งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 สมุดบันทึกรายการขั้นต้น • สมุดบันทึกรายการขั้นต้น (Books of Original Entry) คือ สมุดที่ใช้จดบันทึกรายการทางบัญชีเมื่อ เกิดขึ้นครั้งแรกบันทึกเป็นประจำวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 สมุดบันทึกรายการขั้นต้น • สมุดบันทึกรายการขั้นต้น (Books of Original Entry) คือ สมุดที่ใช้จดบันทึกรายการทางบัญชีเมื่อ เกิดขึ้นครั้งแรกบันทึกเป็นประจำวัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 สมุดบันทึกรายการขั้นต้น • สมุดบันทึกรายการขั้นต้น (Books of Original Entry) คือ สมุดที่ใช้จดบันทึกรายการทางบัญชีเมื่อ เกิดขึ้นครั้งแรกบันทึกเป็นประจำวัน เรียงตามลำดับ เวลาก่อนหลัง • ประโยชน์ของสมุดบันทึกรายการขั้นต้น 1. ค้นหาดูได้ง่าย 2. ประหยัดเวลาและแรงงานในการจัดทำบัญชี 3. ช่วยพิจารณารายการที่บันทึกในสมุดรายวัน เกี่ยวกับ ถูกต้องของบัญชี 4. ค้นหาข้อผิดพลาดได้ง่ายและสะดวก

2 ประเภทของสมุดบันทึกรายการ ขั้นต้น 1. สมุดรายวันทั่วไป (General Journal) สมุดรายวันทั่วไป 2. สมุดรายวันเฉพาะ (Special Journal) 2.1 สมุดรายวันขายสินค้า 2.2 สมุดรายวันซื้อสินค้า 2.3 สมุดรายวันรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย 2.4 สมุดรายวันส่งคืนสินค้าและส่วนลดรับ 2.5 สมุดรายวันรับเงิน 2.6 สมุดรายวันจ่ายเงิน 1. สมุดรายวันทั่วไป (General Journal) สมุดรายวันทั่วไป (General Journal) 2. สมุดรายวันเฉพาะ (Special Journal) 2.1 สมุดรายวันขายสินค้า 2.2 สมุดรายวันซื้อสินค้า 2.3 สมุดรายวันรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย 2.4 สมุดรายวันส่งคืนสินค้าและส่วนลดรับ 2.5 สมุดรายวันรับเงิน 2.6 สมุดรายวันจ่ายเงิน

3 กลั บ

4 กลับ

5 กลั บ

6 สมุดรายวันรับคืนและส่วนลดจ่าย วัน ที่ เลข ที่ credit Memo ชื่อลูกหนี้หน้ า บัญ ชี เดบิต เครดิ ต ลูกห นี้ รับคืน สินค้า ภาษี ขาย กลับ

7 สมุดรายวันส่งคืนและส่วนลดรับ วัน ที่ เลข ที่ Debit Memo ชื่อเจ้าหนี้หน้ า บัญ ชี เดบิต เจ้าห นี้ เครดิต ส่งคืน สินค้า ภาษี ซื้อ กลับ

8

9


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 สมุดบันทึกรายการขั้นต้น • สมุดบันทึกรายการขั้นต้น (Books of Original Entry) คือ สมุดที่ใช้จดบันทึกรายการทางบัญชีเมื่อ เกิดขึ้นครั้งแรกบันทึกเป็นประจำวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google