งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อ จนถึงการเบิกจ่ายเงิน ของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกอบด้วย ฝ่ายบัญชีและการเงิน ส่วนการพัสดุ ส่วนสัญญาและคดีพิเศษ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อ จนถึงการเบิกจ่ายเงิน ของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกอบด้วย ฝ่ายบัญชีและการเงิน ส่วนการพัสดุ ส่วนสัญญาและคดีพิเศษ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อ จนถึงการเบิกจ่ายเงิน ของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกอบด้วย ฝ่ายบัญชีและการเงิน ส่วนการพัสดุ ส่วนสัญญาและคดีพิเศษ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการพื้นที่เขต พาณิชย์ อันประกอบไปด้วยพื้นที่สยามสแควร์ พื้นที่สวนหลวงสามย่าน พื้นที่ตลาดสามย่าน พื้นที่จัตุรัสจามจุรี พื้นที่สยามกิตติ์ ซึ่ง เป็นพื้นที่ต้องให้บริการแก่ผู้เช่าและลูกค้าผู้มาใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจในการ ใช้บริการ ดังนั้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วเพื่อ แข่งขันกับเอกชนในธุรกิจเดียวกันถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสำนักงานจัดการ ทรัพย์สินการดำเนินงานของการจัดซื้อเพื่อแก้ไขปัญหาจึงอาจทำให้ขาดขั้นตอน และวิธีการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ การจัดซื้อจนถึงการเบิกจ่ายเงินของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน ( วงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ) มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกิดปัญหาในขั้นตอนการจัดซื้อระหว่างหน่วยงาน จากการดำเนินงานที่ผ่านมาส่วนใหญ่เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจนถึงการเบิก จ่ายเงิน ทำให้เกิดข้อร้องเรียนและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ จากการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 53 ถึง 1 สิงหาคม 54 จำนวนการซื้อทั้งหมด 13 เรื่อง พบปัญหาในกรณีต่าง ๆ จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 1. จัดซื้อไม่ทันตามเวลาที่ต้องการ 2. จัดซื้อไม่เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณ 3. ผู้ขายได้รับเงินล่าช้า 4. ดำเนินการจัดซื้อไปก่อนการจัดทำเอกสาร

4

5 1. วิเคราะห์กระบวนการ VSM ที่ปฏิบัติ ในปัจจุบัน และพิจารณาหากระบวนการที่ สามารถลดหรือยกเลิก รวมทั้งดำเนินการ ควบคู่กับกระบวนการอื่น เพื่อให้ กระบวนการและระยะเวลาลดลง 2. มีระบบควบคุมขั้นตอนและระยะเวลา การดำเนินงานโดยใช้ระบบสารสนเทศ

6

7 1. เพื่อจัดซื้อให้ทันตามเวลาที่ต้องการ ไม่น้อย กว่า ร้อยละ 90 2. เพื่อให้การจัดซื้อเป็นไปตามแผน งบประมาณ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 3. เพื่อลดระยะเวลาการจัดซื้อจนถึงการ เบิกจ่าย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 4. เพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ ( ได้แก่ ผู้ขาย / ผู้บริหาร / พนักงาน ) ไม่น้อย กว่า ร้อยละ 85

8 1. ลดขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อ จาก 126 ขั้นตอน เหลือ 90 ขั้นตอน ลดลงร้อยละ 29 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการจัดซื้อ 3. ปรับปรุงคู่มือการจัดซื้อในระบบ Oracle ให้เข้าใจ วิธีปฏิบัติง่ายขึ้นและทำขึ้นระบบ intranet ใน Website ของ สำนักงาน

9

10 ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ( ข้อมูลเปรียบเทียบรายเดือน หรือ ก่อนและหลังการปรับปรุง ) 1. การจัดซื้อให้ทันตามเวลาที่ต้องการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 - ผลลัพธ์ที่ได้ ร้อยละ 100 ( เก็บข้อมูล ตั้งแต่ 1 ส. ค. 54 ถึงวันที่ 31 ธ. ค. 54 หลังจาก เริ่มดำเนินการตามระบบมาตรฐาน ) 2. การจัดซื้อเป็นไปตามแผนงบประมาณ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 - ผลลัพธ์ที่ได้ ร้อยละ 90 ( งบประมาณปี 2554) - ผลลัพธ์ที่ได้ ร้อยละ 20 ( งบประมาณปี 2555 ตั้งแต่ 1 ต. ค. 54 ถึงวันที่ 31 ธ. ค. 54) 3. การลดระยะเวลาการจัดซื้อจนถึงการเบิกจ่าย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 - ผลลัพธ์คือ ลดระยะเวลาได้ร้อยละ 65.96 4. การสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ ( ได้แก่ ผู้ขาย / ผู้บริหาร / พนักงาน ) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 - ผลลัพธ์ที่ได้ ร้อยละ 100

11 ขั้นตอน เดิม 126 ขั้นตอน ขั้นตอน เดิม 126 ขั้นตอน ขั้นตอน ใหม่ 83 ขั้นตอน นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง 90 ขั้นตอน นับตั้งแต่ต้นเรื่อง ขั้นตอน ใหม่ 83 ขั้นตอน นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง 90 ขั้นตอน นับตั้งแต่ต้นเรื่อง

12 รวมระยะเวลา ( ขั้นตอนเดิม ) P/T = 1 เดือน 11 วัน 3 ชั่วโมง 57 นาที D/T = 8 เดือน 12 วัน 4 ชั่วโมง 46 นาที รวมระยะเวลา ( ขั้นตอนเดิม ) P/T = 1 เดือน 11 วัน 3 ชั่วโมง 57 นาที D/T = 8 เดือน 12 วัน 4 ชั่วโมง 46 นาที รวมระยะเวลา ( ขั้นตอนใหม่ ) P/T = 1 เดือน 16 วัน 3 ชั่วโมง 53 นาที D/T = 6 เดือน 14 วัน 4 ชั่วโมง รวมระยะเวลา ( ขั้นตอนใหม่ ) P/T = 1 เดือน 16 วัน 3 ชั่วโมง 53 นาที D/T = 6 เดือน 14 วัน 4 ชั่วโมง

13 รวมระยะเวลา ( ขั้นตอนเดิม ) P/T = 1 เดือน 11 วัน 3 ชั่วโมง 57 นาที D/T = 8 เดือน 12 วัน 4 ชั่วโมง 46 นาที รวมระยะเวลา ( ขั้นตอนเดิม ) P/T = 1 เดือน 11 วัน 3 ชั่วโมง 57 นาที D/T = 8 เดือน 12 วัน 4 ชั่วโมง 46 นาที รวมระยะเวลา ( ขั้นตอนใหม่ ) P/T = 1 เดือน 17 วัน 24 ชั่วโมง 24 นาที D/T = 6 เดือน 8 วัน 6 ชั่วโมง รวมระยะเวลา ( ขั้นตอนใหม่ ) P/T = 1 เดือน 17 วัน 24 ชั่วโมง 24 นาที D/T = 6 เดือน 8 วัน 6 ชั่วโมง


ดาวน์โหลด ppt โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อ จนถึงการเบิกจ่ายเงิน ของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกอบด้วย ฝ่ายบัญชีและการเงิน ส่วนการพัสดุ ส่วนสัญญาและคดีพิเศษ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google