งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตอบ ตอบ ข้อร้องเรียน / ข้อหารือ. ตอบข้อหารือ ตอบข้อหารือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตอบ ตอบ ข้อร้องเรียน / ข้อหารือ. ตอบข้อหารือ ตอบข้อหารือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตอบ ตอบ ข้อร้องเรียน / ข้อหารือ

2 ตอบข้อหารือ ตอบข้อหารือ

3 “การจัดหายุทโธปกรณ์หลักของ ทร. โดยการนำวิธีการซื้อ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๓ (๖)” “การจำหน่ายโดยวิธีการแลกเปลี่ยนกับเอกชน โดยมีค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนรวมอยู่ด้วย” “การแลกเปลี่ยนเรือของ ทร. ที่รุจำหน่ายแล้วกับ โครงการเรือจำลองฝึกป้องกันความเสียหายของเอกชน” “การคัดเลือกแบบยุทโธปกรณ์ ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕” “การจำหน่ายรถยนต์ กรณีประสบอุบัติเหตุ ถูกรถยนต์บรรทุกลากจูงของบุคคลภายนอกชนจนได้รับความเสียหาย” “ภาษีมูลค่าเพิ่ม การซื้อสินค้าและรับบริการของ ทร.” “ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีงานจ้างโดยวิธีพิเศษ” “ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙”

4 “ข้อหารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ” “ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ” “ข้อหารือการระบุยี่ห้อสิ่งของในประกาศจัดซื้อ” “ข้อหารือการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง” “ข้อหารือแนวทางปฏิบัติ กรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง” “ข้อหารือการยึดหลักประกันซองตามประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” “ข้อหารือประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงหอพักพยาบาล” “ข้อหารือการจัดหาพัสดุโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีวงเงินจัดหา มูลค่าต่ำกว่าสองล้านบาท”

5 การตอบข้อหารือ “การจัดหายุทโธปกรณ์หลักของ ทร. โดยการนำวิธีการ ซื้อ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๓ (๖)”

6 การนำแบบรูปรายการละเอียดหรือ รายละเอียดคุณลักษณะที่เคยผ่านการ คัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกแบบ ยุทโธปกรณ์และได้รับการอนุมัติซื้อจาก ทางราชการแล้ว หรือแบบคุณลักษณะของ ยุทโธปกรณ์ที่เคยจัดหาไว้ใช้ราชการแล้ว มาใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดความ ต้องการในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ประเภท เดียวกันอีก โดยดำเนินการจัดซื้อโดยวิธี พิเศษ (ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๒๓(๖) จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ปุจฉา ? วิสัชนา

7 สามารถดำเนินการได้ หากส่วนราชการ มีข้อจำกัดในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่ทำให้จะต้องซื้อโดยมีการระบุ ยี่ห้อของพัสดุนั้นเป็นการเฉพาะเอง ซึ่งอาจ เนื่องมาจากเหตุข้อจำกัดในลักษณะของการ ใช้งานหรือข้อจำกัดทางด้านเทคนิค เช่น เป็นพัสดุที่จะต้องสามารถนำมาใช้งาน ร่วมกับพัสดุที่มีอยู่เดิม และหมายความ รวมถึงการจัดซื้อพัสดุที่เป็นอะไหล่ รถ ประจำตำแหน่ง หรือยารักษาโรคที่ไม่ต้อง จัดซื้อตามชื่อสามัญในบัญชียาหลัก แห่งชาติ ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๖๐ ด้วย ปุจฉา ?

