งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำไปใช้ประโยชน์เพื่อสารธารณะประโยชน์ หรือสาธารณะกุศล จำหน่ายมูลดินให้กับผู้รับจ้าง การตีราคาเป็นค่าจ้างขุดลอก แนวทางการจำหน่ายดินที่ได้จากการขุดลอก ในที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำไปใช้ประโยชน์เพื่อสารธารณะประโยชน์ หรือสาธารณะกุศล จำหน่ายมูลดินให้กับผู้รับจ้าง การตีราคาเป็นค่าจ้างขุดลอก แนวทางการจำหน่ายดินที่ได้จากการขุดลอก ในที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำไปใช้ประโยชน์เพื่อสารธารณะประโยชน์ หรือสาธารณะกุศล จำหน่ายมูลดินให้กับผู้รับจ้าง การตีราคาเป็นค่าจ้างขุดลอก แนวทางการจำหน่ายดินที่ได้จากการขุดลอก ในที่ ราชพัสดุ ดินที่นอกเหนือจากที่นำไปใช้งานก่อสร้าง ดำเนินการได้ 3 กรณี เอกสารอ้างอิง : 1.) บันทึก กองพัสดุ ที่ ผอ. กพ. 11124/2553 ลว. 6 ม. ค. 2554 2.) เอกสาร คุณอธิวัฒน์ฯ ร่าง - แนวทางการจำหน่ายดินฯ, 25 ก. พ. 2552 เอกสารอ้างอิง : 1.) บันทึก กองพัสดุ ที่ ผอ. กพ. 11124/2553 ลว. 6 ม. ค. 2554 2.) เอกสาร คุณอธิวัฒน์ฯ ร่าง - แนวทางการจำหน่ายดินฯ, 25 ก. พ. 2552 3 3 2 2 1 1

2 กรณี : นำไปใช้ประโยชน์เพื่อสารธารณะประโยชน์ หรือสาธารณะกุศล 1 1 แนวทางการจำหน่ายดินที่ได้จากการขุดลอก ในที่ ราชพัสดุ

3 กรณี : นำไปใช้ประโยชน์เพื่อสารธารณะประโยชน์ หรือสาธารณะกุศล 1 1 แนวทางการจำหน่ายดินที่ได้จากการขุดลอก ในที่ ราชพัสดุ หนังสือ ขออนุญาตผู้ว่าฯ

4 แนวทางการจำหน่ายดินที่ได้จากการขุดลอก ในที่ ราชพัสดุ กรณี : จำหน่ายมูลดินให้กับผู้รับจ้าง มีขั้นตอน ดังนี้ 2 2 1.) ฝ่ายวิศวกรรมฯ : ถอดแบบฯ และคำนวณปริมาณดิน 2.) 2.) ถอดแบบฯ แล้ว มีปริมาณดิน มากเกิน ที่จะใช้ในการก่อสร้างฯ ดำเนินการได้ 2 วิธี 2.1 ขายทอดตลาด 2.2 ให้ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา เป็นผู้รับซื้อดินที่ขุดได้ในคราวเดียว กันกับสอบราคา / ประกวดราคาจ้าง ถอดแบบฯ แล้ว มีปริมาณดิน มากเกิน ที่จะใช้ในการก่อสร้างฯ ดำเนินการได้ 2 วิธี 2.1 ขายทอดตลาด 2.2 ให้ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา เป็นผู้รับซื้อดินที่ขุดได้ในคราวเดียว กันกับสอบราคา / ประกวดราคาจ้าง

5 แนวทางการจำหน่ายดินที่ได้จากการขุดลอก ในที่ ราชพัสดุ กรณี : จำหน่ายมูลดินให้กับผู้รับจ้าง มีขั้นตอน ดังนี้ 2 2 ประกาศ สอบราคาจ้าง / ประกวดราคาจ้าง

6 แนวทางการจำหน่ายดินที่ได้จากการขุดลอก ในที่ ราชพัสดุ กรณี : จำหน่ายมูลดินให้กับผู้รับจ้าง มีขั้นตอน ดังนี้ 2 2 ข้อกำหนดแนบท้ายสัญญา

