งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำบริการสนับสนุนการวิจัย (Researcher Service Support) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 กุมภาพันธ์ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำบริการสนับสนุนการวิจัย (Researcher Service Support) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 กุมภาพันธ์ 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำบริการสนับสนุนการวิจัย (Researcher Service Support) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

2 งานบริการ สารนิเทศ บริการการอ่าน ( ยืมคืน / ยืมคืนด้วยตนเอง / บริการจอง / หนังสือสำรอง / ยืมระหว่างห้องสมุด / นำส่งเอกสาร / อ่าน - สำรวจ ชั้น / บริการวารสารและเอกสาร ) บริการสนับสนุนการวิจัย ( ตอบคำถามและช่วยการวิจัย / บริการฝึกอบรม / บรรณารักษ์พบนักวิจัย / Alert/ วิเคราะห์การ อ้างอิง / ห้องค้นคว้าบุคคล - กลุ่ม / บริการข่าวสารสนเทศจาก ฐานข้อมูล ) บริการพิเศษ (SMS, American Corner, WWW, Self Access Learning, Moral Corner, Best Seller, ห้องศาสตราจารย์สุกิจฯ, บริการนักศึกษากลุ่ม พิเศษ ) อื่นๆ ( กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารนิเทศ เช่น ตอบคำถามชิง รางวัล smart reader of the year/ ลงทะเบียนบัตรเข้าห้องสมุด / จุดตรวจเข้าออก / ของหายในห้องสมุด / บริการล่วงเวลา ) งาน โสตทัศนวัส ดุ ศูนย์สนเทศ ภาคเหนือ โครงสร้างฝ่ายบริการ ทรัพยากรสารนิเทศ

3 จุดเริ่มต้น “ โครงการศูนย์บริการ ข้อมูลแก่นักวิจัย ” สำนักหอสมุดได้กำหนดเป้าหมายการเป็น ห้องสมุดที่สนับสนุนการวิจัย ในแผนพัฒนาสำนักหอสมุดระยะที่ 10 ( พ. ศ.2550-2554) เพื่อตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนั้นในปี พ. ศ. 2550 สำนักหอสมุดจึงได้จัดให้ มีศูนย์บริการข้อมูล แก่นักวิจัย (Researchers’ Service Center: RSC) สำหรับเป็นแหล่งสนับสนุนนักวิจัย อาจารย์ และ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ให้มีการผลิตผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพ

4 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักวิจัยสามารถใช้สารนิเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และหลากหลาย ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรสารนิเทศและบริการของ สำนักหอสมุดอย่างคุ้มค่า ตอบสนองเป้าหมายสำนักหอสมุดในการเป็นห้องสมุดที่ สนับสนุนการวิจัย และตอบสนองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัย และมีผลงานวิจัยที่เป็นเลิศ

5 ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมบุคลากร ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการดำเนินงาน ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมแหล่งข้อมูล (Provide Resources) ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาการให้บริการ (Services Development) ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการดำเนินงาน

6 ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมบุคลากร มีการส่งผู้บริหารและบุคลากรงานบริการ สารนิเทศและห้องสมุดคณะไปศึกษาดูงานการ จัดบริการเพื่อการวิจัยที่มหาวิทยาลัยในประเทศ ออสเตรเลีย ในเดือนกรกฎาคม 2550 เพื่อ ศึกษาแนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนวิจัย ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มีการ ถ่ายทอดความรู้แก่คณะทำงานและบุคลากร ห้องสมุดในเวทีการจัดการองค์ความรู้ (KM Forum) 19 กันยายน 2551

7 ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนและดำเนินงาน แต่งตั้งคณะทำงานนำร่องโครงการบริการข้อมูลนักวิจัย 3 กลุ่มสาขาวิชา มีการประชุม การรายงานผลการดำเนินการในแต่ละ สาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการการพบ นักวิจัย ตลอดจนการรายงานปัญหาที่ประสบ และการหา แนวทางแก้ไข


ดาวน์โหลด ppt แนะนำบริการสนับสนุนการวิจัย (Researcher Service Support) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 กุมภาพันธ์ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google