8 การตอบข้อหารือ “การจำหน่ายโดยวิธีการแลกเปลี่ยนกับเอกชน โดยมีค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนรวมอยู่ด้วย”

9 การจำหน่ายโดยวิธีการ แลกเปลี่ยนกับเอกชน (แลกเปลี่ยนเหล็กโครงสร้างท่า เทียบเรือกับเหล็กแปรรูปสำหรับ งานซ่อมแซมและปรับปรุง) โดย มีค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนรวมอยู่ ด้วยนั้น สามารถดำเนินการได้ หรือไม่ ปุจฉา ? วิสัชนา

10 เป็นเรื่องของกรรมสิทธิ์ การแลกเปลี่ยนหรือ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การใช้ที่ราชพัสดุ ที่มีบัญญัติไว้ในกฎกระทรวง ออกตามความใน พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๑๘ ดังนั้น จึงต้องขอ หารือไปที่กรมธนารักษ์ และเนื่องจากเป็น สิ่งก่อสร้างซึ่งสร้างบนที่ราชพัสดุ คณะกรรมการว่า ด้วยการพัสดุ จึงไม่มีอำนาจในการวินิจฉัยข้อหารือ ดังกล่าว ปุจฉา ?

11 การตอบข้อหารือ “การแลกเปลี่ยนเรือของ ทร. ที่รุจำหน่ายแล้ว กับโครงการเรือจำลองฝึก ป้องกันความเสียหายของเอกชน”

12 ทร.สามารถแลกเปลี่ยน เรือที่หมดความจำเป็นในการ ใช้ในราชการแล้ว กับ โครงการเรือฝึกจำลอง ป้องกันความเสียหาย ภาคเอกชน โดยนำวิธีการ จ้างมาใช้ปฏิบัติโดยอนุโลม ได้หรือไม่ ปุจฉา ? วิสัชนา

13 ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะขัดต่อ เจตนารมณ์ของระเบียบ ฯ (ใช้ได้เฉพาะการ ซื้อเท่านั้น) ปุจฉา ?

14 การตอบข้อหารือ “การคัดเลือกแบบยุทโธปกรณ์ ก่อนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕”

15 การจัดหายุทโธปกรณ์ หลักของ ทร. คณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องสามารถแจ้งให้ผู้ เสนอแบบ ทราบวงเงินของ โครงการได้หรือไม่ (กรณี การจัดซื้อ/จ้างโดยวิธี พิเศษ) ปุจฉา ? วิสัชนา

16 สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมิได้ มีข้อห้ามเกี่ยวกับการเปิดเผยวงเงิน งบประมาณไว้แต่อย่างใด (เพื่อประโยชน์ สูงสุดของทางราชการ) ปุจฉา ?

17 การตอบข้อหารือ “การจำหน่ายรถยนต์ กรณีประสบอุบัติเหตุ ถูกรถยนต์บรรทุกลากจูงของบุคคลภายนอกชน จนได้รับความเสียหาย”

18 การคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ (กรณีเกิดอุบัติเหตุโดยผู้ต้องรับผิดเป็น บุคคลภายนอก) หากผู้ต้องรับผิดชดใช้ ค่าเสียหายเป็นวงเงินให้แก่ทางราชการ แทนที่จะชดใช้เป็นพัสดุ ประเภท ชนิด ลักษณะ และขนาดเดียวกัน ทางราชการ สามารถมอบพัสดุที่ชำรุดให้แก่ผู้ต้องรับผิด ได้หรือไม่ และเมื่อมอบพัสดุที่ชำรุดให้แก่ผู้ ต้องรับผิดแล้ว ทางราชการจะดำเนินการ จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดนั้นโดยวิธีใด ปุจฉา ? วิสัชนา

19 ทางราชการสามารถมอบพัสดุที่ชำรุดให้แก่ผู้ต้อง รับผิดได้โดยนำวิธีปฏิบัติตามระเบียบ ฯ เรื่องการ แลกเปลี่ยนพัสดุมาบังคับใช้โดยอนุโลม แต่ถ้าผู้ต้องรับ ผิดไม่ประสงค์จะรับซากพัสดุก็ให้ดำเนินการตาม ระเบียบ ฯ เรื่องการจำหน่ายในข้อ ๑๕๗ โดยหลังจาก การตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจำเป็นหรือหากใช้ ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่ พัสดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณา สั่งให้ดำเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่ กำหนดไว้ในข้อดังกล่าว ปุจฉา ?

20 การตอบข้อหารือ “ภาษีมูลค่าเพิ่ม การซื้อสินค้า และรับบริการของ ทร.”

