งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐาน ทางการเรียนของนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐาน ทางการเรียนของนักศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐาน ทางการเรียนของนักศึกษา
รศ.ดร. จินตนา ธนวิบูลย์ชัย หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สิริรัตน์ วิภาสศิลป์ อ.ดร.สุนิสา จุ้ยม่วงศรี นายชูศักดิ์ ศิริรุ่งพันธ์

2 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ
ปี มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้วัด ความสามารถพื้นฐานของนักศึกษาใหม่ จัดสอบวันปฐมนิเทศนักศึกษา ปี ส่งแบบทดสอบทางไปรษณีย์

3 ปี แนวคิดสนองนโยบายมหาวิทยาลัย อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้นักศึกษาเข้าสอบได้สะดวกทุกเวลา ทุกสถานที่ และทราบผลการสอบทันที นักศึกษาจะทราบแนวโน้มความสำเร็จในการศึกษา และข้อบกพร่องในการพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยเห็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้

4 วิธีดำเนินงาน กำหนดคุณลักษณะสำคัญ การออกแบบโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรม

5 การกำหนดคุณลักษณะสำคัญ
ศึกษาสภาพการทดสอบปัจจุบัน ศึกษาการประเมินผลผ่านระบบออนไลน์ กำหนดคุณลักษณะสำคัญของระบบ ทดสอบตามความต้องการของนักศึกษา สร้างข้อสอบไว้ในระบบคลังข้อสอบ สร้างแบบทดสอบโดยการสุ่ม ตรวจให้คะแนนอัตโนมัติ / บันทึกผลสอบ กำหนดลักษณะของระบบ 4 ระบบ และระบบย่อย (ระบบจัดการแบบทดสอบ ระบบการสอบ ระบบจัดการผลสอบ ระบบรักษาความปลอดภัย)

6 การออกแบบโปรแกรม ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ของ ทั้ง 4 ระบบ
การพัฒนาโปรแกรม ระบบการสร้างข้อสอบ Windows Base ระบบสอบ Web Base

7 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
1. ศึกษาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ / สร้างหน้าจอ 2. คณาจารย์สร้างข้อสอบและใช้ข้อสอบจากคลังข้อสอบบางส่วน ด้านละ 4 ฉบับ ๆ ละ 20 ข้อ / กำหนดเกณฑ์การแปลความหมาย 3. บันทึกข้อสอบที่เป็นข้อความด้วย Microsoft Word ข้อสอบสมการ รูปภาพ กราฟ ตาราง ฯลฯ ใช้โปรแกรมเฉพาะ 4. สร้างแบบสอบถาม 5. นำโปรแกรมขึ้นเว็บไซต์มหาวิทยาลัย / ประชาสัมพันธ์ 6. ทดลองครั้งที่ 1 / ปรับปรุงแก้ไข 7. ประชาสัมพันธ์ /ทดลองครั้งที่ 2 8. สรุปผลการศึกษาโปรแกรม

8 ผลการทดลองใช้โปรแกรมครั้งที่ 1
ด้าน ระดับความคิดเห็นภาพรวม การเข้าสู่ระบบ มาก การจัดการระบบสอบ การออกแบบโปรแกรม ระดับความคิดเห็นปานกลาง เมื่อเข้าสู่ Web Site แล้วระบบขัดข้องบ่อยครั้ง จนสามารถเรียกข้อความช่วยเหลือได้เพียงพอ

9 ผลการทดลองใช้โปรแกรมครั้งที่ 2
ด้าน ระดับความคิดเห็นภาพรวม การเข้าสู่ระบบ มาก การจัดการระบบสอบ การออกแบบโปรแกรม ระดับความคิดเห็นปานกลาง เมื่อเข้าสู่ Web Site แล้วระบบขัดข้องบ่อยครั้ง สามารถโต้ตอบกับระบบได้อย่างสะดวก

10 ปัญหาการทดลองใช้โปรแกรมครั้งที่ 1
การแก้ไข นักศึกษาไม่เปิด ติดต่อทางโทรศัพท์/วางแผนประชาสัมพันธ์ ไม่มีการยืนยันการส่งข้อสอบ ปรับโปรแกรมให้มีการยืนยัน แบบทดสอบฉบับที่ 4 ไม่ถูกสุ่ม แก้ไขวิธีการสุ่ม นักศึกษาไม่สามารถสมัครซ้ำ ปรับโปรแกรม สมัครและสอบทันทีไม่ได้ ปรับช่วงเวลาสมัครสอบให้สมัครและสอบได้ คำชี้แจงและแบบสอบถามไม่ชัดเจน ปรับคำชี้แจงและแบบสอบถาม การแปลความหมายไม่สมบูรณ์ แปลความหมายให้สมบูรณ์ชัดเจน

11 ปัญหาการทดลองใช้โปรแกรมครั้งที่ 2
การแก้ไข เวลาการประชาสัมพันธ์สั้น วางแผนประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ นักศึกษาสมัครแล้วไม่เข้าสอบ ชี้แจงให้เห็นความสำคัญ เข้าทดสอบไม่ครบ 3 ด้าน เน้นความสำคัญของการทดสอบครบ ระบบไม่อนุญาตให้ทำต่อ ปรับข้อบกพร่องของโปรแกรม นักศึกษาสงสัยเฉลย ได้ตรวจสอบและอธิบายนักศึกษา

12 สรุป ผู้เข้าใช้ระบบสามารถเข้าใช้ได้
สามารถดำเนินการได้ตามที่วิเคราะห์ระบบไว้ ผู้เข้าใช้ระบบสามารถเข้าใช้ได้ สามารถปรับปรุงแก้ไข Windows Application Configuration ได้ การสร้างข้อสอบที่เป็นรูปภาพ สมการทางคณิตศาสตร์ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ ต้องใช้โปรแกรมเฉพาะและเวลา การเข้าสู่เว็บไซต์ยังมีความขัดข้องบ้าง การพัฒนาโปรแกรมนี้ต้องใช้เวลา และความพยายามสูง

13 ข้อเสนอแนะ ควรพัฒนาโปรแกรมการทดสอบอย่างต่อเนื่อง
ควรพัฒนา Server ของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อม ควรพัฒนาระบบการสอบผ่านออนไลน์ ควรทำการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้ามาใช้ ควรใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลสอบ ชุดวิชาแบบ Formative สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการ สำหรับประชาชนทั่วไป


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐาน ทางการเรียนของนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google