งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การบัญชีเกี่ยวกับการ จัดซื้อ และการ ควบคุมสินค้าคงเหลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การบัญชีเกี่ยวกับการ จัดซื้อ และการ ควบคุมสินค้าคงเหลือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 การบัญชีเกี่ยวกับการ จัดซื้อ และการ ควบคุมสินค้าคงเหลือ

2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2 หัวข้อการศึกษา ระบบบัญชีเกี่ยวกับการจัดซื้อ ลักษณะการจัดซื้อและการอนุมัติ การสั่งซื้อ การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ การบันทึกบัญชีรายการซื้อสิ่งของ การควบคุมสินค้าคงเหลือ การปฏิบัติในการควบคุมสินค้าคงเหลือ ประเภทยา การปฏิบัติในการควบคุมสินค้าคงเหลือ ประเภทอื่นยกเว้นยา การคำนวณต้นทุนสินค้าและการบันทึก บัญชี

3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3 ลักษณะการจัดซื้อ และการอนุมัติการ สั่งซื้อ

4 4 ลักษณะการจัดซื้อและการอนุมัติการ สั่งซื้อ ระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อของ ธุรกิจโรงพยาบาล สามารถจัดแบ่ง ตามลักษณะของการจัดซื้อได้ ออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ การจัดซื้อพัสดุหรืออุปกรณ์ ทั่วไป การจัดซื้อพัสดุหรืออุปกรณ์ที่ มีลักษณะเฉพาะ ลักษณะการจัดซื้อ

5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 5 ลักษณะการจัดซื้อและการอนุมัติการ สั่งซื้อ การอนุมัติการ สั่งซื้อ การจัดซื้อตามปกติ - หัวหน้าแผนกจัดซื้อ การจัดซื้อพิเศษ - คณะกรรมการ

6 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 6 การปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดซื้อ

7 7 การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อของ ธุรกิจโรงพยาบาล จะมีขั้นตอนในการ ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าและ สินทรัพย์ทั้งหมด 3 ขั้นตอนดังนี้ การเสนอซื้อ การสั่งซื้อ การรับของ การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ

8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 8 การบันทึกบัญชี รายการซื้อสิ่งของ

9 9 การบันทึกบัญชีรายการซื้อสิ่งของ แผนกบัญชีจะบันทึกรายการซื้อสิ่งของ และรายการเจ้าหนี้ โดยตรวจสอบกับหลักฐานเอกสาร ที่เกี่ยวข้องดังนี้ ใบเสนอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบกำกับสินค้าจากผู้ขาย ใบรับของ หากรายการในเอกสารดังกล่าวข้างต้นตรงกัน ทุกรายการ จะนำรายละเอียดในใบกำกับสินค้า มาบันทึกบัญชี

10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 10 การบันทึกบัญชีรายการซื้อสิ่งของ การบันทึกบัญชี เดบิตพัสดุ - ยาและเวชภัณฑ์ XX พัสดุ – อาหาร XX พัสดุ – ช่าง XX พัสดุ - ฯลฯ XX สินทรัพย์ XX เครดิตเจ้าหนี้ XX

11 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 11 การควบคุมสินค้า คงเหลือ

12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 12 ประเภทของสินค้าคงเหลือ สินค้าคงเหลือของธุรกิจ โรงพยาบาลมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท และมีลักษณะที่แตกต่างไปจากสินค้าของ ธุรกิจการค้าอื่นโดยทั่วไป ซึ่งมีประเภท ของสินค้าคงเหลือดังนี้ สินค้าคงเหลือ – ยา สินค้าคงเหลือ – เวชภัณฑ์ สินค้าคงเหลือ – วัสดุต่าง ๆ ประเภทของสินค้าคงเหลือ

13 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 13 การปฏิบัติในการ ควบคุม สินค้าคงเหลือ ประเภทยา

14 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 14 การนำสินค้าเข้าคลังพัสดุยา การปฏิบัติในการควบคุมสินค้า คงเหลือประเภทยา ประกอบด้ วย การเบิกยาจากคลังพัสดุยา การจ่ายยาให้ผู้ป่วย การรับคืนยา

15 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 15 การปฏิบัติในการควบคุม สินค้าคงเหลือประเภท อื่นยกเว้นยา

16 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 16 การนำสินค้าเข้าคลังพัสดุ การปฏิบัติในการควบคุมสินค้า คงเหลือประเภทอื่นยกเว้นยา ประกอบด้วย การเบิกของจากคลังพัสดุ การเบิกไปยังหน่วยงานต่าง ๆ

17 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 17 การคำนวณต้นทุนสินค้า และการบันทึกบัญชี

18 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 18 การคำนวณต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ การคำนวณ ต้นทุนยา และเวชภัณฑ์ การคำนวณต้นทุนยาและ เวชภัณฑ์ จะใช้รายงานสรุป จากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ รายงานค่ายาและค่าวิชาชีพ แพทย์ประจำวัน – ผู้ป่วยนอก รายงานค่ายาและค่าวิชาชีพ แพทย์ประจำวัน – ผู้ป่วยใน รายงานการแจ้งเก็บเงิน ประจำวันค่าผ่าตัดและค่าทำ คลอด รายงานการจ่ายเวชภัณฑ์ ประจำวัน

19 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 19 การคำนวณต้นทุนพัสดุต่าง ๆ การคำนวณ ต้นทุนพัสดุต่าง ๆ การคำนวณต้นทุนยาและ เวชภัณฑ์ จะใช้รายงานสรุป จากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ รายงานค่าใช้จ่ายพัสดุ ประจำแผนก

20 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 20 การคำนวณต้นทุนพัสดุอาหาร การคำนวณ ต้นทุนพัสดุอาหาร การคำนวณต้นทุนของ พัสดุอาหาร จะแบ่ง ออกเป็น 2 กรณี คือ วัตถุดิบประกอบ อาหารที่เป็นอาหารสด จะตัด ต้นทุนตามยอดซื้อประจำวัน จากใบเสนอซื้ออาหารสด ประจำวัน วัตถุดิบอาหารแห้งที่ สามารถเก็บสำรองไว้ การคำนวณต้นทุนจะใช้ตาม รายการที่เบิกใช้ไปจากใบเบิก เวชภัณฑ์และพัสดุ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การบัญชีเกี่ยวกับการ จัดซื้อ และการ ควบคุมสินค้าคงเหลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google