งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ประเด็น คำถามและคำตอบ 1. จากสถานการณ์งบประมาณที่มีแนวโน้มว่าการ จัดสรรงบประมาณอาจลดลง มวล. ควรเร่งหารายได้เพิ่ม และมียุทธศาสตร์ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ประเด็น คำถามและคำตอบ 1. จากสถานการณ์งบประมาณที่มีแนวโน้มว่าการ จัดสรรงบประมาณอาจลดลง มวล. ควรเร่งหารายได้เพิ่ม และมียุทธศาสตร์ใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ประเด็น คำถามและคำตอบ 1. จากสถานการณ์งบประมาณที่มีแนวโน้มว่าการ จัดสรรงบประมาณอาจลดลง มวล. ควรเร่งหารายได้เพิ่ม และมียุทธศาสตร์ใน การหารายได้ 2. ควรมีการตั้งงบประมาณกลางในงานประเภทที่ หลายหน่วยงานทำร่วมกัน แล้วค่อยหาเจ้าภาพ 3. ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจบัณฑิตมวล. ในระดับสูงมา โดยตลอด และจุดเด่นที่สำคัญ ของบัณฑิตคือ เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมซึ่ง ถือได้ว่ามวล. ประสบความสำเร็จ ในการผลิตคนดี ซึ่งอาจจะดีกว่าการเป็นคนเก่ง

2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ประเด็น คำถาม และ คำตอบ 4. มวล. ควรมีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนใน การผลักดันสู่สากล - มวล. ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องนี้ไว้เรียบร้อย แล้ว และในการ จัดทำแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ที่ผ่านการ ระดมสมองร่วมกัน ก่อนหน้านี้ ในกลุ่มสำนักวิชาได้มีการเสนอ โครงการ อาทิ โครงการ พัฒนาสำนักวิชาสู่สากล, โครงการจัดทำ หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศฯ ( ดูเอกสารที่แจกในวันสัมมนา แถบสีฟ้า ) ซึ่งสำนักวิชา ควรจะนำโครงการดังกล่าวไปดำเนินการภายใต้ แผนปฏิบัติการเชิง ยุทธศาสตร์ของสำนักวิชา.

3 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ประเด็น คำถาม และ คำตอบ 5. มวลยังขาดโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่จะสนับสนุนความเป็น เมืองมหาวิทยาลัย และ Infrastructure เพื่อ ความเป็นสากล - มีการดำเนินการในเรื่องนี้อยู่บ้างโดยส่วน กิจการนักศึกษา ซึ่งได้มีการปรับปรุงในส่วนของ ศูนย์อาหารกลางคืน ซุ้มอ่านหนังสือต่างๆ แต่ก็ ยอมรับว่าหลายๆเรื่องยังอยู่ใน Pipe line ซึ่งก็มีการ คิดกันอยู่บ้างว่ามวล. น่าจะมี International House 6. มวล. ควรมีรองอธิการบดีที่ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์โดยรวม และมีหน่วยงาน บริหารยุทธศาสตร์ - รับทราบข้อเสนอแนะ และได้มีการชี้แจงให้ที่ ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าในปี 2555 ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสำนัก วิชา จะมีการจัดทำ Job Agreement กับสำนักวิชา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ซึ่งในปี 2554 ดำเนินการไม่ทัน

4 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ประเด็น คำถาม และ คำตอบ 7. ควรมีการทำให้ทุกคนในมหาวิทยาลัย ตระหนักว่ามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 8. ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยทำแผนแบบ bottom up อยากเห็นแผนแบบ top down เพื่อฟันธงไปเลยว่าอยากจะให้ทำอะไร - แผนแบบ top down ปรากฏในแผน ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย ซึ่งหากดูตามเอกสารแถบสีฟ้าได้มี การดำเนินการถึงขั้นกำหนดโครงการและตัวชี้วัดไว้ แล้วในระดับหนึ่ง และหน่วยงานควรจะนำโครงการ ที่หน่วยงานเกี่ยวข้องไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจำปี ในส่วนที่เป็นแผนปฏิบัติการภารกิจ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

5 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ประเด็น คำถามและ คำตอบ 9. อยากให้ส่วนแผนงานสรุปจุดเด่น จุดด้อยของ แผนยุทธศาสตร์ที่สำนักวิชา เสนอมา เพื่อจะได้ปรับปรุง 10. เนื่องจากมหาวิทยาลัยดำเนินการโดยระบบ รวมบริการ ประสานภารกิจ ศูนย์เครื่องมือฯเสนอว่าการทำโครงการร่วมกัน กับหน่วยงานบริการกลางน่าจะ เป็นช่องทางที่ดีอีกช่องทางหนึ่ง 11. ศูนย์บริการวิชาการน่าจะทำโครงการร่วมกับ สำนักวิชาในการจัดหลักสูตร บริการวิชาการ เพื่อดึงศักยภาพบุคลากรมาใช้ ให้เต็มประสิทธิภาพ

6 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ประเด็น คำถาม และคำตอบ 12. หากสำนักวิชาคิดโครงการวิจัยในลักษณะ เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน น่าจะรวมไว้ที่ สถาบันวิจัยฯในฐานะหน่วยงานบริการกลาง แต่ มีผู้ทักท้วงว่าเงื่อนไขในการเสนอโครงการวิจัย ค่อนข้างสูงและไม่เอื้อต่อสำนักวิชาในกลุ่มที่ ไม่ใช่สายทางด้านวิทยาศาสตร์ ควรมีการ กำหนดเงื่อนไขให้เอื้อต่อกลุ่มสำนักวิชา ทางด้านสังคมศาสตร์มากขึ้น เพื่อพัฒนา งานวิจัยในกลุ่มนี้ซึ่งยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร - สถาบันวิจัยฯชี้แจงในประเด็นนี้ว่า เป็นความ เข้าใจที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากทุนวิจัยภายใน เงื่อนไขไม่ได้ซับซ้อน ส่วนใหญ่ใครขอมาก็จะได้รับ การสนับสนุน แต่ที่มีเงื่อนไขสูงคือโครงการวิจัยที่ เสนอไปยังวช. ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานกลาง


ดาวน์โหลด ppt ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ประเด็น คำถามและคำตอบ 1. จากสถานการณ์งบประมาณที่มีแนวโน้มว่าการ จัดสรรงบประมาณอาจลดลง มวล. ควรเร่งหารายได้เพิ่ม และมียุทธศาสตร์ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google