งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบ โครงสร้างการทำ บัญชีโดยการ ประยุกต์ใช้ โปรแกรม EXCEL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบ โครงสร้างการทำ บัญชีโดยการ ประยุกต์ใช้ โปรแกรม EXCEL."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบ โครงสร้างการทำ บัญชีโดยการ ประยุกต์ใช้ โปรแกรม EXCEL

2 ทบทวน โครงสร้างของ ระบบบัญชี

3

4 การเปรียบเทียบการจัดทำ บัญชีด้วยมือและโดย คอมพิวเตอร์  สมุดรายวันซื้อ เปรียบ ได้กับ – การรับสินค้าเข้าคลัง (Goods receiving) – การซื้อสด ซื้อเชื่อ – การเพิ่มหนี้ ลดหนี้หรือ ส่งคืนสินค้า

5 การเปรียบเทียบการจัดทำ บัญชีด้วยมือและโดย คอมพิวเตอร์  สมุดรายวันขาย เปรียบ ได้กับ – การขาย (Billing/Invoice) – การขายสด ขายเชื่อ – การเพิ่มหนี้ ลดหนี้หรือรับ คืนสินค้า

6 การเปรียบเทียบการจัดทำ บัญชีด้วยมือและโดย คอมพิวเตอร์  สมุดเงินสดจ่าย เปรียบ ได้กับ – การจ่ายชำระหนี้ (Supplier payment) – หรือการจ่ายเงินใน ระบบ cash book

7 การเปรียบเทียบการจัดทำ บัญชีด้วยมือและโดย คอมพิวเตอร์  สมุดเงินสดรับ เปรียบ ได้กับ – การรับชำระหนี้ (Customer payment) – หรือการรับเงินในระบบ cash book

8 การเปรียบเทียบการจัดทำ บัญชีด้วยมือและโดย คอมพิวเตอร์  สมุดรายวันทั่วไป เปรียบได้กับ – รายการปรับปรุง หรือ รายการอื่นๆในระบบ บัญชีแยกประเภท (General Ledger)

9 การทำงานของระบบ บัญชีโดยคอมพิวเตอร์  ข้อมูลของรายการผ่าน บัญชีจะถูกจัดเก็บไว้ใน แฟ้มข้อมูลบัญชีแยก ประเภททั้งหมด  ไม่มีการแยกข้อมูล ออกเป็นแฟ้มย่อย เช่นเดียวกับสมุดรายวัน

10 การทำงานของระบบ บัญชีโดยคอมพิวเตอร์  การจัดทำรายงานแยก ตามสมุดรายวันขั้นต้น สามารถจัดทำได้โดยการ จัดเรียงข้อมูล (Data Sort/Data Filter) ตาม รหัสของสมุดรายวัน ขั้นต้น

11 แนวทางในการ ทำงานที่ควรจะ เป็นของระบบ บัญชีอย่างง่าย

12

13 ทบทวนการ ทำงานของ โปรแกรม EXCEL

14 โปรแกรม EXCEL  Microsoft Excel เป็น โปรแกรมสำเร็จรูป ประเภทกระดาษทำการ Spreadsheet

15 โปรแกรม EXCEL  มีการพัฒนาเพิ่มเติม มาจาก โปรแกรม ประเภท Spreadsheet ในยุคแรกๆ

16 โปรแกรม EXCEL  มีทั้งข้อดีและ ข้อจำกัดที่แตกต่าง ไปจากโปรแกรมใน ยุคแรกๆ

17 โปรแกรม EXCEL  Microsoft Excel มี ลักษณะเป็นตาราง 2 มิติ  มีแถวแนวตั้ง Column และบรรทัดแนวนอน Row

18 การใช้งาน  เลื่อน Mouse ไปยัง cell ต่างๆที่ต้องการ  ทำการบันทึกข้องมูลที่ เป็นทั้งตัวเลขหรือ ตัวอักษรลงไปใน cell นั้นๆ

19 การใช้งาน  สามารถกำหนดสูตรการ คำนวณในเรื่องต่างๆได้ มากมาย โดยสามารถดู ได้จากเมนูการทำงานใน เรื่อง Help

20 การ ประยุกต์ใช้ โปรแกรม EXCEL

21  สามารถนำมา ประยุกต์ใช้ในการ จัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ ในการประมวลผล วิเคราะห์และวาง แผนการทำงานทั้งใน แง่ธุรกิจ การศึกษา ฯลฯ

22 การประยุกต์ใช้โปรแกรม EXCEL ด้านธุรกิจ  การออกใบขอซื้อ  ใบสั่งซื้อ  ใบส่งสินค้า / ใบกำกับ ภาษี  ใบเสร็จรับเงิน

23 การประยุกต์ใช้โปรแกรม EXCEL ด้านธุรกิจ  ใบสำคัญจ่าย  รายงานภาษีซื้อ / ขาย  ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  การ์ดคุมลูกหนี้ / เจ้าหนี้ / สินค้า

24 การประยุกต์ใช้โปรแกรม EXCEL ด้านธุรกิจ  ทะเบียนทรัพย์สินและ ค่าเสื่อมราคา  ระบบการจ่ายเงินเดือน และภาษีหักณ. ที่จ่าย / ประกันสังคม  ระบบบัญชีการเงิน

25 1 workb ook

26 Colum ns Rows Cells

27 Cell’s name worksheets


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบ โครงสร้างการทำ บัญชีโดยการ ประยุกต์ใช้ โปรแกรม EXCEL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google