งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานระบบทะเบียน พัสดุ ปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานระบบทะเบียน พัสดุ ปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานระบบทะเบียน พัสดุ ปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2 หมวด 3 : การควบคุมและการ จำหน่ายพัสดุ ส่วนที่ 2 : การ ควบคุม

3  การเก็บรักษาพัสดุ ( ข้อ 151) “ พัสดุของส่วนราชการไม่ว่าจะได้มา ด้วยประการใด ให้อยู่ในความควบคุม ตามระเบียบนี้ เว้นแต่มีระเบียบของทาง ราชการ หรือกฎหมายกำหนดไว้เป็น อย่างอื่น ” “ พัสดุของส่วนราชการไม่ว่าจะได้มา ด้วยประการใด ให้อยู่ในความควบคุม ตามระเบียบนี้ เว้นแต่มีระเบียบของทาง ราชการ หรือกฎหมายกำหนดไว้เป็น อย่างอื่น ”  การลงบัญชีหรือทะเบียนควบคุมพัสดุ ( ข้อ 152) “ เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบแล้ว ให้ ดำเนินการดังต่อไปนี้ “ เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบแล้ว ให้ ดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุม พัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และ แสดงรายการตามตัวอย่างที่ กวพ. กำหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้า บัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการ ด้วย (1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุม พัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และ แสดงรายการตามตัวอย่างที่ กวพ. กำหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้า บัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการ ด้วย (2) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัยและให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน (2) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัยและให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน

4   ได้มาตามกระบวนการพัสดุใน การจัดซื้อจัดจ้าง   ได้มาจากการได้รับบริจาค หรือได้แถมมากับการจัดซื้อจัด จ้าง หรืออื่น ๆ การได้มาของพัสดุ

5   เมื่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เสร็จสิ้นแล้วงานระบบทะเบียนพัสดุ จะได้รับใบเบิกพัสดุ จากนั้นก็จะ ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ :- 1. ทำบันทึก e-office แนบใบเบิก พัสดุที่มีรายละเอียดของครุภัณฑ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ลายมือชื่อผู้รับ ครุภัณฑ์ ส่งให้กับหน่วยงานต้น เรื่อง การควบคุมพัสดุ

6 ตัวอย่างบันทึกข้อความส่งใบ เบิกพัสดุทาง e-office

7 ตัวอย่างใบเบิกพัสดุที่จัดส่งทาง e-office

8 ตัวอย่างเอกสารแนบใบเบิกพัสดุ ที่จัดส่งทาง e-office

9 2. หน่วยงานก็ดำเนินการตามข้อ 152 (1) คือการลงบัญชีหรือทะเบียน ควบคุมพัสดุ โดย กำกับหมายเลข ครุภัณฑ์ที่ชิ้นครุภัณฑ์ พร้อมกับการ เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตาม บัญชีหรือทะเบียน ข้อ 152 (2) 3 เก็บใบเบิกพัสดุเข้าแฟ้ม พร้อมกับ เพิ่มรายการครุภัณฑ์ในทะเบียนคุม ของหน่วยงาน 4 หน่วยงานเตรียมพร้อมเพื่อรอการ ตรวจสอบพัสดุจากคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ การควบคุมพัสดุ ( ต่อ )

10 ตัวอย่างทะเบียนคุมครุภัณฑ์

11   ได้มาจากการได้รับบริจาค หรือได้ แถมมากับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ อื่น ๆ ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ :-1. หน่วยงานทำบันทึก e-office เรียนอธิการบดี แจ้งการได้มาของ ครุภัณฑ์พร้อมกับให้มหาวิทยาลัย ออกหมายเลขครุภัณฑ์ให้ โดย หน่วยงานต้องระบุรายละเอียดของ ครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน เช่น ประเภท ครุภัณฑ์, ยี่ห้อ, รุ่นและราคาที่ได้มา เป็นต้น การควบคุมพัสดุ ( ต่อ )

12 ตัวอย่าง e-office ขอเลขรหัสครุภัณฑ์

13 2. เมื่อบันทึกถึงสำนักงานอธิการบดี ผู้มีอำนาจก็จะพิจารณามอบพัสดุเพื่อ ดำเนินการ 3. กลุ่มงานพัสดุได้รับบันทึกข้างต้น ก็จะออกหมายเลขครุภัณฑ์ จากนั้นก็ จะทำบันทึก e-office แจ้งหมายเลข ครุภัณฑ์ไปยังหน่วยงาน โดยจะแนบ ใบเบิกพัสดุ เพื่อให้หน่วยงานลงนามใน ใบเบิกพัสดุ แล้วส่งคืนมายังกลุ่มงาน พัสดุ เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานต่อไป การควบคุมพัสดุ ( ต่อ )

14 4. เมื่อหน่วยงานได้รับหมายเลข ครุภัณฑ์แล้ว ก็ดำเนินตามข้อ 152(1) คือการลงบัญชีหรือ ทะเบียนควบคุมพัสดุ โดยกำกับ หมายเลขที่ชิ้นครุภัณฑ์ พร้อมกับ เพิ่มรายการครุภัณฑ์ในทะเบียนคุม ของหน่วยงาน และข้อ 152 (2) การเก็บรักษา พัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามบัญชีหรือทะเบียน การควบคุมพัสดุ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt งานระบบทะเบียน พัสดุ ปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google