งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยนางปิยะพร หงษ์เงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยนางปิยะพร หงษ์เงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยนางปิยะพร หงษ์เงิน
การตรวจสอบสินทรัพย์ เพื่อปรับปรุงบัญชีในระบบบัญชีมือ (Manual) และบัญชีในระบบ GFMIS และการปฏิบัติงานด้วยระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยนางปิยะพร หงษ์เงิน

2 แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบสินทรัพย์

3 แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบสินทรัพย์ (ต่อ)

4 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

5 วิธีซื้อและวิธีจ้างมี 6 วิธี
วิธีตกลงราคา การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 100,000.- บาท วิธีสอบราคา การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งเกิน 100,000.- บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000.- บาท วิธีประกวดราคา การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งเกิน 2,000,000.- บาท วิธีพิเศษ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งเกิน 100,000.- บาท (ให้กระทำได้เฉพาะกรณี) วิธีกรณีพิเศษ การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น

6 วิธีตกลงราคาในระบบ e-GP
สร้างโครงการ 1 จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ 2 บันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสารและคำสั่ง 3 บันทึกราคาของผู้เสนอราคา 8 การบริหารสัญญา 7 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 6 ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา 5 จัดทำร่างสัญญา 4 จัดทำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง

7 ลูกบอล 1 จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ

8 อํานาจลงนามในสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง
ใคร ? เปนผูมีอํานาจลงนาม ™ สัญญา หัวหนาสวนราชการ(ข้อ๑๓๒) ใบสั่งซื้อ หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ ™ใบสั่งจาง (ในวิธีตกลงราคาขอ๓๙วรรคแรก)

9

10 วิธีสอบราคา / วิธีประกวดราคาในระบบ e-GP
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สร้างโครงการ 1 จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ 2 บันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสารและคำสั่ง 3 ประกาศ เชิญชวน ขึ้นเว็บไซต์ 8 บันทึกรายชื่อ ผู้ผ่านการพิจารณา 7 บันทึกราคาของผู้เสนอราคา 6 บันทึกและประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการตรวจสอบ 5 บันทึกรายชื่อ ผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา 4 บันทึกรายชื่อ ผู้ขอรับเอกสาร/ซื้อเอกสาร 9 จัดทำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง 10 ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์ 11 จัดทำร่างสัญญา 12 ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา 13 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 14 การบริหารสัญญา

11 การซื้อการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้ดำเนินการดังนี้
ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า 10 วัน ให้ส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารการสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง “ส่งให้จำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้”และให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการของส่วนราชการ

12 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ

13 การซื้อการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้ดำเนินการดังนี้
ในการยื่นซองสอบราคาให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองให้ระบุวันที่และเวลาที่รับซอง และให้ส่งมอบซองแก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อเก็บรักษาทันที เมื่อถึงวันเปิดซองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการรับซองต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

14 ประกาศสอบราคาซื้อ

15 รายงานขอซื้อ (วิธีสอบราคา)

16 รายงานขอซื้อ (วิธีสอบราคา) (ต่อ)

17 รายงานขอซื้อ (วิธีสอบราคา) (ต่อ)

18 สนองรับราคาและนัดทำสัญญา

19 สาระสําคัญของสัญญา

20

21

22


ดาวน์โหลด ppt โดยนางปิยะพร หงษ์เงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google