งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษ 1. จัดทำหนังสือขออนุมัติหลักการใน การจัดหาโดยวิธีพิเศษ พร้อมชี้แจงเหตุผลและระบุรายชื่อ คณะกรรมการในการ จัดหาโดยวิธีพิเศษไม่น้อยกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษ 1. จัดทำหนังสือขออนุมัติหลักการใน การจัดหาโดยวิธีพิเศษ พร้อมชี้แจงเหตุผลและระบุรายชื่อ คณะกรรมการในการ จัดหาโดยวิธีพิเศษไม่น้อยกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษ 1. จัดทำหนังสือขออนุมัติหลักการใน การจัดหาโดยวิธีพิเศษ พร้อมชี้แจงเหตุผลและระบุรายชื่อ คณะกรรมการในการ จัดหาโดยวิธีพิเศษไม่น้อยกว่า 5 ราย เสนอท่านคณบดี อนุมัติก่อนจัดทำ PR 2. เมื่อได้รับอนุมัติจากท่านคณบดี แล้ว ให้จัดทำ PR ใน ระบบ SAP โดยนำเลขที่ ศธ และลง วันที่ของหนังสือ ไประบุลงใน PR ข้อ 5

2 การจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษ ( ต่อ ) 3. เมื่อคณบดีเห็นชอบและแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดหาโดยวิธี พิเศษและคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุแล้ว งานพัสดุ จะแจ้งทางโทรศัพท์ให้ทราบ 4. คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีพิเศษ จะต้องจัดทำ 4.1 รายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเชิญเสนอ ราคา 4.2 หนังสือเชิญให้เสนอราคาแล้ว ส่งไปยังผู้มีอาชีพรับ จัดหาพัสดุโดยตรงมาเสนอราคา

3 การจัดหาโดยวิธีคัดเลือก 1. จัดทำหนังสือขออนุมัติหลักการพร้อม ชี้แจงเหตุผลและ ระบุรายชื่อคณะกรรมการในการ จัดหาโดยวิธีคัดเลือกไม่น้อยกว่า 3 ราย เสนอท่านคณบดีอนุมัติก่อน จัดทำ PR 2. เมื่อได้รับอนุมัติจากท่านคณบดีแล้ว ให้จัดทำ PR ในระบบ SAP 3. เมื่อคณบดีเห็นชอบและแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดหาโดยวิธี คัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุแล้ว งานพัสดุ จะแจ้งทางโทรศัพท์ให้ทราบ

4 การจัดหาโดยวิธีคัดเลือก ( ต่อ ) 4. จัดทำรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเชิญ เพื่อเข้ารับการคัดเลือก 5. จัดทำหนังสือเชิญให้ยื่นเอกสาร 6. จัดทำเงื่อนไขการจัดหาซื้อ / จ้าง 7. จัดทำใบเสนอราคาซื้อ / จ้าง


ดาวน์โหลด ppt การจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษ 1. จัดทำหนังสือขออนุมัติหลักการใน การจัดหาโดยวิธีพิเศษ พร้อมชี้แจงเหตุผลและระบุรายชื่อ คณะกรรมการในการ จัดหาโดยวิธีพิเศษไม่น้อยกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google