งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาระบบการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาระบบการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาระบบการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แนวการปฏิบัติงานการบันทึกรายการปีงบประมาณ2555 (สำหรับข้อมูล 1ต.ค54-31มี.ค55) กองคลัง 27 เมษายน 2555

2 ระบบงานที่ใช้ทำรายการ
ระบบบัญชีแยกประเภท ( รายงานงบการเงิน ) ระบบควบคุมงบประมาณ ( ทะเบียนคุมงบประมาณ ) ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ( ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ ) ระบบบัญชีลูกหนี้ ( ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม ) ระบบธนาคาร ( ทะเบียนคุมเช็ค ) ระบบสินทรัพย์ถาวร (ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร) ระบบจัดซื้อ/ จัดจ้าง ระบบสินค้าคงคลัง (ทะเบียนคุมวัสดุ) ระบบการเชื่อมข้อมูลกับฐานข้อมูลอื่น เช่นระบบงบประมาณ ระบบทะเบียนนักศึกษา ฯ

3 ระบบงานที่ใช้ทำงาน

4 แสดงการเชื่อมโยงของข้อมูลของระบบ ( System Flow )
รายการรับ/คำนวณค่าเสื่อมราคา ควบคุม งบประมาณ รายการเบิกวัสดุ รายการรับวัสดุ ระบบใบเสร็จรับเงิน ระบบลูกหนี้เงินยืม ระบบบัญชีแยก ประเภททั่วไป รายการตั้งหนี้ รับชำระคืนเงินยืม จ่ายชำระหนี้ งบประมาณจัดสรร ระบบ ธนาคาร ระบบสินทรัพย์ ถาวร รายการทางธนาคาร ควบคุมงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเจ้าหนี้ ระบบบริหารวัสดุ รายการทางบัญชีวัสดุ

5 การกำหนดโครงสร้างข้อมูลหลัก
โครงสร้างรหัสบัญชีแยกประเภท ( รายงานงบการเงิน ) โครงสร้างรหัส 7 มิติ ( การวิเคราะห์ต้นทุนต่อมิติ ) โครงสร้างรหัสงบประมาณ ( ทะเบียนคุมงบประมาณ ) โครงสร้างรหัสผู้จำหน่าย ( ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ ) โครงสร้างรหัสลูกหนี้เงินยืม ( ทะเบียนคุมลูกหนี้ ) โครงสร้างรหัสธนาคาร ( ทะเบียนคุมเช็ค ) โครงสร้างรหัสสินทรัพย์ถาวร (ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร) โครงสร้างรหัสวัสดุ (ทะเบียนคุมวัสดุ)

6 ผังบัญชี

7 มิติที่ต้องระบุทุกครั้งที่ทำรายการ
แหล่งเงิน - เงินแผ่นดิน - เงินรายได้ หน่วยงาน - วิทยาเขต - คณะ - ภาค / โครงการพิเศษ แผนงาน - 55 ผลงาน.. - 55 ผู้สำเร็จการศึกษา.. โครงการ - 55เพื่อตัดงบประมาณ - B.เงินรับฝาก ปีการศึกษา 99(ไม่ระบุ) กองทุน วิเคราะห์ - หน่วยงานย่อยที่ต่ำกว่าภาค เช่น KU Avenue

8 รหัสแหล่งเงิน , รหัสหน่วยงาน ,รหัสแผนงาน,รหัสวิเคราะห์

9 มิติโครงการ (เพื่อการควบคุมรายงานงบประมาณ)

10 มิติโครงการ (เพื่อการวิเคราะห์บัญชีเงินรับฝาก)

11 ทะเบียนงบประมาณจัดสรร

12 รหัสธนาคาร (หน่วยงาน+ธนาคาร+เลขบัญชี )

13 รหัสผู้จำหน่าย

14 ชุดสมุดรายวัน ใบเบิกถอน ใบสำคัญจ่าย ใบนำฝาก ใบโอนภายใน

15 หน้าจอการทำรายการ

16 หน้าจอการทำรายการ

17 ใบสำคัญที่พิมพ์จากระบบ


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาระบบการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google