งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สมุดรายวันซื้อ (purchases Journal) สมุดรายวันขาย (Sales Journal) สมุดรายวันส่งคืนและจำนวนที่ได้ลด (Purchases Return and Allowance Journal) สมุดรายวันรับคืนและจำนวนที่ลดให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สมุดรายวันซื้อ (purchases Journal) สมุดรายวันขาย (Sales Journal) สมุดรายวันส่งคืนและจำนวนที่ได้ลด (Purchases Return and Allowance Journal) สมุดรายวันรับคืนและจำนวนที่ลดให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สมุดรายวันซื้อ (purchases Journal) สมุดรายวันขาย (Sales Journal) สมุดรายวันส่งคืนและจำนวนที่ได้ลด (Purchases Return and Allowance Journal) สมุดรายวันรับคืนและจำนวนที่ลดให้ (Sales Return and Allowance)

2 2 สมุดรายวันเงินสดรับ (Cash Receipts Journal) สมุดรายวันเงินสดจ่าย (Cash Payment Journal) สมุดเงินสด (Cash Journal)

3 3 วัน เดือน ปี วันที่ ใบกำกับสินค้า ชื่อเจ้าหนี้ เงื่อนไข อ้างอิง จำนวนเงิน หน้า …….

4 4 วัน เดือน ปี วันที่ ใบกำกับสินค้ า ชื่อเจ้าหนี้ เครดิต เดบิต บัญชีอื่น ๆ ( เดบิต ) อ้างอิง เจ้าหนี้ ซื้อ วัสดุ ส. น. ง. วัสดุอื่น ชื่อบัญชี อ้างอิง จำนวนเงิน หน้า …….

5 5 วัน เดือน ปี เลขที่ ใบกำกับสินค้า ชื่อลูกหนี้ เงื่อนไข อ้างอิง จำนวนเงิน หน้า …….

6 6 วัน เดือน ปี เลขที่ ใบลดหนี้ ชื่อเจ้าหนี้ อ้างอิง จำนวนเงิน หน้า …….

7 7 วัน เดือน ปี เลขที่ ใบลดหนี้ ชื่อลูกหนี้ อ้างอิง จำนวนเงิน หน้า …….

8 8 วัน เดือน ปี รายการ เดบิต เครดิต หน้า ……. เงินสด เงิน ส่วนลด ฝากธนาคาร จ่าย ลูกหนี้การค้า ขาย บัญชีอื่น ๆ อ้างอิง จำนวนเงิน จำนวนเงิน อ้างอิง ชื่อบัญชี

9 9 วัน เดือน ปี รายการ เครดิต เดบิต หน้า ……. เงินสด เงิน ส่วนลด ฝากธนาคาร รับ เจ้าหนี้การค้า ซื้อ บัญชีอื่น ๆ อ้างอิง จำนวนเงิน จำนวนเงิน อ้างอิง ชื่อบัญชี

10 10 วัน เดือน ปี รายการ ธนาคาร ในมือ วันเดือนปี รายการ ธนาคาร ในมือ หน้า …….

11 11 บัญชีคุมยอด (Control Accounts) คือ บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) บัญชีย่อย / บัญชีแยกประเภทย่อย (Subsidiary Ledger) คือ รายละเอียดของบัญชีแยกประเภท ทั่วไปบางบัญชี ได้แก่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้

12 12 บัญชีคุมยอด (Control Accounts) คือ บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

13 13 ชื่อบัญชี เลขที่ …... วัน เดือน ปี รายการ อ้างอิง จำนวนเงิน

14 14 บัญชีย่อย / บัญชีแยกประเภทย่อย (Subsidiary Ledger) คือ รายละเอียดของบัญชีแยกประเภท ทั่วไปบางบัญชี ได้แก่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้

15 15 ชื่อ ……….. เลขที่ …... วัน เดือน ปี รายการ อ้างอิง เดบิต เครดิต คงเหลือ


ดาวน์โหลด ppt 1 สมุดรายวันซื้อ (purchases Journal) สมุดรายวันขาย (Sales Journal) สมุดรายวันส่งคืนและจำนวนที่ได้ลด (Purchases Return and Allowance Journal) สมุดรายวันรับคืนและจำนวนที่ลดให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google