7 แนวทางการจำหน่ายดินที่ได้จากการขุดลอก ในที่ ราชพัสดุ กรณี : จำหน่ายมูลดินให้กับผู้รับจ้าง มีขั้นตอน ดังนี้ 2 2 กรณี สอบราคา : เสนอราคารับซื้อมูลดิน กรณี ประกวดราคา : ยืนยันรับซื้อมูลดิน

8 แนวทางการจำหน่ายดินที่ได้จากการขุดลอก ในที่ ราชพัสดุ กรณี : จำหน่ายมูลดินให้กับผู้รับจ้าง มีขั้นตอน ดังนี้ 2 2 1.) พิจารณา 1 - เสนอราคา ค่าก่อสร้าง = 1,000,000 บาท - เสนอ รับซื้อมูลดิน = 300,000 บาท ผลต่าง = 700,000 บาท - เสนอราคา ค่าก่อสร้าง = 1,100,000 บาท 2.) พิจารา 2 - เสนอ รับซื้อมูลดิน = 450,000 บาท ผลต่าง = 650,000 บาท  = 50,000 บาท ( รัฐ ได้ประโยชน์ )

9 แนวทางการจำหน่ายดินที่ได้จากการขุดลอก ในที่ ราชพัสดุ กรณี : จำหน่ายมูลดินให้กับผู้รับจ้าง มีขั้นตอน ดังนี้ 2 2 1.) ขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัด 2.) การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำของดินที่ ขุดได้ - ไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็น ผู้ชำนาญการประเมินมูลดิน 2.) การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำของดินที่ ขุดได้ - ไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็น ผู้ชำนาญการประเมินมูลดิน 3.) การกำหนดเงื่อนไขเอกสารสอบราคา / ประกวดราคา - การเสนอราคาซื้อมูลดินจะต้องรับซื้อไม่ต่ำกว่าราคาที่ คณะกรรมการประเมินราคาไว้ 3.) การกำหนดเงื่อนไขเอกสารสอบราคา / ประกวดราคา - การเสนอราคาซื้อมูลดินจะต้องรับซื้อไม่ต่ำกว่าราคาที่ คณะกรรมการประเมินราคาไว้ 4.) การกำหนดเงื่อนไขในสัญญา - เงื่อนไขการชำระเงินค่ามูลดิน 4.) การกำหนดเงื่อนไขในสัญญา - เงื่อนไขการชำระเงินค่ามูลดิน

10 แนวทางการจำหน่ายดินที่ได้จากการขุดลอก ในที่ ราชพัสดุ กรณี : จำหน่ายมูลดินให้กับผู้รับจ้าง มีขั้นตอน ดังนี้ 2 2 5.) การตรวจวัดปริมาณดินและการนำเงินส่งเป็นรายได้ แผ่นดิน 5.1) การตรวจวัดปริมาณดิน 5.) การตรวจวัดปริมาณดินและการนำเงินส่งเป็นรายได้ แผ่นดิน 5.1) การตรวจวัดปริมาณดิน 5.2) การนำส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดิน

11 แนวทางการจำหน่ายดินที่ได้จากการขุดลอก ในที่ ราชพัสดุ กรณี : การตีราคาเป็นค่าจ้างขุดลอก 3 3 ขั้นตอนและวิธีการ : เช่นเดียวกับวิธีการจำหน่ายมูลดินให้ผู้รับจ้าง งบที่เหลือ : เป็นงบเหลือจ่ายหรือไม่ ?

12 แนวทางการจำหน่ายดินที่ได้จากการขุดลอก ในที่ ราชพัสดุ สรุป แนวทางปฏิบัติ : 1.) ด้านระเบียบพัสดุ : เป็นดังกล่าวข้างต้น 2.) ด้านการจัดทำ ปมก. : - ราคางาน ปริมาณดินที่จำหน่ายให้ผู้กับรับจ้าง คิดเฉพาะค่าขุด เท่านั้น 2.) ด้านการจัดทำ ปมก. : - ราคางาน ปริมาณดินที่จำหน่ายให้ผู้กับรับจ้าง คิดเฉพาะค่าขุด เท่านั้น

13


ดาวน์โหลด ppt นำไปใช้ประโยชน์เพื่อสารธารณะประโยชน์ หรือสาธารณะกุศล จำหน่ายมูลดินให้กับผู้รับจ้าง การตีราคาเป็นค่าจ้างขุดลอก แนวทางการจำหน่ายดินที่ได้จากการขุดลอก ในที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google