งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SPU Information Science Institute of Sripatum University 1 IS638 Information Resource Acquisition การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ Dr.Surasak Mungsing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SPU Information Science Institute of Sripatum University 1 IS638 Information Resource Acquisition การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ Dr.Surasak Mungsing"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SPU Information Science Institute of Sripatum University 1 IS638 Information Resource Acquisition การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ Dr.Surasak Mungsing surasak.mu@spu.ac.th http://www.spu.ac.th/teacher/surasak.mu

2 SPU Information Science Institute of Sripatum Universityระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3 SPU Information Science Institute of Sripatum Universityการจัดซื้อจัดจ้าง

4 SPU Information Science Institute of Sripatum Universityกระบวนการบริหารงานพัสดุ

5 SPU Information Science Institute of Sripatum Universityการใช้บังคับตามระเบียบฯ

6 SPU Information Science Institute of Sripatum Universityกระบวนการจัดหาพัสดุ การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การเช่า การแลกเปลี่ยน

7 SPU Information Science Institute of Sripatum Universityผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ – โดยตำแหน่ง/โดยแต่งตั้ง (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว) หน.เจ้าหน้าที่พัสดุ – โดยตำแหน่ง /โดยแต่งตั้ง (ข้าราชการ) หัวหน้าส่วนราชการ – อธิบดี (ส่วนกลาง) / ผู้ว่าราชการจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ-จ้าง – หัวหน้าส่วนราชการ/ปลัดกระทรวง/ รัฐมนตรีเจ้าสังกัด คณะกรรมการต่างๆ / ผู้ควบคุมงาน

8 SPU Information Science Institute of Sripatum Universityคณะกรรมการในการซื้อ/จ้าง คณก.เปิดซองสอบราคา คณก.รับและเปิดซองประกวดราคา คณก.พิจารณาการประกวดราคา คณก.จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ คณก.จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ คณก.ตรวรับพัสดุ คณก.ตรวจการจ้าง + ผู้ควบคุมงาน

9 SPU Information Science Institute of Sripatum Universityองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประธาน 1 คน กรรมการอย่างน้อย 2 คน แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป ** การแต่งตั้งคณะกรรมการจะต้องแต่งตั้งเป็นครั้งๆ ไป ** (ไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบ)

10 SPU Information Science Institute of Sripatum Universityข้อห้าม แต่งตั้งกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา เป็น กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา แต่งตั้งกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือพิจารณา ผลการประกวดราคา เป็น กรรมการตรวจรับพัสดุ

11 SPU Information Science Institute of Sripatum University องค์ประกอบของคณะกรรมการต้องเป็น ข้าราชการเท่านั้นหรือไม่ หลักการ ประธาน/กรรมการต้องเป็นข้าราชการ ผู้ตรวจรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ กรณีมหาวิทยาลัยให้พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ หรือผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้างได้ กรณีส่วนราชการอื่น ให้พนักงานราชการเป็นผู้ตรวจรับ พัสดุ/งานจ้างได้

12 SPU Information Science Institute of Sripatum Universityการประชุมของคณะกรรมการ องค์ประชุม  ประธาน –กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและประธานจะต้องอยู่ ด้วยทุกครั้ง มติกรรมการ  ถือเสียงข้างมาก  ถ้าเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มำด้อีก 1 เสียง ยกเว้น  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ต้องใช้มติเอกฉันท์

13 SPU Information Science Institute of Sripatum Universityวิธีจัดหา วิธีตกลงราคา ไม่เกิน 100,000 บาท วิธีสอบราคา เกิน 100,000 บาท ไม่เกิน 2,000,000 บาท วิธีประกวดราคา เกิน 2,000ม000 บาท วิธีพิเศษ เกิน 100,000 บาท แต่มีเงื่อนไข วิธีกรณีพิเศษ ไม่มีกำหนดวงเงิน แต่มีเงื่อนไข วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ตาม ระเบียบพัสดุปี 49

14 SPU Information Science Institute of Sripatum Universityวิธีการซื้อ/จ้าง 1. กรณีใช้วงเงินเป็นตัวกำหนดวิธีการ  วิธีตกลงราคา ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 1,000,000 บาท  วิธีสอบราคา ครั้งหนึ่ง เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท  วิธีประกวดราคา ครั้งหนึ่ง เกินกว่า 2,000,000 บามขึ้นไป