21 การเสีย ภาษีมูลค่าเพิ่มในการ จัดซื้อ/จ้างจาก ผู้ประกอบการในประเทศ และต่างประเทศ ในส่วน กห.มีหลักเกณฑ์ในการ ดำเนินการอย่างไร ปุจฉา ? วิสัชนา

22 การจัดซื้อ/จ้าง การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเป็น การซื้อ กรณีเป็น การจ้าง หมายเหตุ ๑. การจัดซื้อ/จ้างจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างใน ประเทศทุกกรณี ผู้ขายเสีย ภาษีมูลค่า เพิ่ม ผู้รับจ้าง เสีย ภาษีมูลค่า เพิ่ม - เนื่องจากถือว่าเป็นการขายสินค้า/ให้บริการในราชอาณาจักร ตามมาตรา๗๗/๒แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ขาย/ผู้รับจ้างต้องเสีย ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๘๒ แห่งประมวลรัษฎากร ๒. การจัดซื้อ/จ้างจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างใน ต่างประเทศ ๒.๑ กรณีผู้ขายหรือผู้รับจ้างในต่างประเทศ มอบอำนาจให้ผู้แทนจากต่างประเทศหรือผู้แทน ในประเทศลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงใน ประเทศไทย โดยผู้ขาย/ผู้รับจ้างในต่างประเทศ มิได้เข้ามาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการ ชั่วคราวในประเทศ ผู้ขายเสีย ภาษีมูลค่า เพิ่ม ผู้รับจ้าง เสีย ภาษีมูลค่า เพิ่ม - เนื่องจากถือว่าทั้งผู้ขาย/ผู้รับจ้างในต่างประเทศเป็น ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการใน ราชอาณาจักรตามมาตรา ๗๗/๒ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้นผู้ขาย/ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตาม มาตรา ๘๒ แห่งประมวลรัษฎากร ๒.๒ กรณีผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้างในประเทศไทยลง นามหรือมอบอำนาจ ให้ผู้แทนลงนามในสัญญา หรือข้อตกลงภายในประเทศ แล้วส่งสัญญาหรือ ข้อตกลงไปให้ผู้ขาย / ผู้รับจ้างในต่างประเทศลง นามในภายหลัง ผู้ขายไม่ เสีย ภาษีมูลค่า เพิ่ม ผู้รับจ้าง เสีย ภาษีมูลค่า เพิ่ม - เนื่องจากยังถือไม่ได้ว่าผู้ขายในต่างประเทศประกอบกิจการขาย สินค้าในราชอาณาจักรตามมาตรา ๗๗/๒ แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ขายจึงไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับในการจ้างนั้นถือว่า บริษัทผู้รับจ้างให้บริการในต่างประเทศมีการนำบริการนั้นมาใช้ใน ราชอาณาจักรตามมาตรา๗๗/๒ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้นผู้ รับจ้างในต่างประเทศมีหน้าที่ต้อง เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา ๘๒ แห่งประมวลรัษฎากร ปุจฉา ?

23 การตอบข้อหารือ “ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีงานจ้างโดยวิธีพิเศษ”

24 การปรับลดเนื้องานและเชิญผู้ที่ ผ่านการคัดเลือกมาเสนอราคาใหม่ พร้อมกัน (กรณีการจัดจ้างโดยวิธี พิเศษตามระเบียบ ฯ ข้อ ๒๔ (๑) ที่ ดำเนินการครั้งแรกแล้ว ยังไม่ได้ ราคาที่เหมาะสม) กล่าวคือ ผู้เสนอ ราคารายต่ำสุดเสนอราคาสูงกว่า วงเงิน ที่จะจัดจ้างสามารถ ดำเนินการได้หรือไม่ ปุจฉา ? วิสัชนา

