งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประเมินคุณภาพ ภายใน ประจำปีการศึกษา 2550 หน่วยงานจัดการเรียนการสอน โดย คณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายใน หน่วยงาน.......................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประเมินคุณภาพ ภายใน ประจำปีการศึกษา 2550 หน่วยงานจัดการเรียนการสอน โดย คณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายใน หน่วยงาน......................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประเมินคุณภาพ ภายใน ประจำปีการศึกษา 2550 หน่วยงานจัดการเรียนการสอน โดย คณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายใน หน่วยงาน....................................... วันที่.........................................

2 คณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายใน •…………………………………………. ประธาน •…………………………………………. ผู้ทรงคุณวุฒิ •…………………………………………. รองประธาน •…………………………………………. กรรมการ •…………………………………………. เลขานุการ

3 วัตถุประสงค์การประเมิน คุณภาพภายใน • เสริมสร้างความตระหนักต่อการพัฒนา คุณภาพการดำเนินงาน • เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการดำเนินงานตาม ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ • เพื่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค เพื่อสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง • ยืนยันความมีคุณภาพของการดำเนินงาน ปัจจุบัน • เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน คุณภาพภายนอก

4 กำหนดการประเมิน กำหนดการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานจัดการเรียนการสอน วันที่ 1 09.00- 10.30 ประธานกรรมการการประเมินแนะนำคณะกรรมการ การประเมิน วัตถุประสงค์ของการประเมิน ผู้บริหาร บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน คณะกรรมการการ ประเมินซักถาม สัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้อง 10.30- 12.00 ศึกษาเอกสารสนับสนุน 12.00- 13.00 พักกลางวัน 13.00- 17.00 แบ่งกลุ่มกรรมการเป็นกลุ่มละ 2 ท่าน เข้าเยี่ยมชม หน่วยงานย่อย หน่วยงานละ 2 ชม. 17.00- 17.30 สรุปผลการประเมิน และวางแผนการประเมินวันรุ่งขึ้น

5 กำหนดการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานจัดการเรียนการสอน วันที่ 2 08.30- 12.30 * แบ่งกลุ่มกรรมการเป็นกลุ่มละ 2 ท่าน เข้าเยี่ยมชม หน่วยงานย่อย หน่วยงานละ 2 ชม. ( กรณีไม่เสร็จ ) * สัมภาษณ์อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ผู้ใช้บัณฑิต และ ผู้เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสม 12.30- 13.30 พักกลางวัน 13.30- 15.30 สรุปผลการประเมินและเตรียมการนำเสนอผลการ ประเมินด้วยวาจา 15.30- 16.30 นำเสนอผลการประเมินด้วยวาจา กำหนดการประเมิน

6 เวลาภาควิชา / หน่วยงาน ย่อย กรรมการประเมิน รายละเอียดการตรวจ เยี่ยมหน่วยงานย่อย

7 การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ดังนี้ 1. ผู้บริหาร 2. อาจารย์ 3. บุคลากรสาย สนับสนุน 4. นักศึกษา 5. ศิษย์เก่า 6. ผู้ใช้บัณฑิต

8 การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ประเภทรายละเอียดกรรมการ 1. ผู้บริหารจำนวน 3 คน ประกอบด้วย - คณบดี - หัวหน้าภาควิชา 1 ภาควิชา - เลขานุการคณะ 2. อาจารย์จำนวน 2 คน ประกอบด้วย - อาจารย์ที่เป็นกรรมการคณะ - อาจารย์ทั่วไป

9 การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ประเภทรายละเอียดกรรมการ 3. บุคลากรสาย สนับสนุน จำนวน 2 คน ประกอบด้วย - บุคลากรงานธุรการ - บุคลากรงานวิชาการ 4. นักศึกษา จำนวน 6 คน ประกอบด้วย - นักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 4 คน ( มุสลิม 1 คน ) - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 คน - ภาคปกติ 1 คน - ภาคสมทบ 1 คน

10 การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ประเภทรายละเอียดกรรมการ 5. ศิษย์เก่าจำนวน 4 คน ประกอบด้วย - ปริญญาตรีจำนวน 2 คน - บัณฑิตศึกษา จำนวน 2 คน 6. ผู้ใช้บัณฑิตจำนวน 2 คน ประกอบด้วย - ภาครัฐ จำนวน 1 คน - ภาคเอกชน จำนวน 1 คน


ดาวน์โหลด ppt 1 การประเมินคุณภาพ ภายใน ประจำปีการศึกษา 2550 หน่วยงานจัดการเรียนการสอน โดย คณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายใน หน่วยงาน.......................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google