งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิจารณาคำขอรับค่าตอบแทน และอนุมัติให้ได้รับค่าตอบแทนตาม ระเบียบ ก. พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มี เหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ( พตส.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิจารณาคำขอรับค่าตอบแทน และอนุมัติให้ได้รับค่าตอบแทนตาม ระเบียบ ก. พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มี เหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ( พตส.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิจารณาคำขอรับค่าตอบแทน และอนุมัติให้ได้รับค่าตอบแทนตาม ระเบียบ ก. พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มี เหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ( พตส.)

2 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ที่ 29/2556 ลว. 14 กุมภาพันธ์ 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประกาศคำขอและพิจารณา อนุมัติ 1. เครือข่ายสถานบริการสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชน ประกอบด้วย 1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนประธาน กรรมการ 2. ผู้รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กรรมการ 3. หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนกรรมการ 4. หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลชุมชน กรรมการ 5. หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลชุมชนกรรมการ 6. หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการโรงพยาบาลชุมชนกรรมการและ เลขานุการ

3 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ที่ 29/2556 ลว. 14 กุมภาพันธ์ 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประกาศคำขอและพิจารณา อนุมัติ 2. เครือข่ายสถานบริการสุขภาพของโรงพยาบาลทั่วไป ประกอบด้วย 1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประธานกรรมการ 2. ผู้รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล สสอ. เมืองเพชรบุรี กรรมการ 3. รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ รพ. พระจอมเกล้าฯ กรรมการ 4. รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล รพ. พระจอมเกล้าฯ กรรมการ 5. รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร รพ. พระจอมเกล้าฯ กรรมการ 6. หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน รพ. พระจอมเกล้าฯ กรรมการ 7. หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล รพ. พระจอมเกล้าฯ กรรมการและเลขานุการ

4 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ที่ 29/2556 ลว. 14 กุมภาพันธ์ 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประกาศคำขอและพิจารณา อนุมัติ 3. หน่วยงานภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประกอบด้วย 1. นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ. เพชรบุรี ประธานกรรมการ 2. หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ. เพชรบุรีกรรมการ 3. หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ. เพชรบุรีกรรมการ 4. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพสสจ. เพชรบุรีกรรมการ 5. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ. เพชรบุรี กรรมการ 6. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปสสจ. เพชรบุรีกรรมการ 7. หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ. เพชรบุรีกรรมการและ เลขานุการ

5 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการตามข้อ 1,2 และ 3 มีหน้าที่ 1. พิจารณาคำขอรับค่าตอบแทน และเห็นชอบการจัดกลุ่มตาม ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานจริง 2. ควบคุมกำกับ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปด้วยความ ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ข้อยุติในเครือข่าย 4. ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้ลงนามอนุมัติการเบิกจ่ายแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ตามผลการพิจารณาของ คณะกรรมการ 5. ให้เลขานุการของแต่ละคณะมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานการเงินและ บัญชีของโรงพยาบาล เป็นผู้บันทึกข้อมูลการจัดกลุ่มเพื่อขอ เบิกจ่ายแต่ละเดือนทาง Web ของ สนย. 6. ส่งบัญชีสรุปยอดจัดกลุ่มการเบิกจ่ายให้นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดทราบ เป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ให้คณะกรรมการตามข้อ 1,2 และ 3 มีหน้าที่ 1. พิจารณาคำขอรับค่าตอบแทน และเห็นชอบการจัดกลุ่มตาม ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานจริง 2. ควบคุมกำกับ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปด้วยความ ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ข้อยุติในเครือข่าย 4. ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้ลงนามอนุมัติการเบิกจ่ายแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ตามผลการพิจารณาของ คณะกรรมการ 5. ให้เลขานุการของแต่ละคณะมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานการเงินและ บัญชีของโรงพยาบาล เป็นผู้บันทึกข้อมูลการจัดกลุ่มเพื่อขอ เบิกจ่ายแต่ละเดือนทาง Web ของ สนย. 6. ส่งบัญชีสรุปยอดจัดกลุ่มการเบิกจ่ายให้นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดทราบ เป็นรายไตรมาส

6 *** แต่ละเครือข่ายจะต้องมีการประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณาคำขอรับ ค่าตอบแทน และอนุมัติให้ได้รับเงิน เงิน พตส. ของข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และปฏิบัติงานอยู่จริงในเครือข่ายนั้นๆ ( รพ. + รพ. สต.) - ประธานเครือข่ายเป็นผู้ลงนามอนุมัติแทน นพ. สสจ. - เลขานุการ / จนท. การเงินของ รพ. เป็นผู้บันทึก ข้อมูลลงในเว็บไชต์ของ สนย. ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน - ให้สรุปและรายงานผลให้นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดทราบ เป็นรายไตรมาส *** แต่ละเครือข่ายจะต้องมีการประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณาคำขอรับ ค่าตอบแทน และอนุมัติให้ได้รับเงิน เงิน พตส. ของข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และปฏิบัติงานอยู่จริงในเครือข่ายนั้นๆ ( รพ. + รพ. สต.) - ประธานเครือข่ายเป็นผู้ลงนามอนุมัติแทน นพ. สสจ. - เลขานุการ / จนท. การเงินของ รพ. เป็นผู้บันทึก ข้อมูลลงในเว็บไชต์ของ สนย. ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน - ให้สรุปและรายงานผลให้นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดทราบ เป็นรายไตรมาส


ดาวน์โหลด ppt การพิจารณาคำขอรับค่าตอบแทน และอนุมัติให้ได้รับค่าตอบแทนตาม ระเบียบ ก. พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มี เหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ( พตส.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google