1.ข้อมูลที่มีส่วนช่วยกำหนดหลักสูตร ผู้เรียน ความสนใจ สังคม จุดหมายของรร. กระบวนการเรียน 2.คณะกก.หลักสูตรกรองข้อมูล 3. การตัดสินของคณะกก. เลือกเนื้อหา กิจกรรม ประสบการณ์ การประเมิน 4. การนำไปใช้

6 Skilbeck 1984 วิเคราะห์ สถานการณ์ กำหนด เป้าหมาย สร้าง โปรแกรม
สื่อ และ นำไปใช้ ติดตาม ประเมิน

7 วัฏจักรกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ สงัด อุทรานันท์
วัฏจักรกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ สงัด อุทรานันท์ วิเคราะห์ สถานการณ์ กำหนด เป้าหมาย ประเมินการ ใช้หลักสูตร ปรับปรุง แก้ไข คัดเนื้อหา นำไปใช้ กำหนดการ ประเมิน

8 รศ.ดร.วิชัย วงศ์ใหญ่ (2543:หน้า77)
รศ.ดร.วิชัย วงศ์ใหญ่ (2543:หน้า77) 1.กำหนดจุดมุ่งหมาย โครงสร้าง หลักการ 2.ยกร่างเนื้อหาสาระ ประสบการณ์ หน่วยการเรียน รายวิชา 3.นำไปทดลองใช้ และปรับปรุง 4.อบรมครู ผู้บริหาร บุคลากรให้เข้าใจตรงกัน 5.ประกาศใช้ และนำไปปฏิบัติ

9 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของอุดมศึกษาเป็นอย่างไร?
รูปแบบที่ใช้กลับเป็นอย่างนี้ 1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน /จัดประชุม สัมมนา 2 กำหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตร (โดยคณะ กก.) 3 ศึกษาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง กำหนดเนื้อหาสาระ และประสบการณ์ (ได้ร่าง) 4 นำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาร่างหลักสูตร และปรับแก้ 5 นำเสนอ กก. ประจำคณะ และปรับแก้ไข 6 นำเสนอที่ประชุมบริหารวิชาการ ม.บูรพา 7 นำเสนอที่ประชุมสภา ม.บูรพา 8 นำส่ง สกอ. 9 นำหลักสูตรไปใช้ – อย่างน้อย 5 ปี ปรับปรุง 1 ครั้ง


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตฯ2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google