งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเช่ารถยนต์ใช้ในงาน ราชการ เบิกจ่ายเงินค่าเช่ารถส่วนกลางและรถประจำ ตำแหน่งเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่ารถที่ คำนวณได้และภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเช่ารถยนต์ใช้ในงาน ราชการ เบิกจ่ายเงินค่าเช่ารถส่วนกลางและรถประจำ ตำแหน่งเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่ารถที่ คำนวณได้และภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเช่ารถยนต์ใช้ในงาน ราชการ เบิกจ่ายเงินค่าเช่ารถส่วนกลางและรถประจำ ตำแหน่งเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่ารถที่ คำนวณได้และภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ทำสัญญาเช่ารถได้ครั้งละไม่ เกิน 5 ปี ถ้าเช่ารถพร้อมคนขับรถ ให้คำนวณอัตราค่าจ้าง เดือนละไม่เกิน 7,600 บาท เงื่อนไขการเช่า กรณีรถเสีย เกิดอุบัติเหตุ ผู้ให้เช่าต้องจัดรถทดแทนในสภาพตาม สัญญาเช่าทันที

2 หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเช่ารถ ส่วนกลาง และรถประจำตำแหน่งมาใช้ใน ราชการ  ราคารถตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ค่าเช่าคิดเป็นรายเดือน ระยะเวลาการเช่า 5 ปี  มูลค่าซากตามหลักเกณฑ์การคิดค่าเสื่อมราคา ทรัพย์สิน  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ อาจเปลี่ยนแปลงตาม สภาพและช่วงเวลา  ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุง ค่าเบี้ย ประกันภัย ค่าจดทะเบียน ภาษีรถ  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ค่าอำนวยการและค่ารถทดแทน 12%  ค่ากำไร 8%

3 บัญชีอัตราค่าเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ ( ระยะเวลาเช่า 5 ปี ) ประเภทรถ อัตราค่าเช่า ( ไม่เกินบาท : คัน : เดือน ) รถนั่งส่วนกลาง ( ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี )20,500 รถโดยสาร 12 ที่นั่ง ( ดีเซล ) ( ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี )27,500 รถประจำตำแหน่ง ระดับ - รองอธิบดีหรือเทียบเท่า ( ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี )29,000 - อธิบดี รองปลัดกระทรวง หรือเทียบเท่า ( ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 2,000 – 2,400 ซี ซี ) 39,200 - ปลัดกระทรวง หรือเทียบเท่า ( ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 2,000 – 2,400 ซีซี )59,600 - รัฐมนตรี หรือเทียบเท่า ( ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี )85,000 - รองนายกรัฐมนตรี หรือเทียบเท่า ( ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี )100,400 รถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน ( ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ) ขับเคลื่อน 2 ล้อ - แบบธรรมดา 12,700 - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ 14,500 - แบบดับเบิ้ลแคบ 17,400 ขับเคลื่อน 4 ล้อ - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)17,600 - แบบดับเบิ้ลแคบ 21,850

4 วิธีการเช่า ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ. ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ ซักซ้อมความ เข้าใจ การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถ โดย ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้อนุมัติในการเช่า จัดทำรายงานขอจ้าง ตามระเบียบพัสดุ 2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติม อิงราคาตาม ท้องตลาด จ้างผู้ประกอบอาชีพ โดยตรง หลักฐานประกอบ ใบขับขี่รถสาธารณะของผู้รับจ้าง คู่มือจดทะเบียนรถที่แสดงถึงประเภทรถ รับจ้างไม่ใช่รถส่วนบุคคล หากจ้างนิติบุคคลให้สำเนาหนังสือจด ทะเบียนนิติบุคคลประกอบ หนังสือรับรองประกันชีวิตของผู้โดยสาร บุคคลธรรมดาใช้บิลเงินสด / ใบเสร็จรับเงิน นิติบุคคลให้ใช้ ใบเสร็จรับเงินนิติบุคคล หลักฐานการจ่าย ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ รักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ. ศ.2551 ส่วนที่ 2 ว่าด้วย หลักฐานกาจ่ายข้อ 41

5 เอกสารอ้างอิง  หนังสือด่วนที่สุด สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0404/ ว 195 เรื่อง การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2546  บันทึกข้อความ สำนักงานตรวจสอบภายใน มข. ที่ ศธ 0514.1.8/048 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายค่าจ้าง เหมารถ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555


ดาวน์โหลด ppt การเช่ารถยนต์ใช้ในงาน ราชการ เบิกจ่ายเงินค่าเช่ารถส่วนกลางและรถประจำ ตำแหน่งเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่ารถที่ คำนวณได้และภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google