25 สามารถดำเนินการได้หากได้ดำเนินการตามเงื่อนไข เดิมจนสิ้นสุดแล้ว และได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ โดยปรับลดเนื้องานและได้เสนอหัวหน้าส่วนราชการ เห็นชอบแล้ว จึงได้เชิญผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมาเสนอ ราคาใหม่ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เท่ากับเป็นการ เริ่มต้นเชิญชวนช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะหรือผู้ชำนาญการ เป็นพิเศษมาเสนอราคาตามแบบรูปรายการตามเนื้องาน ใหม่ ทั้งนี้ ส่วนราชการจะต้องแจ้งให้ผู้เสนอราคาที่ผ่าน การคัดเลือกเบื้องต้นเดิม ที่ถูกเชิญ มาใหม่ทราบทั่วกัน ว่ามีการปรับลดเนื้องานใหม่แล้ว ซึ่งถือว่าไม่ได้ก่อให้เกิด การได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน สอดคล้องกับระเบียบ ฯ ข้อ ๕๘ (๑) ปุจฉา ?

26 “ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙” การตอบข้อหารือ

27 ขอทราบแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ กรณีวงเงิน จัดซื้อ/จ้างอยู่เหนืออำนาจอนุมัติของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ ว่า…..... ๑.ในขั้นการแจ้งผลการพิจารณาเสนอราคา กรณีหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการการประกวดราคาแล้ว จะให้คณะกรรมการ ฯ แจ้งผลการ พิจารณาให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ หรือให้ขอความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ สั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เห็นชอบก่อน แล้วจึงให้คณะกรรมการประกวดราคาแจ้งผลการ พิจารณาให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบและประกาศลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และกรมบัญชีกลาง ๒.กรณีหากต้องขอความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๖๕ ก่อน แล้วจึงให้คณะกรรมการประกวดราคา แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้มีสิทธิเสนอ ราคาทุกรายทราบ ตามแบบ บก.๐๑๐ – ๑ และประกาศลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และกรมบัญชีกลาง ในกรณีดังกล่าวจะต้องดำเนินการขออนุมัติซื้อหรือจ้างอีกครั้ง หรือไม่ หรือว่าการที่ผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเห็นชอบถือเป็นการอนุมัติซื้อหรือ จ้างแล้ว และหลังจาก ประกาศลงในเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลางไม่ น้อยกว่า ๓ วัน ก็ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ฯ ซึ่งหมายถึงการดำเนินการใน ขั้นตอนของ การลงนาม ในสัญญาต่อไป ใช่หรือไม่ อย่างไร ปุจฉา ? วิสัชนา

28 กรณีปุจฉา ตามข้อ ๑. การแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคา ข้อ ๑๕.๒ หากหัวหน้า หน่วยงาน (หัวหน้า ส่วนราชการ) ไม่เห็นชอบกับมติของคณะกรรมการประกวดราคา ให้ แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการ ฯ ทราบ เพื่อชี้แจงภายใน ๓ วัน และเมื่อได้รับคำชี้แจงจาก คณะกรรมการ ฯ หรือเมื่อได้รับรายงาน ตามข้อ ๑๕.๑ แล้วเห็นชอบ ก็ชอบที่จะอนุมัติหรือ ขอความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ฯ ข้อ ๖๕ ต่อไป แล้วแต่กรณี (กรณีวงเงินเกินอำนาจหัวหน้า ส่วนราชการ) และหากผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเห็นชอบ ก็ให้คณะกรรมการ ฯ แจ้งผล การพิจารณาให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ ตามแบบ บก.๐๑๐ – ๑ กรณีปุจฉา ตามข้อ ๒. เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ฯ ข้อ ๖๕ แล้ว สามารถถือได้ว่า เป็นการอนุมัติซื้อหรือจ้างจากผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว และหลังจากที่ประกาศลงใน เว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า ๓ วัน และภายใน ๓ วัน นับแต่วัน แจ้งผลการเสนอราคา ตามแบบ บก.๐๑๐ – ๑ ให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ หากไม่มีการ อุทธรณ์ ก็ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ฯ ซึ่ง หมายถึงกรณีผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเห็นชอบ ก็สามารถดำเนินการ ในขั้นตอนของการ ลงนามในสัญญาต่อไปได้.. ปุจฉา ?

