งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง ที่ผู้บริหารควรรู้ !!. กระบวนการทำ แผนจัดซื้อ/จ้าง หลักการในการจัดทำ แผนจัดซื้อจัดจ้าง องค์ประกอบของ แผนจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง ที่ผู้บริหารควรรู้ !!. กระบวนการทำ แผนจัดซื้อ/จ้าง หลักการในการจัดทำ แผนจัดซื้อจัดจ้าง องค์ประกอบของ แผนจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง ที่ผู้บริหารควรรู้ !!

2 กระบวนการทำ แผนจัดซื้อ/จ้าง หลักการในการจัดทำ แผนจัดซื้อจัดจ้าง องค์ประกอบของ แผนจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลที่จำเป็น ต้องระบุในแผนฯ

3 กระบวนการทำแผนจัดซื้อ/จ้าง กระบวนการทำแผนจัดซื้อ/จ้าง กำหนดความต้องการของบประมาณ จัดทำแผน จัดทำแผน หน่วย สปช.ทร. หน. กลยุทธ์ ทร. กห. สำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ ครม. สภาฯ ประกาศ ใช้ พ. ร. บ. สปช.ทร. หน. กลยุทธ์ หน่วย สปช.ทร. ทร. จัดซื้อ/จัดจ้าง

4 หลักการในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง หลักการในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง หลักการจัดทำแผน ความเหมาะสม(Suitability) ความเป็นไปได้(Capability) ความยอมรับได้(Acceptability) มีความจำเป็นเป็นไปตามนโยบาย มีงบประมาณพอเพียงวิธีการถูกต้องมีผู้ดำเนินการแน่นอน มีความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมาย มีความเสี่ยงน้อย

5 องค์ประกอบของแผนจัดซื้อจัดจ้าง องค์ประกอบของแผนจัดซื้อจัดจ้าง องค์ประกอบของแผน เหตุผลและความจำเป็น รายละเอียดของพัสดุ/งาน ราคากลาง/ราคามาตรฐาน วงเงิน วิธีการ กำหนดเวลา หน่วยถืองบประมาณ

6 การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำแผน งานอะไร วิธีอะไร จัดซื้อจ้างก่อสร้างจ้างซ่อม พัสดุทั่วไป พัสดุพิเศษ ภายในประเทศ - ภายในประเทศก่อน - จึงต่างประเทศ แบบ กรอบเวลา ดูวงเงิน แยกซื้อ? อ./ส.(ดูดี)ก./พ.(ระวังดีๆ) ปฏิบัติได้จริงทันเวลาใช้งานกันเงิน/เบิกเหลื่อมปีน้อยที่สุด ประมาณการ

7 จำนวน และ หน่วยนับ ของ พัสดุที่จะจัดซื้อ จำนวน และ หน่วยนับ ของ พัสดุที่จะจัดซื้อ ราคาพัสดุ ต่อหน่วย ราคาพัสดุ ต่อหน่วย วิธีการ จัดซื้อ/จ้าง วิธีการ จัดซื้อ/จ้าง วงเงินที่จะ จัดซื้อ/จ้าง วงเงินที่จะ จัดซื้อ/จ้าง กำหนดออก ประกาศเชิญชวน กำหนดออก ประกาศเชิญชวน กำหนดลงนาม ในสัญญา กำหนดลงนาม ในสัญญา กำหนดส่งมอบ พัสดุ กำหนดส่งมอบ พัสดุ หน่วยถือ งบประมาณ หน่วยถือ งบประมาณ รายการพัสดุ รายการพัสดุข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุในแผนฯ

8 รายการพัสดุ ตัวอย่าง  กำหนดว่าเป็นการจัดซื้อ หรือ จ้าง จ้างตัดเย็บชุดกลาสี จ้างตัดเย็บชุดกลาสี จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย กบ.ทร. จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย กบ.ทร.  ต้องเป็นชื่อพัสดุที่จะจัดซื้อ โดยสื่อให้ทราบว่าต้องการซื้ออะไร จ้างก่อสร้างอาคารกองรักษาการณ์ จ้างก่อสร้างอาคารกองรักษาการณ์ จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็กปรับอากาศ จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็กปรับอากาศ

