งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหกิจศึกษา กับการพัฒนา บัณฑิต สู่โลกไร้พรมแดน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สม ชัย หิรัญวโรดม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหกิจศึกษา กับการพัฒนา บัณฑิต สู่โลกไร้พรมแดน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สม ชัย หิรัญวโรดม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหกิจศึกษา กับการพัฒนา บัณฑิต สู่โลกไร้พรมแดน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สม ชัย หิรัญวโรดม

2 การจัดหลักสูตร สหกิจศึกษา   การสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับสหกิจศึกษา   การส่งเสริมและสนับสนุน โครงการสหกิจศึกษา กำหนดมาตรฐานการ ดำเนินงานสหกิจศึกษา   การสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับสหกิจศึกษา   การประชาสัมพันธ์โครงการ และการตลาด   การติดตามประเมินผล

3 สหกิจศึกษาใน มหาวิทยาลัย  ขยายผลไปยังสาขาวิชาอื่น ๆ  จัดตั้งสำนักสหกิจศึกษาขึ้น  เป็นพี่เลี้ยงในการ ดำเนินงาน ให้กับสาขาวิชาอื่น ๆ  คุณภาพ บัณฑิตสู่สากล

4 สหกิจศึกษาในยุค โลกไร้พรมแดน  ใช้ MOU เป็นฐานในการ ดำเนินการก่อน  แลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัย  จัดระบบการดำเนินการให้ เป็นไปตาม สหกิจศึกษา   ให้อาจารย์ที่เรียนระดับ ปริญญาเอก เป็นผู้ดูแล แล้ว ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเดินทาง ไป ดูในภายหลัง

5 สหกิจศึกษาในยุค โลกไร้พรมแดน  พาอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง ไปดูงานต่างประเทศ เกี่ยวกับสหกิจศึกษา  ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

6

7 ขอบคุณ ที่ให้เกียรติรับ ฟัง


ดาวน์โหลด ppt สหกิจศึกษา กับการพัฒนา บัณฑิต สู่โลกไร้พรมแดน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สม ชัย หิรัญวโรดม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google