งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถ่ายทอดองค์ความรู้งานพัสดุ วันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ ห้องบริการ คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสารสนเทศ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ขั้นตอนการแจ้งซ่อม และทะเบียนประวัติการซ่อมครุภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถ่ายทอดองค์ความรู้งานพัสดุ วันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ ห้องบริการ คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสารสนเทศ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ขั้นตอนการแจ้งซ่อม และทะเบียนประวัติการซ่อมครุภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถ่ายทอดองค์ความรู้งานพัสดุ วันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ ห้องบริการ คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสารสนเทศ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ขั้นตอนการแจ้งซ่อม และทะเบียนประวัติการซ่อมครุภัณฑ์ ( นางสาวพิมใจ คำฝอย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ) ขั้นตอนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ( นางวิยะดา ธนสรรวนิช ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ) จัดทำโดย

2 ขั้นตอนการแจ้งซ่อม และ ทะเบียนประวัติการซ่อมครุภัณฑ์

3 ขั้นตอนการแจ้งซ่อม จำแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ การแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ประจำปี การแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร ◦- แจ้งซ่อมระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์ ◦- แจ้งซ่อมระบบประปาและสุขาภิบาล ◦- ระบบสถาปัตยกรรม

4 ผังแสดงขั้นตอนการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ ประจำปี เจ้าตัว กรอก รายการ พัสดุที่ ต้องการ ตาม แบบฟอร์ม ใบแจ้ง ซ่อม ครุภัณฑ์ หน. ฝ่าย พิจารณา ให้ ความเห็น ใน เบื้องต้น ควร / ไม่ ควร แต่งตั้ง กรรมการ ตรวจรับ งานพัสดุ ตรวจสอบ ประวัติการ ซ่อมใน ทะเบียน ซ่อม ครุภัณฑ์

5 ( ต่อ ) ผังแสดงการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ ประจำปี เสนอ ผู้เกี่ยวข้อง งานธุรการ ออกเลข หนังสือส่ง หน. พัสดุ พิจารณาให้ ความเห็น เพิ่มเติม ผู้มีอำนาจ ( ผอ.) พิจารณา ตัดสินใจ อนุมัติ / ไม่ อนุมัติ / ขอ ข้อมูล เพิ่มเติม งานพัสดุ ดำเนินการ ตามที่ได้ รับสั่งการ

6

7

8 ขั้นตอนการจัดหาทรัพยากร สารสนเทศ (วัสดุหนังสือวารสารและตำรา)

9 การเสนอซื้อวัสดุหนังสือวารสารและ ตำรา เจ้าของเรื่อง กรอกเหตุผล ความจำเป็นใน การซื้อหรือจ้าง ในใบเสนอซื้อ / จ้าง กรอก รายละเอียด พัสดุที่จะซื้อ หรือจ้าง รายละเอียด แนบ ( ถ้ามี ) หัวหน้าฝ่าย พิจารณา เหตุผลความ จำเป็นในการ ขอซื้อ / จ้าง แต่งตั้ง กรรมการตรวจ รับ ( กรณีงาน ซื้อ / จ้าง วงเงิน เกิน 10,000 บาท ให้แต่งตั้ง กรรมการตรวจ รับ 3 ท่าน ) ให้ความเห็น เบื้องต้น งานธุรการ ออกเลข หนังสือส่ง เสนอตาม ขั้นตอน ผู้อำนวยการ เห็นชอบใน หลักการ ( สมัคร / บอกรับ / ต่อ อายุประจำปี )

10 การขออนุมัติซื้อ บันทึกการใช้งบประมาณ จัดพิมพ์เอกสารขออนุมัติซื้อ / จ้าง จัดทำเอกสารการสมัคร / บอกรับ / ต่ออายุประจำปี จัดทำเอกสารยืมเงินทดรองจ่าย งานพัสดุ ออกเลขหนังสือส่ง เสนอเอกสารขออนุมัติตาม ขั้นตอน ผู้อำนวยการ อนุมัติหลักการ งานธุรการ ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ เปรียบเทียบราคา รายละเอียด / เงื่อนไขการสมัคร / บอกรับ / ต่ออายุประจำปี งานจัดหา ทรัพยากร

11 การดำเนินการ ประสานเจ้าของ เรื่อง ประสานการ จัดซื้อ ประสาน ดำเนินการ – ธนาคาร / ไปรษณีย์ พัสดุ รับมอบพัสดุ ตรวจสอบ หลักฐาน บันทึกการใช้ งบ ม. พิมพ์ใบตรวจรับ และเอกสารแนบ ( ถ้ามี ) ประสาน คณะกรรมการ / เจ้าหน้าที่ตรวจรับ พัสดุ พัสดุ ตรวจรับพัสดุ ลงนามการตรวจ รับ กรรมการ

12 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน พัสดุ - บันทึกการใช้ งปม. - พิมพ์ใบรายงานผล - จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน หัวหน้าพัสดุ - ตรวจสอบ - ลงนาม ธุรการ - ออกเลขหนังสือส่ง - เสนอตามขั้นตอน การเงิน - ตรวจสอบหลักฐาน ประกอบการเบิกจ่าย - บันทึกการใช้จ่ายเงิน ผู้บริหาร - ตรวจสอบ - ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ส่ง เบิกจ่าย กอง คลัง กองคลัง

13 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ / ครับ


ดาวน์โหลด ppt การถ่ายทอดองค์ความรู้งานพัสดุ วันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ ห้องบริการ คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสารสนเทศ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ขั้นตอนการแจ้งซ่อม และทะเบียนประวัติการซ่อมครุภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google