งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถ่ายทอดองค์ความรู้งานพัสดุ วันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสารสนเทศ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป จัดทำโดย ขั้นตอนการแจ้งซ่อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถ่ายทอดองค์ความรู้งานพัสดุ วันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสารสนเทศ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป จัดทำโดย ขั้นตอนการแจ้งซ่อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถ่ายทอดองค์ความรู้งานพัสดุ วันที่ 21 มิถุนายน ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสารสนเทศ ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จัดทำโดย ขั้นตอนการแจ้งซ่อม และทะเบียนประวัติการซ่อมครุภัณฑ์ (นางสาวพิมใจ คำฝอย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร) ขั้นตอนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (นางวิยะดา ธนสรรวนิช ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ)

2 ขั้นตอนการแจ้งซ่อม และ ทะเบียนประวัติการซ่อมครุภัณฑ์

3 ขั้นตอนการแจ้งซ่อม จำแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
จำแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ การแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ประจำปี การแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร - แจ้งซ่อมระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์ - แจ้งซ่อมระบบประปาและสุขาภิบาล - ระบบสถาปัตยกรรม

4 ผังแสดงขั้นตอนการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ประจำปี
เจ้าตัว กรอกรายการพัสดุที่ต้องการตามแบบฟอร์ม ใบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ หน.ฝ่าย พิจารณาให้ความเห็นในเบื้องต้น ควร/ไม่ควร แต่งตั้งกรรมการตรวจรับ งานพัสดุ ตรวจสอบประวัติการซ่อมในทะเบียนซ่อมครุภัณฑ์

5 (ต่อ)ผังแสดงการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ประจำปี
เสนอผู้เกี่ยวข้อง งานธุรการออกเลขหนังสือส่ง หน.พัสดุ พิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม ผู้มีอำนาจ (ผอ.) พิจารณาตัดสินใจ อนุมัติ/ไม่อนุมัติ/ขอข้อมูลเพิ่มเติม งานพัสดุ ดำเนินการตามที่ได้รับสั่งการ

6

7

8 ขั้นตอนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (วัสดุหนังสือวารสารและตำรา)

9 การเสนอซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา
เจ้าของเรื่อง กรอกเหตุผลความจำเป็นในการซื้อหรือจ้าง ในใบเสนอซื้อ/จ้าง กรอกรายละเอียดพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รายละเอียดแนบ (ถ้ามี) หัวหน้าฝ่าย พิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการขอซื้อ/จ้าง แต่งตั้งกรรมการตรวจรับ (กรณีงานซื้อ/จ้าง วงเงินเกิน 10,000 บาท ให้แต่งตั้งกรรมการตรวจรับ 3 ท่าน) ให้ความเห็นเบื้องต้น งานธุรการ ออกเลขหนังสือส่ง เสนอตามขั้นตอน ผู้อำนวยการ เห็นชอบในหลักการ (สมัคร / บอกรับ / ต่ออายุประจำปี)

10 การขออนุมัติซื้อ งานพัสดุ บันทึกการใช้งบประมาณ
จัดพิมพ์เอกสารขออนุมัติซื้อ / จ้าง จัดทำเอกสารการสมัคร/บอกรับ/ต่ออายุประจำปี จัดทำเอกสารยืมเงินทดรองจ่าย งานธุรการ ออกเลขหนังสือส่ง เสนอเอกสารขออนุมัติตามขั้นตอน ผู้อำนวยการ อนุมัติหลักการ งานจัดหาทรัพยากร ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ เปรียบเทียบราคา รายละเอียด/เงื่อนไขการสมัคร/บอกรับ/ต่ออายุประจำปี

11 การดำเนินการ พัสดุ ประสานเจ้าของเรื่อง ประสานการจัดซื้อ
ประสานดำเนินการ – ธนาคาร/ไปรษณีย์ รับมอบพัสดุ ตรวจสอบหลักฐาน บันทึกการใช้ งบม. พิมพ์ใบตรวจรับ และเอกสารแนบ(ถ้ามี) ประสานคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ กรรมการ ตรวจรับพัสดุ ลงนามการตรวจรับ

12 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน
- จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน - พิมพ์ใบรายงานผล - บันทึกการใช้ งปม. พัสดุ - ลงนาม - ตรวจสอบ หัวหน้าพัสดุ - เสนอตามขั้นตอน - ออกเลขหนังสือส่ง ธุรการ - บันทึกการใช้จ่ายเงิน ประกอบการเบิกจ่าย - ตรวจสอบหลักฐาน การเงิน - ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ผู้บริหาร กองคลัง

13 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ / ครับ
จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ / ครับ


ดาวน์โหลด ppt การถ่ายทอดองค์ความรู้งานพัสดุ วันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสารสนเทศ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป จัดทำโดย ขั้นตอนการแจ้งซ่อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google