งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมการทดสอบวัด ความสามารถพื้นฐาน ทางการเรียนของนักศึกษา รศ. ดร. จินตนา ธนวิบูลย์ชัย หัวหน้าโครงการ รศ. ดร. สิริรัตน์ วิภาสศิลป์ อ. ดร. สุนิสา จุ้ยม่วงศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมการทดสอบวัด ความสามารถพื้นฐาน ทางการเรียนของนักศึกษา รศ. ดร. จินตนา ธนวิบูลย์ชัย หัวหน้าโครงการ รศ. ดร. สิริรัตน์ วิภาสศิลป์ อ. ดร. สุนิสา จุ้ยม่วงศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมการทดสอบวัด ความสามารถพื้นฐาน ทางการเรียนของนักศึกษา รศ. ดร. จินตนา ธนวิบูลย์ชัย หัวหน้าโครงการ รศ. ดร. สิริรัตน์ วิภาสศิลป์ อ. ดร. สุนิสา จุ้ยม่วงศรี นายชูศักดิ์ ศิริรุ่งพันธ์

2 ความเป็นมาและความสำคัญ ของโครงการ ปี 2543 มหาวิทยาลัยมี นโยบายให้วัด ความสามารถพื้นฐานของ นักศึกษาใหม่ จัดสอบวันปฐมนิเทศ นักศึกษา ปี 2548 ส่งแบบทดสอบ ทางไปรษณีย์

3 ปี 2550 แนวคิดสนอง นโยบายมหาวิทยาลัย อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้นักศึกษาเข้าสอบได้ สะดวกทุกเวลา ทุกสถานที่ และทราบผลการสอบทันที นักศึกษาจะทราบแนวโน้ม ความสำเร็จในการศึกษา และข้อบกพร่องในการพัฒนา ตนเอง มหาวิทยาลัยเห็นแนวทางการ จัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้

4 วิธีดำเนินงาน กำหนด คุณลักษณะ สำคัญ การออกแบบ โปรแกรม การพัฒนา โปรแกรม

5 การกำหนด คุณลักษณะสำคัญ ศึกษาสภาพการทดสอบปัจจุบัน ศึกษาการประเมินผลผ่านระบบออนไลน์ กำหนดคุณลักษณะสำคัญของระบบ ทดสอบตามความต้องการของ นักศึกษา สร้างข้อสอบไว้ในระบบคลัง ข้อสอบ สร้างแบบทดสอบโดยการสุ่ม ตรวจให้คะแนนอัตโนมัติ / บันทึกผลสอบ กำหนดลักษณะของระบบ 4 ระบบ และระบบย่อย ( ระบบจัดการแบบทดสอบ ระบบการสอบ ระบบจัดการผลสอบ ระบบรักษาความปลอดภัย )

6 การออกแบบ โปรแกรม ออกแบบระบบ คอมพิวเตอร์ ของ ทั้ง 4 ระบบ การพัฒนา โปรแกรม ระบบการสร้าง ข้อสอบ Windows Base ระบบสอบ Web Base

7 ขั้นตอนการพัฒนา โปรแกรม 1. ศึกษาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ / สร้าง หน้าจอ 2. คณาจารย์สร้างข้อสอบและใช้ข้อสอบจาก คลังข้อสอบบางส่วน ด้านละ 4 ฉบับ ๆ ละ 20 ข้อ / กำหนดเกณฑ์ การแปลความหมาย 3. บันทึกข้อสอบที่เป็นข้อความด้วย Microsoft Word ข้อสอบสมการ รูปภาพ กราฟ ตาราง ฯลฯ ใช้โปรแกรมเฉพาะ 4. สร้างแบบสอบถาม 5. นำโปรแกรมขึ้นเว็บไซต์มหาวิทยาลัย / ประชาสัมพันธ์ 6. ทดลองครั้งที่ 1 / ปรับปรุงแก้ไข 7. ประชาสัมพันธ์ / ทดลองครั้งที่ 2 8. สรุปผลการศึกษาโปรแกรม