29 การตอบข้อหารือ “ข้อหารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ”

30 อำนาจการซื้อ/จ้างตามระเบียบ ฯ มี อำนาจอะไรบ้าง และการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคา (ระเบียบ ฯ ข้อ ๓๙) กรณีที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุใช้อำนาจ สั่งซื้อ/จ้างแล้ว แต่หัวหน้าส่วนราชการ มิได้มอบอำนาจในการลงนามในสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือแก่หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ จะให้ผู้ใดลงนามใน สัญญา/ข้อตกลงดังกล่าวในการ สั่งซื้อ/จ้างของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ นั้น ปุจฉา ? วิสัชนา

31 อำนาจการซื้อ/จ้างจำแนกตามลำดับขั้นตอนดำเนินการออกได้เป็น ๓ ประการดังนี้ ๑. อำนาจในการดำเนินการซื้อ/จ้าง เช่น การให้ความเห็นชอบในการซื้อ/จ้าง ตาม ระเบียบ ฯ ข้อ ๒๙ อำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบ ฯ ข้อ ๓๔ เป็นต้น เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดวงเงินที่จะซื้อ/จ้าง ๒. อำนาจในการสั่งซื้อ/จ้าง เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดกระทรวงหรือ รัฐมนตรีเจ้าสังกัดแล้วแต่กรณี ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ ฯ ข้อ ๖๕ ๖๖ และ ๖๗ ๓. อำนาจในการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ/จ้าง ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๑๓๒ เป็น อำนาจของหัวหน้าส่วนราชการในฐานะผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้าง *** หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด สามารถที่จะมอบ อำนาจดังกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดสั่งการแทนก็ได้ โดยคำนึงถึงระดับ ตำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๙ **** ระเบียบ ฯ ข้อ ๓๙ วรรคหนึ่ง กำหนดให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อ/จ้างได้ ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ ตามระเบียบ ฯ ๒๙ นั้น มี เจตนารมณ์ที่จะกำหนดวิธีการปฏิบัติสำหรับการซื้อ/จ้างโดยวิธีตกลงราคาไว้เป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ดังนั้น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการ จัดซื้อ/จ้างโดยวิธีดังกล่าวได้โดยตรง โดยภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า ส่วนราชการตามระเบียบ ฯ ข้อ ๒๙ แล้ว ก็ไม่จำเป็นจะต้องเสนอหัวหน้า ส่วนราชการใน ฐานะผู้สั่งซื้อหรือจ้าง และผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างพิจารณาสั่งการในขั้นตอนดังกล่าวนี้อีกแต่ ประการใด ***** ปุจฉา ?

32 การตอบข้อหารือ “ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ”

33 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้พัสดุที่ ผลิตในประเทศ กรณีที่มีพัสดุที่ผลิตในประเทศแล้ว แต่ มีจำนวนน้อยราย หรือมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุที่ผลิต จากต่างประเทศ หรือจะต้องมีการนำเข้าพัสดุจาก ต่างประเทศในกรณีที่เป็นประโยชน์ยิ่งกว่า สำหรับที่ เป็นการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๒ ล้านบาท หรือ ราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยเกิน ๒ ล้านบาท จะต้องให้หน่วยงานของรัฐนำเสนอ คณะรัฐมนตรี พิจารณาก่อนที่จะเริ่มดำเนินการตาม กระบวนการจัดซื้อหรือภายหลังจากการดำเนินการตาม กระบวนการจัดซื้อจนรับราคาของผู้ขาย และแหล่งที่มา ของพัสดุแล้วแต่ก่อนที่ผู้มีอำนาจจะอนุมัติให้จัดซื้อและ ลงนามในสัญญา ปุจฉา ? วิสัชนา

34 จะต้องดำเนินการนำเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก่อนที่จะ ดำเนินการจัดซื้อพัสดุ ปุจฉา ?

