งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

How to do Project! academic year 2553 • presented by PTD.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "How to do Project! academic year 2553 • presented by PTD."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 How to do Project! academic year 2553 • presented by PTD

3 กฎเหล็ก Project I : สอบหัวข้อ ไม่ผ่าน  สอบแก้ตัว 1 ครั้ง สอบแก้ตัว หากไม่ผ่าน  ดำเนินการ drop ถ้านักศึกษาไม่ drop  ผลคะแนนที่ได้ F สอบปลายภาค งานไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด  ผลคะแนนที่ได้ F Project II : สอบปลายภาค ไม่สมบูรณ์  ผลคะแนนที่ได้ I ( เพียง 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น ) !!! ไม่มีนโยบายเก็บเกรด !!!

4 ปฏิทินกิจกรรมการทำโครงงาน ปีการศึกษา 2553 ภาคการศึกษาที่ 1/2553 1. การสำรวจหัวข้อโครงงาน  ภาควิชาฯ, 28 ก. พ. 53 2. การจัดสัมมนาโครงงาน  ภาควิชาฯ, 11 ก. พ. 53 3. การเสนอหัวข้อโครงงาน  นักศึกษา, Deadline 23 เ ม. ย. 53 4. การสรุปหัวข้อโครงงานและจัดกลุ่มการสอบ โครงงาน  ภาควิชาฯ 5. การกำหนดเวลาพบอาจารย์ที่ปรึกษา  นักศึกษา 6. ประกาศสรุปหัวข้อที่ผ่านการอนุมัติ  ภาควิชาฯ, 10 พ. ค. 53 7. การสอบหัวข้อโครงงาน  นักศึกษา, 20 – 21 พ. ค. 53 8. การส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1  นักศึกษา, 14 – 16 ก. ค. 53 9. การส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2  นักศึกษา, 1 – 3 ก. ย. 53 10. การส่งบทความ  นักศึกษา, 13-15 ต. ค. 53 11. การสอบโครงงาน •Poster  นักศึกษา, 8-10 ก. ย. 53 •Present  นักศึกษา, 19 – 22 ต. ค. 53

5 ภาคการศึกษาที่ 2/2553 1. การส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3  นักศึกษา, 15- 17 ธ. ค. 53 2. การส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4  นักศึกษา, 2-4 ก. พ. 54 3. การส่งบทความ และ / หรือ ปริญญานิพนธ์ฉบับร่าง  นักศึกษา, Deadline 11 มี. ค. 54 4. การสอบโครงงาน •Poster  นักศึกษา, 3-4 ก. พ. 54 •Present  นักศึกษา, 14 – 18 มี. ค. 54 5. การส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  นักศึกษา, 8 เม. ย. 54 * ไม่ส่งในกำหนดเวลา ภาควิชาสงวนสิทธิ์ไม่เซ็นเอกสารขอจบ การศึกษาให้ * ปฏิทินการทำโครงงาน ปีการศึกษา 2553 ( ต่อ )

6 ได้เกรด I ภาคการศึกษาที่ 2 1. ไม่มีรายวิชาเรียนเหลือ  ต้องการจบการศึกษาอย่างเร็ว  ลงทะเบียนรักษา สภาพโครงงานภาคฤดูร้อน  ไม่รีบจบ  ลงทะเบียนรักษาสภาพโครงงานภาค การศึกษาปกติ 2. ยังมีรายวิชาเรียนเหลืออยู่  ลงทะเบียนเรียนตามปกติในภาคการศึกษาถัดไป 3. ต้องทำโครงงานและสอบ Defense ให้แล้วเสร็จใน ภาคการศึกษาปกติถัดไป หากไม่ดำเนินการให้ แล้วเสร็จ ภาควิชาฯ สงวนสิทธิ์ให้ผลการเรียนเป็น F การปฏิบัติตนเมื่อได้เกรด I ในวิชา Project II