8 ผลการทดลองใช้ โปรแกรมครั้งที่ 1 ด้าน ระดับความคิดเห็น ภาพรวม การเข้าสู่ระบบ มาก การจัดการระบบ สอบ มาก การออกแบบ โปรแกรม มาก ระดับความคิดเห็น ปานกลาง เมื่อเข้าสู่ Web Site แล้วระบบ ขัดข้องบ่อยครั้ง จนสามารถเรียกข้อความ ช่วยเหลือได้เพียงพอ

9 ผลการทดลองใช้ โปรแกรมครั้งที่ 2 ด้าน ระดับความคิดเห็น ภาพรวม การเข้าสู่ระบบ มาก การจัดการระบบ สอบ มาก การออกแบบ โปรแกรม มาก ระดับความคิดเห็น ปานกลาง เมื่อเข้าสู่ Web Site แล้วระบบ ขัดข้องบ่อยครั้ง สามารถโต้ตอบกับระบบได้ อย่างสะดวก

10 ปัญหาการทดลองใช้โปรแกรมครั้ง ที่ 1 ปัญหาการแก้ไข นักศึกษาไม่เปิด E- mail ติดต่อทางโทรศัพท์ / วางแผนประชาสัมพันธ์ ไม่มีการยืนยันการส่ง ข้อสอบ ปรับโปรแกรมให้มีการยืนยัน แบบทดสอบฉบับที่ 4 ไม่ถูกสุ่ม แก้ไขวิธีการสุ่ม นักศึกษาไม่สามารถ สมัครซ้ำ ปรับโปรแกรม สมัครและสอบทันที ไม่ได้ ปรับช่วงเวลาสมัครสอบให้ สมัครและสอบได้ คำชี้แจงและ แบบสอบถามไม่ ชัดเจน ปรับคำชี้แจงและ แบบสอบถาม การแปลความหมายไม่ สมบูรณ์ แปลความหมายให้สมบูรณ์ ชัดเจน

11 ปัญหาการทดลองใช้โปรแกรมครั้ง ที่ 2 ปัญหาการแก้ไข เวลาการ ประชาสัมพันธ์สั้น วางแผนประชาสัมพันธ์ อย่างเป็นระบบ นักศึกษาสมัครแล้ว ไม่เข้าสอบ ชี้แจงให้เห็น ความสำคัญ เข้าทดสอบไม่ครบ 3 ด้าน เน้นความสำคัญของ การทดสอบครบ ระบบไม่อนุญาตให้ ทำต่อ ปรับข้อบกพร่องของ โปรแกรม นักศึกษาสงสัย เฉลย ได้ตรวจสอบและ อธิบายนักศึกษา

12 สรุป สามารถดำเนินการได้ตามที่วิเคราะห์ ระบบไว้ ผู้เข้าใช้ระบบสามารถเข้าใช้ได้ สามารถปรับปรุงแก้ไข Windows Application Configuration ได้ การสร้างข้อสอบที่เป็นรูปภาพ สมการทาง คณิตศาสตร์ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ ต้องใช้โปรแกรม เฉพาะและเวลา การเข้าสู่เว็บไซต์ยังมีความขัดข้องบ้าง การพัฒนาโปรแกรมนี้ต้องใช้เวลา และความพยายามสูง

13 ข้อเสนอแนะ ควรพัฒนาโปรแกรมการทดสอบอย่าง ต่อเนื่อง ควรพัฒนา Server ของมหาวิทยาลัยให้มี ความพร้อม ควรพัฒนาระบบการสอบผ่านออนไลน์ ควรทำการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้า มาใช้ ควรใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลสอบ ชุดวิชาแบบ Formative สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการ สำหรับประชาชนทั่วไป


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมการทดสอบวัด ความสามารถพื้นฐาน ทางการเรียนของนักศึกษา รศ. ดร. จินตนา ธนวิบูลย์ชัย หัวหน้าโครงการ รศ. ดร. สิริรัตน์ วิภาสศิลป์ อ. ดร. สุนิสา จุ้ยม่วงศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google