9 จำนวน และ หน่วยนับ ตัวอย่าง  หน่วยนับ ให้ เป็นไปตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการพัสดุ ฯ จ้าง ซ่อมอาคาร โดยทั่วไปจะใช้ “งาน” รั้ว -> “เมตร” / อุปกรณ์ -> “เครื่อง”  ระบุจำนวนที่จะจัดซื้อ รถยนต์ -> “คัน” / อาคาร -> “หลัง”

10 ราคาต่อหน่วย  พัสดุตามสายต่างๆ เป็นหน้าที่ของ หน่วยเทคนิคกำหนดราคากลาง  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดการ  การจัดซื้อ/จ้างในต่างประเทศ (สน.ผชท.ฯ) ให้ใช้ราคาในท้องถิ่น  การใช้ราคาตามท้องตลาดทั่วไป สามารถยอมรับได้ในกรณีเร่งด่วนเท่านั้น  ราคาที่จะจัดซื้อ/จ้างซ่อมพัสดุ ต่อ 1 หน่วยนับ

11 วิธีการจัดซื้อ/จ้าง 2 วิธีสอบราคา มากกว่า 100,000 – 2,000,000 บาท 2 วิธีสอบราคา มากกว่า 100,000 – 2,000,000 บาท 1 วิธีตกลงราคา ไม่เกิน 100,000 บาท 1 วิธีตกลงราคา ไม่เกิน 100,000 บาท 4 วิธีพิเศษ เกิน 100,000 บาท 4 วิธีพิเศษ เกิน 100,000 บาท 3 วิธีประกวดราคา/ประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 2,000,000 บาท 3 วิธีประกวดราคา/ประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 2,000,000 บาท  เป็นไปตามระเบียบฯ 5 วิธีกรณีพิเศษ การซื้อ/จ้างจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 5 วิธีกรณีพิเศษ การซื้อ/จ้างจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

12 วงเงินที่จะจัดซื้อ/จ้าง  เป็นตัวกำหนดวิธีการจัดซื้อ/จ้าง  คำนวณจาก จำนวน X ราคาต่อหน่วย  จำนวนเงินที่ประมาณการว่า จะออกเรื่องจัดซื้อ/จ้างในรายการพัสดุนั้น

13 กำหนดออกประกาศเชิญชวน  ช่วงเวลาที่คาดว่าจะออกหนังสือเชิญชวน ให้ผู้ประกอบการเสนอราคาพัสดุ ที่ทางราชการต้องการจะจัดซื้อ

14 กำหนดลงนามในสัญญา  ประมาณการช่วงเวลาที่คาดว่าจะสามารถ ผูกพันทำสัญญาจัดซื้อ/จ้างกับผู้ประกอบการ โดยสอดคล้องกับอำนาจการสั่งซื้อ/จ้าง ตามคำสั่ง กห.ที่ 50/50

15 กำหนดส่งมอบพัสดุ  ต้องสอดคล้องกับการกำหนด ความต้องการของหน่วยผู้ใช้  ช่วงเวลาที่คาดว่าจะได้รับพัสดุมาใช้งาน

16 หน่วยถืองบประมาณ  นขต.ทร. และ หน่วยเฉพาะกิจ สามารถเป็นหน่วยถืองบประมาณได้ ในกรณีที่จำเป็น  ตามระเบียบ ทร.ว่าด้วยการพัสดุ กำหนดให้หน่วยเทคนิค มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ตั้งแต่ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ จัดหา เก็บรักษา แจกจ่าย และ จำหน่วยพัสดุ


ดาวน์โหลด ppt แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง ที่ผู้บริหารควรรู้ !!. กระบวนการทำ แผนจัดซื้อ/จ้าง หลักการในการจัดทำ แผนจัดซื้อจัดจ้าง องค์ประกอบของ แผนจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google