15 SPU Information Science Institute of Sripatum University 2. กรณีใช้วงเงินและเงื่อนไขเป็นตัวกำหนดวิธีการ 2.1 ซื้อโดยวิธีพิเศษ วงเงินเกินกว่า 100,000 บาท เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อ 2.3 2.2 จ้างโดยวิธีพิเศษ วงเงินเกินกว่า 100,000 บาท เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 2.4

16 SPU Information Science Institute of Sripatum University 3. กรณีใช้เงื่อนไขเป็นตัวกำหนดวิธีการ วิธีกรณีพิเศษ (ได้แก่ การซื้อ/จ้างจาดส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, หน่วยงานตามกฎหมายท้องถิ่น เงื่อนไข :  1. เป็นผู้นำ/ผลิตเองและนายกรัซมนตรีอนุมัติหลีกการแล้ว  2. มีหฎหมาย/มติคณะรัฐมนตรีให้ผู้ซื้อ/จ้าง 4. อื่นๆ การจัดซื้อ/จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตามระเบียบฯ พัสดุ ปี 49)

17 SPU Information Science Institute of Sripatum Universityขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้าง

18 SPU Information Science Institute of Sripatum Universityการทำรายงานความเห็นชอบ

19 SPU Information Science Institute of Sripatum University รายงานขอซื้อ-จ้าง (ข้อ 27) หลักการ ** ก่อนการซื้อ – จ้าง ทุกวิธีต้องทำรายงาน ** ข้อยกเว้น *** ข้อ 39 วรรคสอง ไม่ต้องมีรายงาน ตามระเบียบฯ ข้อ 27 **

20 SPU Information Science Institute of Sripatum Universityรายละเอียดของรายงาน เหตุผลความจำเป็น รายละเอียดของพัสดุ ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง หรือราคาครั้งหลังสุดไม่เกิน 2 ปี วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง กำหนดเวลาที่ต้องใช้ วิธีซท้อ/จ้าง ข้อเสนออื่นๆ *การแต่งตั้งคณะกรรมการ *การออกประกาศสอบราคา หรือประกวดราคา

21 SPU Information Science Institute of Sripatum University การดำเนินการโดยวิธีตกลงราคา (1)

22 SPU Information Science Institute of Sripatum University การดำเนินงานโดยวิธีตกลงราคา (2) วิธีการ  เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือ ผู้รับผิดชอบดำเนินการไปก่อน  รายงานความเห็นชอบหัวหน้าส่วนราชการ  ใช้รายงานเป็นหลักฐานการตรวจรับ  วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ทำรายงานเฉพาะรายการที่จำ เป็นได้ ข้อยกเว้น กรณีจำเป็นเร่งด่วน ไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน ดำเนินการตามปกติไม่ทัน

23 SPU Information Science Institute of Sripatum Universityการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หมายถึง 1. บุคคล/นิติบุคคล เป็นผู้มีส่วนได้เสีย (ทางตรง/อ้อม) รวม คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ ได้แก่ มีความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร มีความสัมพันธ์ในเชิงทุน มีความสัมพันธ์ในลักษณะไขว้กัน 2. เข้าเสนอราคา/เสนองานในคราวเดียวกัน