7 การเสนอหัวข้อโครงงาน 1. นักศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม วศ. 4-01 และ วศ. 4- 03 จากเว็บไซต์ของภาควิชาฯ พร้อมกับพิมพ์ รายละเอียดต่างๆ ของโครงงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามแบบฟอร์มดังกล่าว 2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานลงนามรับทราบ 3. ส่งเอกสารดังกล่าวให้กับภาควิชาฯ ( คุณปาหนัน ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด การสอบหัวข้อโครงงาน 1. นักศึกษาทำการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำ โครงงาน (Literatures survey) 2. สรุปเนื้อหา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง แนวทางการทำ โครงงาน ฯลฯ 3. จัดทำสื่อประกอบการนำเสนอโครงงาน (Slide รูปแบบ Powerpoint) 4. เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการนำเสนอโครงงาน ( ไม่ ควรดูโพย ขณะนำเสนอ )

8

9 รูปแบบ / แบบฟอร์ม • รายงานความก้าวหน้า • บทความ • โปสเตอร์ • หนังสือปริญญานิพนธ์ ศึกษาจากคู่มือการทำโครงงานปีการศึกษา 2553 หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของภาควิชาฯ

10 การซื้อวัสดุสำหรับทำโครงงาน • นักศึกษาสามารถซื้อวัสดุสำหรับทำโครงงานและ นำมาเบิกกับภาควิชาฯ ได้ไม่เกินคนละ 3,500 บาท หรือให้ห้องปฏิบัติการที่ Advisor สังกัดเป็นธุระ จัดเตรียมให้ • อะไรคือวัสดุที่สามารถซื้อได้  ศึกษารายละเอียด จากคู่มือฯ ขั้นตอนการซื้อวัสดุสำหรับทำโครงงาน 1. นักศึกษาหาร้านที่จะดำเนินการจัดซื้อ หารายละเอียด ราคาวัสดุ ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ฯลฯ 2. นักศึกษากรอกข้อมูลของวัสดุที่จะจัดซื้อลงใน แบบฟอร์มการสั่งซื้อของ และให้อาจารย์ที่ปรึกษา โครงงานลงนามรับทราบ และนำไปยื่นให้กับภาควิชา ฯ 3. สอบถามเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ว่าเอกสารการสั่งซื้อ ของดังกล่าวได้รับการอนุมัติจาก ผู้ช่วยหัวหน้า ภาควิชาฯ ฝ่ายบริหารหรือยัง 4. หากผ่านการอนุมัติ ให้นักศึกษาขอใบเสนอราคาจาก ร้านค้า แล้วนำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ

11

12 ขั้นตอนการซื้อวัสดุสำหรับทำโครงงาน ( ต่อ ) 5. เมื่อเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ตรวจสอบและแจ้งให้ซื้อของ ได้ จึงจะดำเนินการซื้อวัสดุดังกล่าวได้ ( ซื้อได้ เฉพาะวันทำงานของทางราชการ และอยู่ ระหว่างวันที่ 1-15 ของเดือนเท่านั้น ) 6. หลังจากซื้อของแล้วให้นำวัสดุที่ซื้อพร้อมกับ ใบเสร็จรับเงินไปให้กับงานพัสดุคณะฯ ( คุณสุทิน ) ทำการตรวจสอบ เสร็จแล้วนำใบเสร็จมายื่นให้กับ ภาควิชาฯ พร้อมกับเขียนใบเบิก ใบเพิ่มข้อมูล ICIT-008 ( ภายในวันและเวลาราชการของวันถัดไป เท่านั้น ) 7. รอรับแจ้งจากทางภาควิชาฯ ให้มารับเงินผ่านทาง เว็บไซต์  การซื้อวัสดุทำโครงงานสามารถซื้อได้ในช่วง ต. ค. – ก. ค. เท่านั้น

13

14

15 Q&A


ดาวน์โหลด ppt How to do Project! academic year 2553 • presented by PTD.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google