35 การตอบข้อหารือ “ข้อหารือการระบุยี่ห้อสิ่งของในประกาศจัดซื้อ”

36 การระบุยี่ห้อสิ่งของในประกาศ จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตรวจจับ ไวรัส ในหัวข้อคุณลักษณะเฉพาะที่ระบุ ว่า “หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel Pentium 4 ความเร็วไม่น้อยกว่า 3.0 GHZ หรือดีกว่า และระบบปฏิบัติการ Window XP Professional หรือสูงกว่า โดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย” ขัด ต่อระเบียบ ฯ หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือไม่ อย่างไร ปุจฉา ? วิสัชนา

37 ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๑๖ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จัดหา ซึ่งเป็นกรณีของการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ และกิจการของคนไทย สำหรับในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีแจ้งตามหนังสือสำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๕๒ ลง ๒๘ มี.ค.๒๐ นั้น ได้ กำหนดหลักเกณฑ์ห้ามมิให้ส่วนราชการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่ จะซื้อให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง และห้ามระบุ ยี่ห้อสิ่งของที่ต้องการจะซื้อทุกชนิด เว้นแต่ที่มีข้อยกเว้นไว้ เช่น ยารักษาโรค เครื่องอะไหล่ เป็นต้น ดังนั้น โดยหลักการทั่วไปในทางปฏิบัติในการพิจารณา กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จัดหา ส่วนราชการจะต้องดำเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบ ฯ และมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีตาม ปุจฉานั้น เป็นการดำเนินการที่จะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติทางด้านเทคนิคเป็น ส่วนประกอบ และมีความจำเป็นต้องกำหนดรายละเอียดส่วนประกอบนั้นโดย เฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นการระบุยี่ห้อ เช่น การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ ซึ่งสินค้าที่ระบุ โดยเฉพาะเจาะจงนั้น เป็นสินค้าที่มีผู้จำหน่ายในท้องตลาดเป็นการทั่วไป จึงทำให้ เกิดการแข่งขันระหว่างผู้เข้าเสนอราคาได้ โดยไม่เข้าข่ายเป็นการเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้ขายรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ จึงไม่ถือว่าขัดระเบียบ ฯ หรือ มติคณะรัฐมนตรี ฯ แต่อย่างใด ปุจฉา ?

38 การตอบข้อหารือ “ข้อหารือการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง”

39 แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่ ถูกต้อง ตามระเบียบ ฯ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไข เพิ่มเติม มีว่าอย่างไรบ้าง ปุจฉา ? วิสัชนา

40 มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ ๑. กรณีการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงหรือน้ำมันหล่อลื่น ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ขึ้นไป ต้อง สั่งซื้อโดยตรงจาก ปตท. หรือองค์กรใดที่ได้รับสิทธิพิเศษในการจำหน่ายน้ำมัน ดังกล่าว และต้องดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๒๖ ประกอบ ข้อ ๕๙ ๒. กรณีการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงหรือน้ำมันหล่อลื่น ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ลิตร ส่วนราชการ สามารถเลือกซื้อจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงใดก็ได้และต้องดำเนินการจัดซื้อ ตามระเบียบ ฯ ๓. สำหรับกรณีที่หน่วยงานใดไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ก็ สมควรจัดซื้อโดยทำสัญญาจะซื้อจะขายตามวงเงินที่ดำเนินการจัดซื้อ และมีเงื่อนไข ให้ผู้จะซื้อสามารถออกใบสั่งซื้อน้ำมันเป็นคราว ๆ ไป ตามความจำเป็นที่ใช้จริงในแต่ ละครั้งได้ โดยมีข้อตกลงเกี่ยวกับการชำระเงินเป็นงวด ๆ ละ ๑ เดือน หรือตาม ข้อตกลงก็ได้ สำหรับหลักปฏิบัติของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัดซื้อนั้น หากออก ใบสั่งซื้อน้ำมัน แต่ละครั้งมีวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตั้งข้าราการหรือ ลูกจ้างประจำคนหนึ่งซึ่งมิใช่ผู้จัดซื้อเป็นผู้ตรวจรับน้ำมัน โดยปฏิบัติหน้าที่ เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้ และเมื่อส่วนราชการได้รับใบแจ้งหนี้แล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อน้ำมัน เอกสารการตรวจรับที่ผู้ตรวจ รับได้ทำการตรวจรับแล้วในแต่ละครั้งตามใบสั่งซื้อน้ำมันว่า จำนวนน้ำมันที่สั่งซื้อและ ตรวจรับตรงกับใบแจ้งหนี้หรือไม่ ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย ทั้งนี้ โดยไม่ ต้องทำการตรวจรับใหม่อีกครั้งหนึ่ง ปุจฉา ?