24 SPU Information Science Institute of Sripatum Universityความสัมพันธ์ในเชิงทุน

25 SPU Information Science Institute of Sripatum Universityความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร

26 SPU Information Science Institute of Sripatum Universityความสัมพันธ์ในลักษณะไขว้กัน

27 SPU Information Science Institute of Sripatum University

28 SPU Information Science Institute of Sripatum University การดำเนินการโดยวิธีสอบราคา (1)

29 SPU Information Science Institute of Sripatum University การดำเนินการโดยวิธีสอบราคา (2)

30 SPU Information Science Institute of Sripatum University การดำเนินการโดยวิธีสอบราคา (3)

31 SPU Information Science Institute of Sripatum University การดำเนินการโดยวิธีสอบราคา (4)

32 SPU Information Science Institute of Sripatum Universityขั้นตอนการประกวดราคา

33 SPU Information Science Institute of Sripatum University การดำเนินการโดยวิธีประกวดราคา (1)

34 SPU Information Science Institute of Sripatum University การดำเนินการโดยวิธีประกวดราคา (2)

35 SPU Information Science Institute of Sripatum University การดำเนินการโดยวิธีประกวดราคา (3)

36 SPU Information Science Institute of Sripatum University การดำเนินการโดยวิธีประกวดราคา (4)

37 SPU Information Science Institute of Sripatum University การดำเนินการโดยวิธีประกวดราคา (5)

38 SPU Information Science Institute of Sripatum University การดำเนินการโดยวิธีประกวดราคา (6)

39 SPU Information Science Institute of Sripatum University การดำเนินการซื้อโดยวิธีพิเศษ (1)

40 SPU Information Science Institute of Sripatum University การดำเนินการซื้อโดยวิธีพิเศษ (2)

41 SPU Information Science Institute of Sripatum University การดำเนินการจ้างโดยวิธีพิเศษ (1)

42 SPU Information Science Institute of Sripatum University การดำเนินการจ้างโดยวิธีพิเศษ (2)

43 SPU Information Science Institute of Sripatum University การดำเนินการซื้อและการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ (1)

44 SPU Information Science Institute of Sripatum University การดำเนินการซื้อและการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ (2)

45 SPU Information Science Institute of Sripatum University การบริหารสัญญา การเปลี่ยนแปลง แก้ไข สัญญา หลักการ  ห้ามแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อยกเว้น  กรณีจำเป็น ไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์  กรณีแก้ไขเพื่อประโยชน์ของทางราชการ อำนาจอนุมัติ  หัวหน้าส่วนราชการ

46 SPU Information Science Institute of Sripatum University การงด ลดค่าาปรับ หรือ การขยายเวลาทำการตามสัญญา สาเหตุ  เหตุเกิดจากความผิด ความบกพร่องของราชการ  เหตุเกิดจากพฤติการณ์ ที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิด เงื่อนไข  ต้องแจ้งเหตุตาม ข้อ 139 (2) (3) ภายใน 15 วัน นับแต่เหตุ สิ้นสุด  พิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง อำานาจอนุมัติ  หัวหน้าส่วนราชการ

47 SPU Information Science Institute of Sripatum Universityการตรวจรับพัสดุ ระเบียบฯ พัสดุ ข้อ 71  หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สถานที่ตรวจรับ : ตรวจรับพัสดุ ณ  ที่ทำการของผู้ใช้พัสด  สถานที่ที่กำหนดในสัญญา / ข้อตกลง  สถานที่อื่น ที่มิได้มีสัญญา / ข้อตกลง ** ต้องได้รับอนุมัติจาก หส.ราชการก่อน

48 SPU Information Science Institute of Sripatum Universityหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ระยะเวลาตรวจรับ : ปกติ  ตรวจวันที่ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่ง  ตรวจให้เร็วที่สุด กรณีตรวจรับถูกต้อง  รับพัสดุไว้ / ถือว่าผู้ขาย, ผู้รับจ้าง ส่งมอบครบวันที่นำ พัสดุมาส่ง  มอบของให้เจ้าหน้าที่พัสดุ  ทำใบตรวจรับอย่างน้อย 2 ฉบับ (ให้ผู้ขาย 1 เจ้าหน้าที่ พัสดุ 1 เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน)  รายงานผลให้ หส.ราชการทราบ

49 SPU Information Science Institute of Sripatum University หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ต่อ) กรณีตรวจรับไม่ถูกต้อง  ไม่ถูกต้องในรายละเอียด ** รายงาน หส.ราชการทราบเพื่อสั่งการทันที กรณีถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน / หรือครบแต่ไม่ ถูกต้องทั้งหมด ** ให้รับเฉพาะที่ถูกต้อง มอบของให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ทำใบตรวจรับ 2 ฉบับ ส่งผู้ขาย & จนท.พัสดุ รีบรายงาน หส.ราชการ เพื่อแจ้งผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ทราบ ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันตรวจพบ ** สงวนสิทธิปรับ (ส่วนที่ส่งไม่ถูกต้อง)

50 SPU Information Science Institute of Sripatum University หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ต่อ) กรณีพัสดุเป็น็นชุด / หน่ว่วย ให้ดูว่า ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งจะใช้ การไม่ได้อย่างสมบูรณ์ ** ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบ ** รีบรายงาน หส.ราชการทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่ตรวจพบ

