งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

How to do Project! academic year 2553 presented by PTD.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "How to do Project! academic year 2553 presented by PTD."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 How to do Project! academic year 2553 presented by PTD

3 กฎเหล็ก !!! ไม่มีนโยบายเก็บเกรด !!!
Project I : สอบหัวข้อ ไม่ผ่าน  สอบแก้ตัว 1 ครั้ง สอบแก้ตัว หากไม่ผ่าน  ดำเนินการ drop ถ้านักศึกษาไม่ drop  ผลคะแนนที่ได้ F สอบปลายภาค งานไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด  ผลคะแนนที่ได้ F Project II : สอบปลายภาค ไม่สมบูรณ์  ผลคะแนนที่ได้ I (เพียง 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น) !!! ไม่มีนโยบายเก็บเกรด !!!

4 ปฏิทินกิจกรรมการทำโครงงาน ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 1/2553 การสำรวจหัวข้อโครงงาน  ภาควิชาฯ, 28 ก.พ. 53 การจัดสัมมนาโครงงาน  ภาควิชาฯ, 11 ก.พ. 53 การเสนอหัวข้อโครงงาน  นักศึกษา, Deadline 23 เม.ย. 53 การสรุปหัวข้อโครงงานและจัดกลุ่มการสอบโครงงาน  ภาควิชาฯ การกำหนดเวลาพบอาจารย์ที่ปรึกษา  นักศึกษา ประกาศสรุปหัวข้อที่ผ่านการอนุมัติ  ภาควิชาฯ, 10 พ.ค. 53 การสอบหัวข้อโครงงาน  นักศึกษา, 20 – 21 พ.ค. 53 การส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1  นักศึกษา, 14 – 16 ก.ค. 53 การส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2  นักศึกษา, 1 – 3 ก.ย. 53 การส่งบทความ  นักศึกษา, ต.ค. 53 การสอบโครงงาน Poster  นักศึกษา, 8-10 ก.ย. 53 Present  นักศึกษา, 19 – 22 ต.ค. 53

5 ภาควิชาสงวนสิทธิ์ไม่เซ็นเอกสารขอจบการศึกษาให้ *
ปฏิทินการทำโครงงาน ปีการศึกษา 2553 (ต่อ) ภาคการศึกษาที่ 2/2553 การส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3  นักศึกษา, ธ.ค. 53 การส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4  นักศึกษา, 2-4 ก.พ. 54 การส่งบทความ และ/หรือ ปริญญานิพนธ์ฉบับร่าง  นักศึกษา, Deadline 11 มี.ค. 54 การสอบโครงงาน Poster  นักศึกษา, 3-4 ก.พ. 54 Present  นักศึกษา, 14 – 18 มี.ค. 54 การส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  นักศึกษา, 8 เม.ย. 54 * ไม่ส่งในกำหนดเวลา ภาควิชาสงวนสิทธิ์ไม่เซ็นเอกสารขอจบการศึกษาให้ *

6 ได้เกรด I ภาคการศึกษาที่ 2
การปฏิบัติตนเมื่อได้เกรด I ในวิชา Project II ได้เกรด I ภาคการศึกษาที่ 2 ไม่มีรายวิชาเรียนเหลือ ต้องการจบการศึกษาอย่างเร็ว  ลงทะเบียนรักษาสภาพโครงงานภาคฤดูร้อน ไม่รีบจบ  ลงทะเบียนรักษาสภาพโครงงานภาคการศึกษาปกติ ยังมีรายวิชาเรียนเหลืออยู่ ลงทะเบียนเรียนตามปกติในภาคการศึกษาถัดไป ต้องทำโครงงานและสอบ Defense ให้แล้วเสร็จในภาคการศึกษาปกติถัดไป หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภาควิชาฯ สงวนสิทธิ์ให้ผลการเรียนเป็น F

7 การเสนอหัวข้อโครงงาน
นักศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม วศ และ วศ จากเว็บไซต์ของภาควิชาฯ พร้อมกับพิมพ์รายละเอียดต่างๆ ของโครงงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามแบบฟอร์มดังกล่าว ให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานลงนามรับทราบ ส่งเอกสารดังกล่าวให้กับภาควิชาฯ (คุณปาหนัน) ภายในระยะเวลาที่กำหนด การสอบหัวข้อโครงงาน นักศึกษาทำการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงาน (Literatures survey) สรุปเนื้อหา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง แนวทางการทำโครงงาน ฯลฯ จัดทำสื่อประกอบการนำเสนอโครงงาน (Slide รูปแบบ Powerpoint) เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการนำเสนอโครงงาน (ไม่ควรดูโพย ขณะนำเสนอ)

8

9 รูปแบบ/แบบฟอร์ม รายงานความก้าวหน้า บทความ โปสเตอร์ หนังสือปริญญานิพนธ์ ศึกษาจากคู่มือการทำโครงงานปีการศึกษา 2553 หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของภาควิชาฯ

10 การซื้อวัสดุสำหรับทำโครงงาน
นักศึกษาสามารถซื้อวัสดุสำหรับทำโครงงานและนำมาเบิกกับภาควิชาฯ ได้ไม่เกินคนละ 3,500 บาท หรือให้ห้องปฏิบัติการที่ Advisor สังกัดเป็นธุระจัดเตรียมให้ อะไรคือวัสดุที่สามารถซื้อได้  ศึกษารายละเอียดจากคู่มือฯ ขั้นตอนการซื้อวัสดุสำหรับทำโครงงาน นักศึกษาหาร้านที่จะดำเนินการจัดซื้อ หารายละเอียดราคาวัสดุ ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ฯลฯ นักศึกษากรอกข้อมูลของวัสดุที่จะจัดซื้อลงในแบบฟอร์มการสั่งซื้อของ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานลงนามรับทราบ และนำไปยื่นให้กับภาควิชาฯ สอบถามเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ว่าเอกสารการสั่งซื้อของดังกล่าวได้รับการอนุมัติจาก ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหารหรือยัง หากผ่านการอนุมัติ ให้นักศึกษาขอใบเสนอราคาจากร้านค้า แล้วนำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ

11

12 ขั้นตอนการซื้อวัสดุสำหรับทำโครงงาน (ต่อ)
เมื่อเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ตรวจสอบและแจ้งให้ซื้อของได้ จึงจะดำเนินการซื้อวัสดุดังกล่าวได้ (ซื้อได้เฉพาะวันทำงานของทางราชการ และอยู่ระหว่างวันที่ 1-15 ของเดือนเท่านั้น) หลังจากซื้อของแล้วให้นำวัสดุที่ซื้อพร้อมกับใบเสร็จรับเงินไปให้กับงานพัสดุคณะฯ (คุณสุทิน) ทำการตรวจสอบ เสร็จแล้วนำใบเสร็จมายื่นให้กับภาควิชาฯ พร้อมกับเขียนใบเบิก ใบเพิ่มข้อมูล ICIT-008 (ภายในวันและเวลาราชการของวันถัดไปเท่านั้น) รอรับแจ้งจากทางภาควิชาฯ ให้มารับเงินผ่านทางเว็บไซต์ การซื้อวัสดุทำโครงงานสามารถซื้อได้ในช่วง ต.ค. – ก.ค. เท่านั้น

13

14

15 Q&A


ดาวน์โหลด ppt How to do Project! academic year 2553 presented by PTD.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google