41 การตอบข้อหารือ “ข้อหารือแนวทางปฏิบัติ กรณีผู้รับจ้างส่งมอบงาน ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง”

42 กรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่เป็นไปตาม สัญญาจ้าง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒ คน มีความเห็นให้รับงานบางส่วนหรือบาง กิจการและกรรมการอีก ๑ คน ได้ปฏิเสธ การตรวจรับด้วยเหตุผลว่าไม่มีความรู้ใน งานนี้ จะสามารถเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เฉพาะงานที่ทำไว้จริงได้หรือไม่ และจะ แต่งตั้งคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งให้ พิจารณาข้อเท็จจริงความเหมาะสมของ ราคาและปริมาณงาน และเบิกจ่ายเงินให้แก่ ผู้รับจ้างตามมติคณะกรรมการชุดนี้จะ ถูกต้องหรือไม่ ปุจฉา ? วิสัชนา

43 เมื่อได้รับรายงานการตรวจรับพัสดุของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว หากหัวหน้าส่วนราชการ เห็นว่างานที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานบางส่วน สมควรตรวจรับและ เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างได้ และจะตั้งคณะกรรมการขึ้นอีก ชุดหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ เพื่อให้ ทำความเห็นประกอบการพิจารณาสั่งการเกี่ยวกับความ เหมาะสมของราคางานและปริมาณงานที่จะตรวจรับแล้ว ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะ พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร แต่ถ้าหากผลการ พิจารณาเป็นการพิจารณา ที่จะตรวจรับและจ่ายเงินให้แก่ ผู้รับจ้างโดยแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาแล้ว ก็จะต้องมีการดำเนินการแก้ไขสัญญา โดยถือปฏิบัติ ภายใต้หลักเกณฑ์ของระเบียบ ฯ ข้อ ๑๓๖ โดยเคร่งครัด ก่อนด้วย ****** ปุจฉา ?

44 “ข้อหารือการยึดหลักประกันซอง ตามประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์” การตอบข้อหารือ

45 ผู้เสนอราคาได้ Login เข้าสู่ระบบ และทำการ เสนอราคาในครั้งที่ ๑ เท่ากับราคาสูงสุด (ราคา กลาง) แต่ระบบได้ Rejected ออกไป โดยไม่ระงับ การเสนอราคาของผู้เสนอราคารายดังกล่าว เป็น ผลให้สามารถเสนอราคาครั้งที่ ๒ ได้ และในการ เสนอราคาครั้งที่ ๒ ได้เสนอราคาต่ำกว่าราคาสูงสุด (ราคากลาง) และได้ยืนยันราคาครั้งสุดท้ายตาม แบบ บก.๐๐๘ ภายหลังเสร็จสิ้นการเสนอราคาแล้ว จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ถือว่าผู้เสนอราคาปฏิบัติ ผิดเงื่อนไขในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อ/จ้าง โดยการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่ และจะยึดหลักประกันซองของผู้เสนอราคา ได้หรือไม่ อย่างไร ปุจฉา ? วิสัชนา

