งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษ 1
การจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษ 1.จัดทำหนังสือขออนุมัติหลักการในการจัดหาโดยวิธีพิเศษ พร้อมชี้แจงเหตุผลและระบุรายชื่อคณะกรรมการในการ จัดหาโดยวิธีพิเศษไม่น้อยกว่า 5 ราย เสนอท่านคณบดี อนุมัติก่อนจัดทำ PR 2.เมื่อได้รับอนุมัติจากท่านคณบดีแล้ว ให้จัดทำ PR ใน ระบบ SAP โดยนำเลขที่ ศธ และลงวันที่ของหนังสือ ไประบุลงใน PR ข้อ 5

2 การจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษ (ต่อ) 3
การจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษ (ต่อ) 3.เมื่อคณบดีเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาโดยวิธี พิเศษและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว งานพัสดุ จะแจ้งทางโทรศัพท์ให้ทราบ 4.คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีพิเศษ จะต้องจัดทำ รายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเชิญเสนอราคา หนังสือเชิญให้เสนอราคาแล้วส่งไปยังผู้มีอาชีพรับ จัดหาพัสดุโดยตรงมาเสนอราคา

3 การจัดหาโดยวิธีคัดเลือก
จัดทำหนังสือขออนุมัติหลักการพร้อมชี้แจงเหตุผลและ ระบุรายชื่อคณะกรรมการในการจัดหาโดยวิธีคัดเลือกไม่น้อยกว่า 3 ราย เสนอท่านคณบดีอนุมัติก่อนจัดทำ PR เมื่อได้รับอนุมัติจากท่านคณบดีแล้ว ให้จัดทำ PR ในระบบ SAP เมื่อคณบดีเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาโดยวิธี คัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว งานพัสดุ จะแจ้งทางโทรศัพท์ให้ทราบ

4 การจัดหาโดยวิธีคัดเลือก (ต่อ) 4
การจัดหาโดยวิธีคัดเลือก (ต่อ) 4. จัดทำรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเชิญเพื่อเข้ารับการคัดเลือก 5. จัดทำหนังสือเชิญให้ยื่นเอกสาร 6. จัดทำเงื่อนไขการจัดหาซื้อ/จ้าง 7. จัดทำใบเสนอราคาซื้อ/จ้าง


ดาวน์โหลด ppt การจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google