งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint Templates Page 1 การตรวจสอบสินทรัพย์ เพื่อปรับปรุงบัญชีในระบบ บัญชีมือ (Manual) และบัญชีในระบบ GFMIS และการปฏิบัติงานด้วยระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint Templates Page 1 การตรวจสอบสินทรัพย์ เพื่อปรับปรุงบัญชีในระบบ บัญชีมือ (Manual) และบัญชีในระบบ GFMIS และการปฏิบัติงานด้วยระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint Templates Page 1 การตรวจสอบสินทรัพย์ เพื่อปรับปรุงบัญชีในระบบ บัญชีมือ (Manual) และบัญชีในระบบ GFMIS และการปฏิบัติงานด้วยระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยนางปิยะพร หงษ์เงิน

2 Free Powerpoint Templates Page 2 แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบสินทรัพย์

3 Free Powerpoint Templates Page 3 แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบสินทรัพย์ ( ต่อ )

4 Free Powerpoint Templates Page 4 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

5 Free Powerpoint Templates Page 5 วิธีซื้อและวิธีจ้างมี 6 วิธี วิธีตกลงราคา การซื้อหรือ การจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 100,000.- บาท วิธีสอบราคา การซื้อหรือการ จ้างครั้งหนึ่งเกิน 100,000.- บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000.- บาท วิธีประกวดราคา การซื้อหรือ การจ้างครั้งหนึ่งเกิน 2,000,000.- บาท วิธีพิเศษ การซื้อหรือการจ้าง ครั้งหนึ่งเกิน 100,000.- บาท ( ให้กระทำได้ เฉพาะกรณี ) วิธีกรณีพิเศษ การซื้อหรือ การจ้างจากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น

6 Free Powerpoint Templates Page 6 วิธีตกลงราคาในระบบ e-GP 3 บันทึก ราคาของ ผู้เสนอ ราคา 1 จัดทำ รายงาน ขอซื้อขอ จ้างและ แต่งตั้ง คณะกรรม การ 2 บันทึก เลขที่และ วันที่ของ เอกสาร และคำสั่ง 4 จัดทำ หนังสือ อนุมัติ สั่งซื้อ สั่งจ้าง 5 จัดทำร่าง สัญญา 6 ตรวจสอบ หลักประกั นสัญญา และจัดทำ สัญญา 7 ข้อมูล สาระสำคั ญใน สัญญา 8 การ บริหาร สัญญา สร้าง โครงการ

7 Free Powerpoint Templates Page 7 จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและ แต่งตั้งคณะกรรมการ ลูกบอล 1 จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและ แต่งตั้งคณะกรรมการ

8 Free Powerpoint Templates Page 8 อํานาจลงนามในสัญญาหรือใบสั่ง ซื้อ / ใบสั่งจาง ™ สัญญา หัวหนาสวน ราชการ ( ข้อ๑๓๒ ) ใบสั่งซื้อ หัวหนาเจาหน าที่พัสดุ ™ ใบสั่งจาง ( ในวิธีตกลง ราคาขอ๓๙วรรคแรก ) ใคร ? เปนผูมีอํานาจลงนาม

9 Free Powerpoint Templates Page 9

10 Free Powerpoint Templates Page 10 วิธีสอบราคา / วิธีประกวด ราคาในระบบ e-GP 3ประกาศเชิญชวน ขึ้น เว็บไซต์ 1 จัดทำ รายงาน ขอซื้อขอ จ้างและ แต่งตั้ง คณะกรร มการ 2 บันทึก เลขที่ และวันที่ ของ เอกสาร และ คำสั่ง 9 จัดทำ หนังสือ อนุมัติ สั่งซื้อ สั่งจ้าง 11 จัดทำ ร่าง สัญญา 12 ตรวจสอ บ หลักประ กัน สัญญา และ จัดทำ สัญญา 13 ข้อมูล สาระสำคั ญใน สัญญา 14 การ บริหาร สัญญา 4 บันทึก รายชื่อ ผู้ขอรับ เอกสาร / ซื้อเอกสาร 5 บันทึก รายชื่อ ผู้ยื่น เอกสาร เสนอราคา 6 บันทึกและ ประกาศ รายชื่อ ผู้ผ่านการ ตรวจสอบ 7 บันทึก ราคาของ ผู้เสนอ ราคา 8 บันทึก รายชื่อ ผู้ผ่านการ พิจารณา 10 ประกาศ รายชื่อ ผู้ชนะการ เสนอราคา ขึ้นเว็บไซต์ แผนการ จัดซื้อจัด จ้าง สร้าง โครงการ

11 Free Powerpoint Templates Page 11 การซื้อการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้ ดำเนินการดังนี้ ก่อนวันเปิดซองสอบราคา ไม่น้อยกว่า 10 วัน ให้ส่งประกาศเผยแพร่การ สอบราคาและเอกสารการ สอบราคาไปยังผู้มีอาชีพ ขายหรือรับจ้างทำงานนั้น โดยตรง “ ส่งให้จำนวนมาก ที่สุดเท่าที่จะทำได้ ” และให้ ปิดประกาศเผยแพร่การ สอบราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการของส่วนราชการ

12 Free Powerpoint Templates Page 12 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประ กาศ

13 Free Powerpoint Templates Page 13 การซื้อการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้ดำเนินการดังนี้ ในการยื่นซองสอบราคาให้ เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิด ซองให้ระบุวันที่และเวลาที่รับ ซอง และให้ส่งมอบซองแก่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อ เก็บรักษาทันที เมื่อถึงวันเปิด ซองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ส่งมอบ ซองเสนอราคาพร้อมทั้ง รายงานผลการรับซองต่อ คณะกรรมการเปิดซองสอบ ราคา

14 Free Powerpoint Templates Page 14 ประกาศสอบราคาซื้อ

15 Free Powerpoint Templates Page 15 รายงานขอซื้อ ( วิธีสอบราคา )

16 Free Powerpoint Templates Page 16 รายงานขอซื้อ ( วิธีสอบราคา ) ( ต่อ )

17 Free Powerpoint Templates Page 17 รายงานขอซื้อ ( วิธีสอบราคา ) ( ต่อ )

18 Free Powerpoint Templates Page 18 สนองรับราคาและนัดทำสัญญา

19 Free Powerpoint Templates Page 19 สาระสําคัญของสัญญา

20 Free Powerpoint Templates Page 20

21 Free Powerpoint Templates Page 21

22 Free Powerpoint Templates Page 22


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint Templates Page 1 การตรวจสอบสินทรัพย์ เพื่อปรับปรุงบัญชีในระบบ บัญชีมือ (Manual) และบัญชีในระบบ GFMIS และการปฏิบัติงานด้วยระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google