งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 ระบบบัญชีเกี่ยวกับ เงินสด  การวางระบบเกี่ยวกับการรับ ชำระเงินจากลูกหนี้  กรณีลูกค้ามาชำระหนี้ด้วยตัวเอง  กรณีลูกค้าส่งเงินมาชำระทาง ไปรษณีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 ระบบบัญชีเกี่ยวกับ เงินสด  การวางระบบเกี่ยวกับการรับ ชำระเงินจากลูกหนี้  กรณีลูกค้ามาชำระหนี้ด้วยตัวเอง  กรณีลูกค้าส่งเงินมาชำระทาง ไปรษณีย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 ระบบบัญชีเกี่ยวกับ เงินสด  การวางระบบเกี่ยวกับการรับ ชำระเงินจากลูกหนี้  กรณีลูกค้ามาชำระหนี้ด้วยตัวเอง  กรณีลูกค้าส่งเงินมาชำระทาง ไปรษณีย์  กรณีส่งพนักงานเก็บเงินไปยังที่ อยู่ของลูกค้า  การวางระบบเกี่ยวกับเงินสดจ่าย

2 แผนผังทางเดินเอกสาร - ระบบบัญชีเกี่ยวกับการรับ ชำระเงินจากลูกหนี้ กรณีลูกค้ามาชำระหนี้ด้วยตนเอง พนักงานรับเงิน หน่วย บัญชีลูกหนี้ หัวหน้า แผนกรับเงิน แผนกบัญชี 1 3 2 ใบเสร็จรับเงิน 1 2 บัญชี ลูกหนี้ รายตัว ใบเสร็จรับเงิน 3 2 รายงาน การรับเงิน ประจำวัน 2 เป็น ข้อมูล จัดทำ รายงาน การรับ เงินรวม สมุด รายวัน เงินสด บัญชี แยก ประเภท Dr. เงินสด Cr. ลูกหนี้ เมื่อลูกหนี้มา ชำระเงิน รายงาน การรับเงิน ประจำวัน 1 ลูก ค้า สิ้นเดือน รายงาน การรับเงิน ประจำวัน 1

3 ระบบบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระเงินจากลูกหนี้ ( กรณีลูกค้าส่งเงินมาชำระทางไปรษณีย์ ) พนักงานรับ - ส่งจดหมาย หัวหน้าแผนกการเงิน หน่วยบัญชีลูกหนี้ หน่วยบัญชีแยกประเภท 1 เช็ค, ดราฟต์ จดหมาย ทะเบียน การรับ จดหมาย ใบเสร็จรับเงิน 1ลูกค้า รายงาน รับเงิน ทาง ป. ณ. 2 1 เ ช็ ค รายงาน รับเงิน ทาง ป. ณ. 2 1 S 3 2 ใบเสร็จรับเงิน 1 นำไปจัดทำรายงานการรับเงินรวม 2 บัญชี ลูกหนี้ รายตัว บัญชี แยก ประเภท รายงาน รับเงิน ทาง ป. ณ. 2 สมุดรายวันเงินสดรับ Dr. เงินสด Cr. ลูกหนี้ Cr. ลูกหนี้ สิ้นเดือน

4 แผนผังทางเดินเอกสาร – ระบบบัญชีเกี่ยวกับการเก็บ เงินจากลูกหนี้ กรณีส่งพนักงานเก็บเงินไปยัง ที่อยู่ของลูกค้า

5 1 ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียน ใบ กำกับสินค้า รายการรับเงิน ชำระเงินโดย พนักงานเก็บเงิน ใบกำกับสินค้า 32 ใบเสร็จรับเงิน รายการรับ เงิน ชำระเงิน โดย พนักงาน เก็บเงิน ใบกำกับสินค้า ใบเสร็จรับเงิน บัญชี ลูกหนี้ รายตัว เพื่อตรวจสอบ สมุด รายวัน รับเงิน สิ้นเดือน บัญชี แยก ประเภท เดบิต เงินสด เครดิต ลูกหนี้ 3 2 1 2 1 รายงานการรับ เงินสดประจำวัน 1 2 1 2 2 3 ใบเสร็จรับเงิน 2 รายการรับ เงิน ชำระเงิน โดย พนักงาน เก็บเงิน 2 2 1 รายงานการ รับ เงินสด ประจำวัน แผนก การเงิน พนักงาน เก็บเงิน หน่วย บัญชีลูกหนี้ หน่วย ตรวจสอบ หน่วยบัญชี แยกประเภท ให้ลูกค้า เมื่อรับ ชำระเงิน เมื่อ สิ้น วัน

6 แผนผังทางเดิน เอกสาร- ระบบบัญชีเกี่ยวกับ เงินสดจ่าย

7 แผนกบัญชีแผนกการเงิน หน่วยบัญชีเจ้าหนี้แยกประเภทค่าใช้จ่าย จ่ายเช็คเซ็นเช็คเตรียมเช็ค แยกประเภททั่วไป 1 ใบรับสินค้า ใบสั่งซื้อ ใบกำกับสินค้า จากเจ้าหนี้ ใบสำคัญจ่าย 2 บัญชี ย่อย ค่าใช้จ่าย 3 2 ใบสำคัญจ่าย 1 ใบรับสินค้า ใบสั่งซื้อ ใบกำกับสินค้า ใบสำคัญจ่าย ทะเบียน ใบสำคัญ จ่าย บัญชี แยก ประเภท ทะเบียน เช็ค ใบรับสินค้า ใบสั่งซื้อ ใบกำกับสินค้า ใบสำคัญจ่าย ใบรับของ ใบสั่งซื้อ ใบกำกับสินค้า ใบสำคัญจ่าย เช็ค ใบรับของ ใบสั่งซื้อ ใบกำกับสินค้า ใบสำคัญจ่าย เช็ค ทะเบียน คุมเช็ค 2 เช็ค 1


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 ระบบบัญชีเกี่ยวกับ เงินสด  การวางระบบเกี่ยวกับการรับ ชำระเงินจากลูกหนี้  กรณีลูกค้ามาชำระหนี้ด้วยตัวเอง  กรณีลูกค้าส่งเงินมาชำระทาง ไปรษณีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google