งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินคลินิก NCD คุณภาพ นางอาภรณ์ ประ ชุมวรรณ นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญ การ หัวหน้าฝ่ายควบคุม โรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินคลินิก NCD คุณภาพ นางอาภรณ์ ประ ชุมวรรณ นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญ การ หัวหน้าฝ่ายควบคุม โรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินคลินิก NCD คุณภาพ นางอาภรณ์ ประ ชุมวรรณ นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญ การ หัวหน้าฝ่ายควบคุม โรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด

2 แผนการออกประเมินคลินิก NCD คุณภาพ  23 พ. ค. 2557 ( เช้า ) รพ. โพนทอง ( บ่าย ) รพ. เสลภูมิ  26 พ. ค. 2557 รพ. ร้อยเอ็ด และ รพ. สต. 1 แห่ง  27 พ. ค. 2557 ( เช้า ) รพ. โพนทราย ( บ่าย ) รพ. สุวรรณภูมิ  29 พ. ค. 2557 ( เช้า ) รพ. ปทุมรัตต์ ( บ่าย ) รพ. เกษตรวิสัย  30 พ. ค. 2557 ( เช้า ) รพ. จตุรพักตร พิมาน ( บ่าย ) รพ. ศรีสมเด็จ

3 รูปแบบการ ประเมิน การแบ่งกลุ่มให้สัมภาษณ์ กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารโรงพยาบาล ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หัวหน้าฝ่ายการ พยาบาล หัวหน้างานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ กลุ่มที่ 2 ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ Case manager กลุ่มที่ 3 ผู้รับผิดชอบงานคลินิก NCD คุณภาพ กลุ่มที่ 4 ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อ ฝ่าย เวชกรรมสังคม กลุ่มที่ 5 ผู้รับผิดชอบงานระบบข้อมูล ได้แก่ จนท. บันทึกข้อมูล / ผู้ดูแลระบบ กลุ่มที่ 6 กลุ่มผู้รับบริการ

4 ประเด็น คำถาม  ในแต่ละกลุ่มให้เตรียมรายละเอียดในการตอบคำถาม ตามแบบชี้แจงการให้สัมภาษณ์ ( ตามเอกสารที่แจก ให้ )

5 แหล่งข้อมูล อ้างอิง องค์ประกอบที่ 1 มีทิศทางและนโยบาย เตรียม 1. แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล 2. แผนงาน / โครงการ ประจำปี 2557 3. ข้อมูลสถานการณ์ของโรคไม่ติดต่อ อย่างน้อย 1-3 ปี 4. กระบวนการดำเนินงานเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ 5. หนังสือสั่งการ 6. รายงานการประชุม ป้ายประกาศนโยบาย 7. แผนการออกติดตามความก้าวหน้า 8. รายงานสรุปผลการประเมินติดตามความก้าวหน้า

6 องค์ประกอบที่ 2 มีระบบสารสนเทศ เตรียม 1. ระบบทะเบียนข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2. รายงานจากโปรแกรมที่แสดงถึงความเชื่อมโยง ข้อมูลของรพ. กับคลังข้อมูล จังหวัด (Data Center) และจาก รพ. กับ รพ. สต. 3. สรุปรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลโรคไม่ติดต่อ 4. แนวทางการพัฒนา / การจัดบริการสุขภาพกับ กลุ่มเป้าหมาย แหล่งข้อมูล อ้างอิง ( ต่อ )

7 องค์ประกอบที่ 3 มีการปรับระบบและกระบวนการ การบริการ เตรียม 1. ทะเบียนผู้ป่วย 2. ทะเบียนส่งต่อ (Refer) และเกณฑ์การส่งต่อที่ชัดเจน 3. ทะเบียนประเมินความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อน 4. ทะเบียนเครือข่ายการดูแลรักษาโรค ข้อมูลผู้ ประสานงานโรคไม่ติดต่อ 5. คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานโรคไม่ติดต่อ 6. รายงานการประชุม แหล่งข้อมูล อ้างอิง ( ต่อ )

8 องค์ประกอบที่ 4 มีระบบสนับสนุนการจัดการ ตนเอง เตรียม 1. แนวทางหรือกระบวนการที่สนับสนุนหรือส่งเสริมการ จัดการของผู้ป่วย 2. ระบบการเตือน การติดตาม 3. ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มหรือ ชมรมผู้ป่วย แหล่งข้อมูล อ้างอิง ( ต่อ )

9 องค์ประกอบที่ 5 มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ( ใน การดูแลป้องกันและจัดการโรค ) เตรียม 1. คู่มือ / แนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guideline) 2. หลักฐานการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติในการดูแล 3. เอกสารคู่มือแนวปฏิบัติการดูแลเฉพาะโรค / ความ เสี่ยง 4. หนังสือประสานงาน 5. ภาพประกอบการจัดงานมหกรรม / KM 6. สรุปรายงานผลการจัดงานฯ

10 องค์ประกอบที่ 6 จัดบริการเชื่อมโยงชุมชน เตรียม 1. แผนงาน / โครงการที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงถึงการ จัดกิจกรรมบริการในชุมชน 2. แผนงาน / โครงการของกองทุนสุขภาพท้องถิ่น แหล่งข้อมูล อ้างอิง ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt การประเมินคลินิก NCD คุณภาพ นางอาภรณ์ ประ ชุมวรรณ นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญ การ หัวหน้าฝ่ายควบคุม โรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google