งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ลูกค้าสัมพันธ์ ” ก้าวใหม่ใน การบริการห้องสมุด เพ็ญพรรณ จารุสาร สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ลูกค้าสัมพันธ์ ” ก้าวใหม่ใน การบริการห้องสมุด เพ็ญพรรณ จารุสาร สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ลูกค้าสัมพันธ์ ” ก้าวใหม่ใน การบริการห้องสมุด เพ็ญพรรณ จารุสาร สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี 27 มกราคม 2555

2 มหาวิทยาลัยสุโขทั ยธรรมาธิราช ระบบการเรียนการสอนทางไกล นักศึกษาไม่ต้องเข้าชั้น เรียน ศึกษาด้วยตัวเอง ระดับปริญญาตรี : กิจกรรมสอนเสริม กิจกรรมฝึกปฏิบัติ เสริมทักษะ การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ระดับบัณฑิตศึกษา : การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ สัมมนา เสริม และ สัมมนาเข้ม

3 สำนักบรรณ สารสนเทศ จัดบริการห้องสมุดและสารสนเทศ เพื่อการศึกษา การ ค้นคว้า และการวิจัยในระบบการศึกษาทางไกลให้กับ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมถึง บุคคลทั่วไป เพื่อสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ และ เพิ่มจำนวน ผู้ใช้บริการให้มากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้า และพฤติกรรมของ ผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลง

4 การบริหารลูกค้า สัมพันธ์ Customer Relationship Management : CRM กระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับ ลูกค้าซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดในด้านการเพิ่มมูลค่าลูกค้า ปัจจุบันและในระยะยาว เช่นเดียวกับการสร้างความพึง พอใจสูงสุดให้กับลูกค้าโดยการนำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ขั้นตอนแรก : การรวบรวมข้อมูล โดยไม่มีการนำไอทีมาใช้  ขั้นตอนสอง : เริ่มนำไอทีเบื้องต้นมาใช้อยู่ในวิเคราะห์ข้อมูล ลูกค้า  ขั้นตอนสาม : นำโปรแกรมการบริหารลูกค้าสัมพันธ์อัตโนมัติ มาใช้ และ  ขั้นตอนสี่ : การบูรณาการระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับ เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

5 การบริหารลูกค้า สัมพันธ์กับห้องสมุด กระบวนการในการเพิ่มมูลค่าผู้ใช้บริการปัจจุบันและใน ระยะยาว และ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการ ห้องสมุด การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ : ให้ความสำคัญกับขั้นตอนแรก  รูปแบบการจัดการศึกษาหลากหลาย  ปริญญาตรี : สื่อการศึกษา ( สิ่งพิมพ์ ) และ สื่อเสริม ( รายการ โทรทัศน์ สื่อซีดีหรือดีวีดี ) การสอนเสริมจำกัดเฉพาะ ชุดวิชาที่จำเป็น

6 การบริหารลูกค้า สัมพันธ์กับห้องสมุด ระดับบัณฑิตศึกษา – ปริญญาโท : สื่อการศึกษา ( สิ่งพิมพ์ ) การสัมมนาในทุกชุด วิชา ๆ ละ 2-3 ครั้ง ที่มุ่งเน้นปฏิสัมพันธ์และการฝึกปฏิบัติ สัมมนาแบบเผชิญหน้าร่วมกับการสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ การบริหาร การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย การ สัมมนาแบบเผชิญหน้าจัดที่ศูนย์บริการการศึกษาใน ส่วนกลางและภูมิภาค – ปริญญาเอก : สื่อการศึกษา ( สิ่งพิมพ์ ) ร่วมกับการสัมมนา แบบเผชิญหน้าทุกชุดวิชา ๆ ละ 2-3 ครั้ง และจัดขึ้นใน มหาวิทยาลัย

7 กลุ่มเป้าหมา ย กลุ่มผู้ใช้บริการใหม่ : กลุ่มผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์ใน การใช้บริการห้องสมุดเลย กลุ่มผู้ใช้ปัจจุบัน : กลุ่มผู้ใช้ที่มีข้อมูลของทรัพยากร สารสนเทศและการให้บริการอยู่บ้างแล้ว

8 กลุ่ม ผู้ใช้บริการ ใหม่ การจัดกิจกรรม  การปฐมนิเทศ (Orientation) o เพื่อให้ทราบแนวทางการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล o จัดบรรยายในห้องประชุมรวม o นักศึกษาระดับปริญญาเอก ปฐมนิเทศการศึกษาเชิงปฏิบัติการ  นำชมห้องสมุด (Library tour)

9 กลุ่มผู้ใช้ ปัจจุบัน กลุ่มทดลอง : นักศึกษาระดับปริญญาเอก ปี 2553 ห้องสมุดจัดทำโครงการ PMQA ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / ผู้รับบริการที่มีต่อบริการของ สำนักบรรณสารสนเทศ พบว่าในด้านการบริการ นักศึกษา คาดหวังให้ห้องสมุดมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง นำแนวคิดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ในการจัด กิจกรรมต่างๆ

10 ปฐมนิเทศ นักศึกษา

11 e-mail group ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ อีเมล

12 การแจ้งข้อมูล ข่าวสาร

13 ช่องทางการ ให้บริการเฉพาะ

14 ข้อซักถาม


ดาวน์โหลด ppt “ ลูกค้าสัมพันธ์ ” ก้าวใหม่ใน การบริการห้องสมุด เพ็ญพรรณ จารุสาร สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google