46 ๑. การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๓๐๒ ลง ๒๑ ก.ค.๔๘ ข้อ ๒.๓) กำหนดให้ดำเนินการได้ ๔ กรณี ดังนี้ ๑.๑) ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอ ราคา ตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด ๑.๒) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่ Login เข้าสู่ระบบ ๑.๓) ผู้มีสิทธิเสนอราคา Login แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคาหรือเสนอราคาผิด เงื่อนไขที่กำหนด โดยการเสนอราคาสูงกว่าหรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล ๑.๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก.๐๐๘ แบบยืนยันราคาสุดท้าย ในการเสนอราคา ๒. กรณีปุจฉาดังกล่าว ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในระหว่างการเสนอราคา มีผู้เสนอราคา ได้มีการเสนอราคา จำนวน ๒ ครั้ง โดยครั้งแรกเสนอราคาเท่ากับราคาสูงสุด (ราคา กลาง) แต่หลักฐานการเสนอราคา (Log File) ได้แสดงการปฏิเสธราคา (Rejected) และผู้เสนอราคารายดังกล่าว ได้เสนอราคาใหม่ครั้งที่ ๒ ต่ำกว่าราคาสูงสุด (ราคา กลาง) และได้ยืนยันราคาครั้งสุดท้ายภายหลังเสร็จสิ้นการเสนอราคาแล้ว กรณีนี้ถือว่า การเสนอราคาครั้งที่ ๒ เป็นเจตนาของผู้เสนอราคาที่ต้องการเสนอราคาสุดท้ายซึ่งเป็น ราคาต่ำกว่าราคาสูงสุด (ราคากลาง) จึงไม่ผิดเงื่อนไขตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการ ซื้อ/จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างใด และไม่สามารถยึดหลักประกันซอง ของผู้เสนอราคารายดังกล่าวได้ ******** ปุจฉา ?

47 “ข้อหารือประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงหอพักพยาบาล” การตอบข้อหารือ

48 การกำหนดคุณสมบัติของ ผู้เสนอราคาเกินกว่าตัวอย่าง เอกสารประกวดราคาจ้างด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่แนบ ท้ายแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ พัสดุด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ สามารถกระทำได้หรือไม่อย่างไร ปุจฉา ? วิสัชนา

49 ในหลักการการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคานั้น โดยปกติจะกำหนดตามตัวอย่างเอกสารประกวดราคาที่ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กว พ.อ.) กำหนด ซึ่งหากส่วนราชการจะกำหนดนอกเหนือจาก หลักเกณฑ์ที่ กวพ.อ. กำหนด ก็สามารถกระทำได้ แต่ต้องอยู่ ภายใต้หลักเกณฑ์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕ ทวิ (หลักการของการ จัดหาพัสดุ) ทั้งนี้ ตามนัยระเบียบ ฯ พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๕ ที่กำหนด ความสัมพันธ์กับระเบียบอื่น โดยส่วนราชการจะต้องมีเหตุผล ความจำเป็นที่จะกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาให้ นอกเหนือไปจากตัวอย่างเอกสารประกวดราคาที่ กวพ.อ.กำหนด แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องไม่มีผลเป็นการกีดกันหรือไม่เปิดโอกาส ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามหลักการนัยระเบียบ ฯ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕ ทวิ ข้างต้น ***** ปุจฉา ?

50 “ข้อหารือการจัดหาพัสดุโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ในกรณีวงเงินจัดหามูลค่า ต่ำกว่าสองล้านบาท” การตอบข้อหารือ

51 การจัดหาพัสดุโดย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีวงเงินจัดหาต่ำ กว่าสองล้านบาท สามารถ กระทำได้หรือไม่ อย่างไร ปุจฉา ? วิสัชนา

52 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๕ ความสัมพันธ์กับ ระเบียบอื่น กำหนดว่า นอกจากที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ให้ การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ หรือระเบียบอื่นของ หน่วยงานนั้น ๆ ควบคู่ไปด้วย เว้นแต่คณะกรรมการว่าด้วยการ พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ. ) จะกำหนดหรือ วินิจฉัยเป็นประการอื่น ดังนั้น การจัดหาพัสดุโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีวงเงินจัดหาต่ำกว่าสองล้านบาท ส่วน ราชการสามารถกระทำได้ หากเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อทาง ราชการ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลสูงสุด ตามนัยระเบียบ ฯ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง ที่กำหนดว่า “การซื้อหรือการจ้าง ตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ถ้าผู้สั่งซื้อหรือสั่งจ้างเห็นสมควรจะสั่งให้ กระทำโดยวิธีที่กำหนดไว้สำหรับวงเงินที่สูงกว่าก็ได้” ปุจฉา ?

53

54


ดาวน์โหลด ppt ตอบ ตอบ ข้อร้องเรียน / ข้อหารือ. ตอบข้อหารือ ตอบข้อหารือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google