งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 นางวลาลักษณ์ ช่างสากล ( หัวหน้าโครงการ )  นางสาวดรุณี ชูคันหอม ( ผู้วิจัย ร่วม )  อ. วรวรรณ ชุมเปีย ( ผู้วิจัย ร่วม )  ผศ. ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " นางวลาลักษณ์ ช่างสากล ( หัวหน้าโครงการ )  นางสาวดรุณี ชูคันหอม ( ผู้วิจัย ร่วม )  อ. วรวรรณ ชุมเปีย ( ผู้วิจัย ร่วม )  ผศ. ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  นางวลาลักษณ์ ช่างสากล ( หัวหน้าโครงการ )  นางสาวดรุณี ชูคันหอม ( ผู้วิจัย ร่วม )  อ. วรวรรณ ชุมเปีย ( ผู้วิจัย ร่วม )  ผศ. ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ ( ผู้วิจัยร่วม )

3  เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของคณะเทคนิค การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งสายวิชาเทคนิค การแพทย์และกายภาพบำบัด  เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีจากคณะเทคนิค การแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งในระดับคณะ และหน่วยงาน เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการ ประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน  เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงช่องว่าง (gap) ระหว่าง หน่วยงาน เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคณะให้มีความเข้มแข็งและมีการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการกระจาย โอกาสทางการศึกษาประชาชน โดยคณะเทคนิค การแพทย์ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรทาง วิทยาศาสตร์สุขภาพขึ้น จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมา ตลอดเวลา คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ใน สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด รังสีเทคนิค และกิจกรรมบำบัด นอกจากนี้จากการจัดอันดับของ มหาวิทยาลัยโลก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ถูกจัดอันดับ ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย อยูในลำดับที่ 3 ของ มหาวิทยาลัยไทย รองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหิดล การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของ คณะเทคนิคการแพทย์จึงเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้จาก แนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และช่วยสะท้อนให้เห็นช่องว่างของความแตกต่างของการ ปฏิบัติงานตามภารกิจ ทั้งนี้ องค์การ UNESCO ได้ศึกษา และแนะนำให้ใช้การทำ benchmarking เป็นเครื่องมือ หนึ่งในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

5 ขอบเขตการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงเปรียบเทียบระหว่างคณะเทคนิค การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาคที่ จัดตั้งขึ้นในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน โดยเปรียบเทียบ ภารกิจและศักยภาพ ทั้งในระดับคณะและสายวิชา เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด โดยเน้นผลการ ดำเนินการในปีการศึกษา 2543

6 1) ได้ทราบถึงสมรรถนะและความแตกต่างระหว่างคณะ เทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งในระดับคณะและสายวิชา ทำให้เห็นช่องว่างในการพัฒนาคณะ / หน่วยงาน 2) ได้ทราบถึงแนวปฏิบัติที่ดีจากคณะเทคนิคการแพทย์ และสายวิชามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งอาจนำมา ประยุกต์หรือปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อคณะ / หน่วยงาน 3) เป็นโอกาสที่จะวิเคราะห์เพื่อแสวงหาความร่วมมือ และการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในวิชาชีพเทคนิค การแพทย์และกายภาพบำบัดให้มีความเข้มแข็งมาก ขึ้น

7  ระเบียบวิธีวิจัย เป็นการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและ คุณภาพ  แหล่งข้อมูล ใช้แหล่งข้อมูลจากรายงานผลการ ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 ข้อมูลใน ฐานข้อมูล che QA online ปีการศึกษา 2553 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี และข้อมูล ประกอบอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลเชิงประจักษ์จากการ ตรวจเยี่ยม และการสัมภาษณ์  เครื่องมือ สร้างแบบเก็บข้อมูล common data set ใน excel สำหรับข้อมูลที่เป็นตัวเลข และ แบบเก็บข้อมูลสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพให้ ครอบคลุม ศักยภาพ ภารกิจรวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดี ของหน่วยงาน  การวิเคราะห์ข้อมูล ทำการวิเคราะห์ข้อมูล พื้นฐานด้วยโปรแกรม SPSS v 15.0 โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา และทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง เปรียบเทียบสำหรับข้อมูลที่เป็นตัวเลขแบบต่อเนื่อง ด้วย student t –test

8  ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานของ สายวิชาเทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด และระดับ คณะจาก website เอกสารรายงานประจำปี รายงาน ผลการประเมินตนเองของหน่วยงาน รายงานผลการ ประเมินของสกอ. และฐานข้อมูล che QA online ใช้ เวลา 30 วัน  วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อกำหนด ประเด็นและวิธีการเก็บข้อมูลเชิงลึกโดยการประชุม ระดมสมอง ใช้เวลา 30 วัน  เก็บข้อมูลเชิงลึกที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยวิธีการตรวจเยี่ยมและ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบในหน่วยงาน ใช้เวลา 7 วัน  วิเคราะห์และสรุปข้อมูลทั้งหมด เพื่อจัดทำรายงาน ผลการวิจัย ใช้เวลา 30 วัน  จัดทำรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์และนำ ผลการวิจัยเผยแพร่ ใช้เวลา 21 วัน


ดาวน์โหลด ppt  นางวลาลักษณ์ ช่างสากล ( หัวหน้าโครงการ )  นางสาวดรุณี ชูคันหอม ( ผู้วิจัย ร่วม )  อ. วรวรรณ ชุมเปีย ( ผู้วิจัย ร่วม )  ผศ. ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google