งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวการปฏิบัติงานการ บันทึกรายการ ปีงบประมาณ 2555 ( สำหรับข้อมูล 1 ต. ค 54-31 มี. ค 55 ) กองคลัง 27 เมษายน 2555 โครงการพัฒนาระบบการเงินและ บัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวการปฏิบัติงานการ บันทึกรายการ ปีงบประมาณ 2555 ( สำหรับข้อมูล 1 ต. ค 54-31 มี. ค 55 ) กองคลัง 27 เมษายน 2555 โครงการพัฒนาระบบการเงินและ บัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวการปฏิบัติงานการ บันทึกรายการ ปีงบประมาณ 2555 ( สำหรับข้อมูล 1 ต. ค 54-31 มี. ค 55 ) กองคลัง 27 เมษายน 2555 โครงการพัฒนาระบบการเงินและ บัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1

2 ระบบงานที่ใช้ทำรายการ  ระบบบัญชีแยกประเภท ( รายงานงบการเงิน )  ระบบควบคุมงบประมาณ ( ทะเบียนคุมงบประมาณ )  ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ( ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ )  ระบบบัญชีลูกหนี้ ( ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม )  ระบบธนาคาร ( ทะเบียนคุมเช็ค )  ระบบสินทรัพย์ถาวร ( ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร )  ระบบจัดซื้อ / จัดจ้าง  ระบบสินค้าคงคลัง ( ทะเบียนคุมวัสดุ )  ระบบการเชื่อมข้อมูลกับฐานข้อมูล อื่น เช่นระบบ งบประมาณ ระบบทะเบียนนักศึกษา ฯ 2

3 ระบบงานที่ใช้ทำงาน 3

4 แสดงการเชื่อมโยงของข้อมูลของ ระบบ ( System Flow ) รายการรับ / คำนวณ ค่าเสื่อมราคา ควบคุม งบประมาณ รายการเบิกวัสดุ รายการรับวัสดุ ระบบใบเสร็จรับเงิน ระบบลูกหนี้เงินยืม ระบบบัญชีแยก ประเภททั่วไป รายการตั้งหนี้ รับชำระคืนเงินยืม รายการตั้งหนี้ จ่ายชำระหนี้ งบประมาณจัดสรร ระบบ ธนาคาร ระบบสินทรัพย์ ถาวร รายการทางธนาคาร ควบคุมงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเจ้าหนี้ ระบบบริหารวัสดุ รายการทางบัญชีวัสดุ 4

5 การกำหนดโครงสร้างข้อมูล หลัก  โครงสร้างรหัสบัญชีแยกประเภท ( รายงานงบ การเงิน )  โครงสร้างรหัส 7 มิติ ( การวิเคราะห์ต้นทุนต่อมิติ )  โครงสร้างรหัสงบประมาณ ( ทะเบียนคุมงบประมาณ )  โครงสร้างรหัสผู้จำหน่าย ( ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ )  โครงสร้างรหัสลูกหนี้เงินยืม ( ทะเบียนคุมลูกหนี้ )  โครงสร้างรหัสธนาคาร ( ทะเบียนคุมเช็ค )  โครงสร้างรหัสสินทรัพย์ถาวร ( ทะเบียนสินทรัพย์ ถาวร )  โครงสร้างรหัสวัสดุ ( ทะเบียนคุมวัสดุ ) 5

6 ผังบัญชี 6

7 มิติ แหล่ง เงิน - - เงิน แผ่นดิน - เงิน รายได้ หน่วย งาน - - วิทยา เขต - คณะ - ภาค / โครงการ พิเศษ แผนง าน - 55 ผล งาน.. - 55 ผู้สำเร็จ การศึกษา.. โครงก าร - 55 เพื่อ ตัด งบประมา ณ - B. เงิน รับฝาก ปี การศึก ษา 99( ไม่ ระบุ ) กองทุ น 99( ไม่ ระบุ ) วิเครา ะห์ - - หน่วยงาน ย่อยที่ต่ำ กว่าภาค เช่น KU Avenue มิติที่ต้องระบุทุกครั้งที่ทำรายการ 7

8 รหัสแหล่งเงิน, รหัสหน่วยงาน, รหัส แผนงาน, รหัสวิเคราะห์ 8

9 มิติโครงการ ( เพื่อการควบคุมรายงาน งบประมาณ ) 9

10 มิติโครงการ ( เพื่อการวิเคราะห์บัญชีเงิน รับฝาก ) 10

11 ทะเบียนงบประมาณจัดสรร

12 รหัสธนาคาร ( หน่วยงาน + ธนาคาร + เลข บัญชี ) 12

13 รหัสผู้จำหน่าย 13

14 • ใบเบิกถอน • ใบสำคัญจ่าย • ใบนำฝาก • ใบโอนภายใน ชุดสมุดรายวัน

15 หน้าจอการทำรายการ

16

17 ใบสำคัญที่พิมพ์จากระบบ


ดาวน์โหลด ppt แนวการปฏิบัติงานการ บันทึกรายการ ปีงบประมาณ 2555 ( สำหรับข้อมูล 1 ต. ค 54-31 มี. ค 55 ) กองคลัง 27 เมษายน 2555 โครงการพัฒนาระบบการเงินและ บัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google