งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 ระบบบัญชีเกี่ยวกับการขายและ ลูกหนี้  วัตถุประสงค์ของการวางระบบบัญชีเกี่ยวกับการ ขาย  การวางระบบเกี่ยวกับการขายสด  การวางระบบเกี่ยวกับการขายเชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 ระบบบัญชีเกี่ยวกับการขายและ ลูกหนี้  วัตถุประสงค์ของการวางระบบบัญชีเกี่ยวกับการ ขาย  การวางระบบเกี่ยวกับการขายสด  การวางระบบเกี่ยวกับการขายเชื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 ระบบบัญชีเกี่ยวกับการขายและ ลูกหนี้  วัตถุประสงค์ของการวางระบบบัญชีเกี่ยวกับการ ขาย  การวางระบบเกี่ยวกับการขายสด  การวางระบบเกี่ยวกับการขายเชื่อ  การวางระบบเกี่ยวกับลูกหนี้

2 แผนผังทางเดินเอกสาร - ระบบบัญชีเกี่ยวกับการขายสด แบบพนักงานขายกับพนักงานเก็บเงินเป็นคนเดียวกัน พนักงานเก็บเงินแผนกตรวจสอบแผนกการเงินแผนกบัญชี. ผู้ ซื้ อ สลิปจากเครื่อง 12 2 รายงานเงินสด รับค่าขาย 1 พร้อม เงินสด รายงานเงินสด รับค่าขาย เทปจากเครื่อง บันทึกเงินสด 3 ใบนำฝากธนาคาร ใบนำฝาก พร้อ ม เงิน สด สมุด เงินสด บั ญ ชี แยกแยก ประเ ภท สิ้น เดือน Dr. เงิน สด Cr. ขาย สด ภาษี ขาย สิ้นวัน ไขกุญแจ เครื่องบันทึก เงินสด รายงาน เงินสด รับค่า ขาย เทปจากเครื่อง บันทึกเงินสด รายงาน เงินสด รับค่า ขาย เทปจากเครื่อง บันทึกเงินสด

3 แผนผังทางเดิน เอกสาร ระบบบัญชีเกี่ยวกับ การขายสด แบบพนักงานขายกับ พนักงานเก็บเงินเป็นคนละคน กัน

4 หัวหน้าพนักงานขาย พนักงานขาย พนักงานรับเงิน พนักงานบรรจุหีบห่อ แผนกบัญชี 3 2 1บิลขาย 1 บิลขาย มอบลูกค้า นำไปจ่ายเงิน 2 บิลขาย พร้อม สินค้า 1 3 บิลขาย 1 บิลขาย ลูกค้า 2 รายงาน คงเหลือ สินค้าคงเหลือ 1 2 รายงาน ขายสด การขายสดประจำวัน 1 รายงาน ขายสด การขายสดประจำวัน 1 รายงาน คงเหลือ สินค้าคงเหลือ 2 2 รายงาน ขายสด การขายสดรวมประจำวัน 1 รายงาน ขายสด การขายสดรวมประจำวัน 1 2 เมื่อสิ้นวันนับ เงินสดส่ง หัวหน้าแผนก 2 รายงานรับเงินสดประจำวัน 1 รับเงิน การรับเงินค่าขายสด 1 ส่งหัวหน้า แผนก เพื่อจัดทำ รายงาน การรับเงิน รวม สมุดราย วันเงินสดรับ บัญชี แยก ประเภท Dr. เงินสด Cr. ขายสด ภาษี ขาย

5 หน่วย บัญชีลูกหนี้ แผนกจัดส่ง สินค้า แผนก คลังสินค้า แผนก สินเชื่อ แผนก ตรวจสอบ แผนกขาย 1 เมื่อลูกค้า สั่งซื้อ 6 5 4 3 2 1 ใบกำกับ สินค้า ใบสั่งซื้อ ประวั ติ การ์ด ลูกหนี้ ใบสั่งซื้อ บัตร สินค้า 5 4 3 2 1 ใบกำกับ สินค้า 4 3 2 1 6 5 4 3 2 บัญชี ลูกหนี้ รายตัว ส่งแผนกบัญชี เพื่อบันทึก บัญชีสินค้าและ สมุดขายเชื่อ พร้ อม สิน ค้า ลูกค้ า ให้ลูกค้าเซ็นชื่อ 4 ฉบับและมอบสินค้า พร้อมใบกำกับ สินค้า ฉบับที่ 1 ให้ ลูกค้า ตรวจสอบ จำนวน สินค้า 1 ใบกำกับ สินค้า 2 3 4

6 แผนกตรวจสอบแผนกการเงินพนักงานเก็บเงิน หน่วยบัญชีแยก ประเภท หน่วย บัญชีลูกหนี้ 1 2 ใบกำกับ สินค้า ทะเบี ยน ใบกำ กับ สินค้ า เมื่อถึง กำหนด ชำระเงิน 3 2 ใบเสร็จรั บเงิน 1 รายงาน 1 การ เก็บเงิน s 2 รายการ เงินสด รับ ประจำวั น 1 สมุด รายวัน เงินสด บัญชี แยก ประเ ภท ใบเสร็จรั บเงิน รายการ เงินสด รับ ประจำวั น 1 บัญชี ลูกห นี้ราย ตัว ใบเสร็จรั บเงิน 2 สิ้นเดือน Dr. เงิน สด Cr. ลูกหนี้ ใบกำกับ สินค้า ใบเสร็จรั บเงิน 1 s ลูกค้ า แผนทางเดินเอกสาร – ระบบบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ ( กรณีลูกหนี้ชำระเงิน )

7 แผนผังการเดินเอกสาร ระบบบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ กรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระเงิน

8 1 ใบกำกับสินค้า ใบเสร็จรับเงิน แผนกการเงินแผนกสินเชื่อหน่วย บัญชีลูกหนี้ หน่วยบัญชี แยกประเภท ใบกำกับสินค้า ใบเสร็จรับเงิน 3 2 ใบจำหน่าย หนี้สูญ 1 s จ. ม. เตือน ลูกค้า 2 เมื่อเห็นว่าลูกหนี้ ไม่สามารถชำระหนี้ได้ 3 2 ใบจำหน่าย หนี้สูญ 1 3 2 ใบจำหน่าย หนี้สูญ 1 ทะเบียน ใบจำหน่าย หนี้สูญ บัญชี ย่อย ลูกหนี้ บัญชี แยก ประเภท Dr. หนี้สูญ Cr. ลูกหนี้ สมุด รายวัน ทั่วไป ใบจำหน่าย หนี้สูญ 3 ใบจำหน่าย หนี้สูญ 2 สิ้นเดือน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 ระบบบัญชีเกี่ยวกับการขายและ ลูกหนี้  วัตถุประสงค์ของการวางระบบบัญชีเกี่ยวกับการ ขาย  การวางระบบเกี่ยวกับการขายสด  การวางระบบเกี่ยวกับการขายเชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google