งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำบันทึกข้อความ เสนอขออนุมัติ หลักการ ( พร้อม แนบข้อเสนอ โครงการ ) งานการเงิน ตรวจสอบโครงการ งบประมาณให้ เป็นไปตามระเบียบ ส่งไปงานนโยบาย และแผน เพื่อ ตรวจสอบว่าเป็นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำบันทึกข้อความ เสนอขออนุมัติ หลักการ ( พร้อม แนบข้อเสนอ โครงการ ) งานการเงิน ตรวจสอบโครงการ งบประมาณให้ เป็นไปตามระเบียบ ส่งไปงานนโยบาย และแผน เพื่อ ตรวจสอบว่าเป็นไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำบันทึกข้อความ เสนอขออนุมัติ หลักการ ( พร้อม แนบข้อเสนอ โครงการ ) งานการเงิน ตรวจสอบโครงการ งบประมาณให้ เป็นไปตามระเบียบ ส่งไปงานนโยบาย และแผน เพื่อ ตรวจสอบว่าเป็นไป ตามแผนที่ขอไว้ เสนอคณบดี เพื่อ อนุมัติ 1. ขั้นตอนการขออนุมัติ หลักการ / โครงการ หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 7 วันทำการ

2 2. ขั้นตอนการขออนุมัติยืมเงินทด รองราชการ แบบขออนุมัติยืม เงิน 3 ฉบับ ( แบบ 8500) งานการเงิน ตรวจสอบ วัตถุประสงค์ เงื่อนไขและวงเงิน เสนอคณบดีอนุมัติ เขียนเช็คสั่ง จ่ายเงินให้ผู้ยืม ตามวงเงิน ใน สัญญาการยืมเงิน เสนอผู้มีอำนาจสั่ง จ่ายเช็ค จ่ายเช็คให้ผู้ยืม ผู้ยืมลงลายมือชื่อ ในสัญญาเงินยืม 3 ฉบับ หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 4 วันทำการ

3 • ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับชำระคืนเงินยืม จากเงินทดรองราชการ บัญชีตกลงเงินยืม ทดรองราชการ ชั่วคราว ( แบบ บจ.2) งานการเงิน ตรวจสอบเอกสาร และใบสำคัญ เสนอคณบดี บันทึกรายการ ส่งคืนเงินยืม ด้านหลังสัญญาการ ยืมเงิน 3 ฉบับ บันทึกหักค่าใช้จ่าย ในทะเบียนคุมเงิน และหักล้าง ใบสำคัญ กรณีมีเงินสดนำ ฝากธนาคาร หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 5 วันทำการ

4 การเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญเงิน งบประมาณแผ่นดิน ตรวจสอบเอกสาร การเบิกเงิน ให้ เป็นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัย เสนอคณบดีเพื่อ อนุมัติ และลงนาม บันทึกข้อมูล BG ใน ระบบ จัดเอกสารการเบิก ส่งให้กองคลัง บางเขน หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 5 วันทำการ

5 กรณีการรับ เงิน ตรวจสอบเอกสาร และตรวจนับเงินสด ออกใบเสร็จรับเงิน นำเงินสดหรือเช็ค ฝากธนาคาร บันทึกข้อมูลการ ออกใบเสร็จรับเงิน ในระบบบัญชีสาม มิติ ส่งเอกสารใบนำส่ง / นำฝากที่งานคลัง วิทยาเขต ส่งเอกสารใบนำส่ง / นำฝากที่งานบัญชี หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 1 วันทำการ

6 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ตรวจสอบเอกสารการเบิก เงิน ให้เป็นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัย ( ทั้งบุคคล ภายในและภายนอกที่ผ่าน การอนุมัติจากคณบดีให้ เบิกจ่าย ) จัดทำเบิกสั่งจ่ายโดยเช็ค เสนอผู้มีอำนาจ คือ หัวหน้า หน่วยงานและคณบดีเพื่อ อนุมัติและลงนาม จัดเอกสารการเบิก พร้อม แจ้งรายนามผู้ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อรับเงิน จัดเอกสารการเบิก ส่งให้ เจ้าหน้าที่บัญชีลงบันทึก บัญชี หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 4-5 วันทำการ


ดาวน์โหลด ppt ทำบันทึกข้อความ เสนอขออนุมัติ หลักการ ( พร้อม แนบข้อเสนอ โครงการ ) งานการเงิน ตรวจสอบโครงการ งบประมาณให้ เป็นไปตามระเบียบ ส่งไปงานนโยบาย และแผน เพื่อ ตรวจสอบว่าเป็นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google