51 SPU Information Science Institute of Sripatum University การตรวจงานจ้างและการควบคุมงานก่อสร้า การตรวจงานจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง ระเบียบฯ พัสดุ ข้อ 72 หน้าที่หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรายงานของผู้ค้ควบคุมงาน ดูการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตรวจตามแบบรูป รายการละเอียดตามที่ระบุในสัญญา ทุกสัปดาห์์ รับทราบการสั่งการของผู้ควบคุมงาน กรณีสั่งผู้รับจ้างหยุด/ พักงาน แต่ต้องรายงาน หส.ราชการสั่งการ

52 SPU Information Science Institute of Sripatum Universityหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจงานจ้าง กรณีมีข้อสงสัยเห็นว่า่ไม่น่า่จะเป็นตามหลักวิชาการ ให้ออกตรวจสถานที่ที่จ้าง ให้มีอำนาจ  สั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ตัดทอน งานจ้างได้เพื่อให้ เป็นไปตามรูปแบบ / รายการ / ข้อตกลง ตรวจผลงานที่ส่งมอบ  ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันประธานกรรมการรับทราบการส่ง มอบงาน  ตรวจให้เสร็จโดยเร็วที่สุด

53 SPU Information Science Institute of Sripatum University หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจงานจ้าง (ต่อ) กรณีตรวจถูกต้อง  ทำใบรับรองผลงาน o ทั้งหมด / เฉพาะงวด o มอบให้ผู้รับจ้าง, จนท.พัสด o รายงาน หส.ราชการ ผู้ว่าจ้างทราบ กรณีตรวจพบว่าไม่ถ่ถูกต้อง  ทั้งหมด / เฉพาะงวดใด  ให้รายงาน หส.ราชการทราบ ผ่าน จนท.พัสดุเพื่อสั่งการ

54 SPU Information Science Institute of Sripatum University หน้าที่ของผู้ควบคุมงานจ้าง ระเบียบฯ พัสดุ ข้อ 73 ตรวจตามรูปแบบ รายการละเอียด ข้อตกลงในสัญญาทุกวัน มีอำนาจ  สั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม ตัดทอน เฉพาะกรณีเพื่อให้ เป็นไปตามสัญญาและหลักวิชาการช่าง ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ทำ  ให้สั่งหยุดงานเฉพาะส่วน / ทั้งหมดไว้ก่อนจนกว่าจะยอม ปฏิบัติตาม  รีบรายงานคณะกรรมการตรวจงานจ้างทันที

55 SPU Information Science Institute of Sripatum University กรณีเห็นว่า  รูปแบบ รายการละเอียด ข้อกำหนดสัญญา ขัดกัน  คาดหมายว่าแม้เป็นไปตามรูปแบบฯ ก็จะไม่มั่นคง แข็งแรงไม่ปลอดภัย ไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่าง o สั่งพักงานไว้ก่อน o รายงาน คกก. ตรวจงานจ้างโดยเร็ว หน้าที่ของผู้ควบคุมงานจ้าง (ต่อ)

56 SPU Information Science Institute of Sripatum University หน้าที่ของผู้ควบคุมงานจ้าง (ต่อ) จดบันทึกเป็นรายวัน ดังนี้  สภาพการปฏิบัติงาน / เหตุการณ์แวดล้อม / ผลการ ปฏิบัติงาน /การหยุดงาน / สาเหตุหยุดงาน / วัสดุที่ผู้ รับจ้างใช้ o รายงาน คกก.ตรวจงานจ้าง ทุกสัปดาห์ o เก็บรายงานไว้ เพื่อมอบให้ จนท.พัสดุ เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด o ถือเป็นเอกสารสำคัญ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

57 SPU Information Science Institute of Sripatum University หน้าที่ของผู้ควบคุมงานจ้าง (ต่อ) เมื่อถึงวันกำหนดลงมือทำงานของผู้รับจ้าง หรือวัน กำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด  ให้รายงานผลการทำงานของผู้รับจ้าง ว่าเป็นไปตามสัญญา หรือไม่  ต่อ คกก.ตรวจงานจ้างทราบ ภายใน 3 วันทำาการ นับแต่วันถึง กำหนดนั้นๆ

58 SPU Information Science Institute of Sripatum University 58


ดาวน์โหลด ppt SPU Information Science Institute of Sripatum University 1 IS638 Information Resource Acquisition การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ Dr.Surasak Mungsing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google