งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (Strategic Route Map : SRM) และ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ ราย ประเด็นโรค (Strategic Linkage Model : SLM) สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (Strategic Route Map : SRM) และ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ ราย ประเด็นโรค (Strategic Linkage Model : SLM) สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (Strategic Route Map : SRM) และ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ ราย ประเด็นโรค (Strategic Linkage Model : SLM) สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2553

2 ผังจุดหมายปลายทาง การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ภายในปี 2563 (ระยะเวลา 10 ปี) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553 ระดับประชาชน (มุมมองเชิงคุณค่า) ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง โรคติดต่ออุบัติใหม่ และ สามารถดูแลสุขภาพของตนเองและชุมชน ประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ในการป้องกันควบคุม โรคติดต่ออุบัติใหม่ ชุมชน มีการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม โรคติดต่ออุบัติใหม่ ชุมชน เป็นเจ้าของโครงการ แก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ ชุมชน มีและใช้มาตรการทางสังคม ในการแก้ไขปัญหา โรคติดต่ออุบัติใหม่ ชุมชน มีการเตรียมพร้อม รับภาวะฉุกเฉินจากโรคติดต่อ อุบัติใหม่ ชุมชน มีการผลิตวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันร่างกายใช้เอง ในชุมชน ชุมชน มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาดูแลสุขภาพ ระดับภาคี (มุมมองเชิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) อปท. เป็นแกนหลักในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงาน และร่วมการตัดสินใจในชุมชน อสม. เป็นแกนนำการขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ในชุมชนตามบทบาทหน้าที่ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน องค์กรอิสระทั้งในและนอก ประเทศ มีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานและทรัพยากร หน่วยภาครัฐอื่น นอกกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนการ บูรณาการยุทธศาสตร์ และมาตรการแปลงสูการปฏิบัติได้ อย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นแกนหลักในการ สนับสนุนวิชาการ การประสานงาน และการปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และเหมาะสม ระดับกระบวนการ (มุมมองเชิงการบริหารจัดการ) มีการจัดการความรู้ สร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมให้เครือข่าย นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับ มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบงานข่าวกรองที่ครอบคลุม เครือข่ายและประชาชน มีการจัดทำระบบการติดตามประเมินผล โรคติดต่ออุบัติใหม่ ตามมาตรฐาน ให้เครือข่ายนำปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเครือข่าย ได้ตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ มีการจัดระบบการสนับสนุน เครือข่ายในการจัดรณรงค์ โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ระดับพื้นฐานองค์กร (มุมมองเชิงการเรียนรู้และพัฒนา) มีข้อมูล สารสนเทศ ที่ครอบคลุม ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อมโยง และ เป็นปัจจุบัน บุคลากร และ แกนนำ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ตามบทบาท หน้าที่ที่องค์กรกำหนด ทีมงานในองค์กร มีคุณลักษณะที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน และ มีระบบแรงจูงใจที่ดี

3 อปท. มีบทบาท เป็นแกน หลักในการสนับสนุน และขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน และร่วมการ ตัดสินใจในชุมชน อสม. มีบทบาท เป็น แกนนำ ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคใน ชุมชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน องค์กรอิสระทั้งในและนอก ประเทศ มีส่วนร่วม สนับสนุน การดำเนินงานและ ทรัพยากร มีระบบการติดตาม และประเมินผลการ ดำเนินงานที่มี ประสิทธิภาพ ทีมงานในองค์กร มีคุณลักษณะที เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และมีระบบ แรงจูงใจที่ดี ข้อมูล สารสนเทศ มีคุณภาพ ครอบคลุม ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อมโยง และเป็นปัจจุบัน บุคลากร แกนนำ มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานตาม บทบาทหน้าที่ที่องค์กรกำหนด ชุมชน สามารถเฝ้า ระวังป้องกัน ควบคุมโรคฯ ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ประชาชน สามารถดูแล สุขภาพได้ ด้วยตนเอง มีระบบข้อมูล สารสนเทศ ระบบงาน ข่าวกรอง ที่ครอบคลุม เครือข่ายและ ประชาชน ชุมชนมีโครงการ แก้ไขปัญหา โรคฯ ของ ชุมชน จัดการความรู้ สร้าง และถ่ายทอด นวัตกรรมให้ เครือข่ายทุกระดับ ชุมชน มีและใช้ มาตรการทาง สังคมในการ แก้ไขปัญหา แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) งานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดต่ออุบัติใหม่ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2553 ( ร่วมกับ เป้าประสงค์ ) มีระบบการสนับสนุน เครือข่าย ในการจัด รณรงค์ที่มี ประสิทธิภาพ หน่วยงานสังกัดกระทรวง สาธารณสุข มีบทบาทเป็นแกน หลัก สนับสนุนวิชาการ การ ประสานงาน และ การปฏิบัติ ได้อย่างรวดเร็ว และเหมาะสม ประชาชน สามารถ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่ ถูกต้อง ในการ ป้องกัน โรคติดต่ออุบัติ ใหม่ ชุมชนสามารถ เตรียมพร้อมรับ ภาวะฉุกเฉินจาก โรคฯ ชุมชนสามารถ ผลิต วัสดุ อุปกรณ์ ป้องกัน ร่างกาย ใช้เองใน ชุมชน มีระบบการจัดสรร ทรัพยากรและ เครือข่าย ตาม มาตรฐาน ที่มี ประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐอื่น นอก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มี ส่วนร่วม สนับสนุนการบูรณา การยุทธศาสตร์และมาตรการสู่ การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ชุมชนสามารถ นำภูมิปัญญา ท้องถิ่นมาดูแล สุขภาพ

4 อปท. มีบทบาท เป็นแกนหลักในการสนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงาน และร่วมการ ตัดสินใจในชุมชน ส่งเสริม การจัดทำแผนงานโครงการร่วมกับ ท้องถิ่นและเครือข่ายองค์กรในชุมชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือการประสานงานด้าน วิชาการและการจัดการทรัพยากร พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรและ กองทุนสุขภาพตำบลที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการทาง สังคมในชุมชน อสม. มีบทบาทเป็นแกนนำ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคในชุมชน พัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพ สร้างแรงจูงใจการมีส่วนร่วม สนับสนุนงานชุมชน ส่งเสริมความร่วมมือของ เครือข่ายสุขภาพชุมชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน องค์กรอิสระทั้ง ในและนอกประเทศ มีส่วนร่วม สนับสนุนการดำเนินงานและทรัพยากร ส่งเสริม การใช้ยุทธศาสตร์งานโรคติดต่อ อุบัติใหม่ในการจัดการทรัพยากร ส่งเสริมความร่วมมือและข้อตกลงระหว่าง รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน องค์กรอิสระทั้ง ในและนอกประเทศ สนับสนุนวิชาการเทคโนโลยี สารสนเทศใน งานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติ ใหม่ทีมีประสิทธิภาพ มีระบบการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานที่มี ประสิทธิภาพ สร้างและพัฒนาระบบการติดตามและ ประเมินผลคุณภาพการเตรียมพร้อมโรคติดต่อ อุบัติใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม มาตรการและกระบวนการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการสร้างมาตรการจูงใจที่เชื่อมโยงกับ การบริหารผลการปฏิบัติงาน ทีมงานในองค์กรมีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และมีระบบ แรงจูงใจที่ดี สนับสนุนให้มีหน่วยประสานงานเครือข่ายและองค์กรทุกระดับ ส่งเสริมการสร้างสมรรถนะหลัก แรงจูงใจ ตามค่านิยมและวัฒนธรรม องค์กร สร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีมและความผาสุกในการปฏิบัติงาน ข้อมูล สารสนเทศ มีคุณภาพ ครอบคลุม ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อมโยง และเป็นปัจจุบัน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ด้านการจัดการข้อมูลและระบบ สารสนเทศ พัฒนาฐานข้อมูล ให้สามารถสืบค้นได้ง่าย ถูกต้องครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน พัฒนาศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศขององค์กร บุคลากร แกนนำ มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานตาม บทบาทหน้าที่ที่องค์กรกำหนด พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ สร้างเสริม ความรู้ ประสบการณ์ และฝึกทักษะ - การเป็นวิทยากร, การจัดการเครือข่าย - การสื่อสาร, การบริหารจัดการ ทรัพยากรและกระบวนการ - การประเมินผล พัฒนาสมรรถนะหลัก ตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ชุมชน สามารถเฝ้า ระวังป้องกัน ควบคุม โรคฯ ส่งเสริม สนับสนุน การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติ ใหม่ พัฒนา ระบบการ ติดตามประเมินผลเฝ้า ระวัง ป้องกันควบคุม โรคติดต่ออุบัติใหม่ ส่งเสริม การสร้าง แกนนำให้สนับสนุนการ เฝ้าระวังโรค ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ประชาชน สามารถ ดูแลสุขภาพได้ด้วย ตนเอง ส่งเสริม นโยบาย สาธารณะในการสร้าง สุขภาพ พัฒนาความรู้ ทักษะในการดูแล สุขภาพ ส่งเสริมการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน การจัดการสุขภาพ มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบงาน ข่าวกรอง ที่ครอบคลุมเครือข่ายและ ประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร พัฒนาช่องทางการสื่อสารที่ครอบคลุม เครือข่ายและประชาชน พัฒนาระบบการสื่อสารเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีโครงการ แก้ไขปัญหา โรคฯ ของชุมชน พัฒนา ศักยภาพแกน นำ ในการปรับใช้ ยุทธศาสตร์งาน โรคติดต่ออุบัติใหม่ พัฒนา ศักยภาพการ จัดทำแผนงาน/ โครงการของชุมชนใน โรคติดต่ออุบัติใหม่ ส่งเสริม การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ จัดทำแผนงาน/ โครงการ จัดการความรู้ สร้างและถ่ายทอด นวัตกรรมให้เครือข่ายทุกระดับ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างและ ถ่ายทอดนวัตกรรม พัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ การถ่ายทอด นวัตกรรม สร้างและพัฒนามาตรฐาน คู่มือ แนวทางและจัดการบัญชีนวัตกรรมการ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติ ใหม่ ชุมชน มีและใช้ มาตรการทาง สังคมในการแก้ไข ปัญหา ส่งเสริม การจัดเวที สมัชชาสุขภาพ ส่งเสริม การสร้าง และใช้มาตรการ เพื่อ ควบคุมพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสมในชุมชน ส่งเสริมการสร้าง และใช้มาตรการเพี่อ การสร้างพฤติกรรมที่ ถูกต้องในชุมชน แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) งานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดต่ออุบัติใหม่ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2553 มีระบบการสนับสนุนเครือข่าย ใน การจัดรณรงค์ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา สื่อต้นแบบการรณรงค์ โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มี ประสิทธิภาพ พัฒนา รูปแบบการจัดการรณรงค์ เพื่อจูงใจให้ประชาชนปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในโรคิดต่ออุบิติใหม่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทเป็นแกนหลัก สนับสนุน วิชาการ การประสานงาน และ การ ปฏิบัติ ได้อย่างรวดเร็ว และเหมาะสม สนับสนุนวิชาการในงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่มี ประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือของ เครือข่ายสุขภาพทุกระดับ พัฒนามาตรการแนวทางที่เอื้อต่อการ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติ ใหม่ ประชาชน สามารถ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่ถูกต้อง ในการ ป้องกันโรคติดต่ออุบัติ ใหม่ ส่งเสริม การสร้าง นโยบายสาธารณะในการ จัดสุขภาพที่ดีครอบคลุม และเหมาะสม ปลูกฝังจิตสำนึกการ ดูแลสุขภาพและ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ การมีสุขภาพอย่างที่ดี เสริมสร้างศักยภาพของ ประชาชน ในการดูแล สุขภาพที่ดีและเหมาะสม ชุมชนสามารถเตรียมพร้อม รับภาวะฉุกเฉินจากโรคฯ ส่งเสริม ศักยภาพแกนนำ ใน การเตรียมพร้อมรับปัญหา โรคติดต่ออุบัติใหม่ ในชุมชน ส่งเสริม การมีส่วนร่วมการ เตรียมความพร้อมและจัดการ ภาวะฉุกเฉินจากโรคติดต่ออุบัติ ใหม่ ในชุมชน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการ จัดการภาวะฉุกเฉินจาก โรคติดต่ออุบัติใหม่ ในชุมชน ชุมชนสามารถผลิต วัสดุ อุปกรณ์ ป้องกันร่างกาย ใช้เองในชุมชน ส่งเสริม การผลิตวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันร่างกายใช้ เองในชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ การเรียนรู้การผลิตวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันร่างกายใช้ เองในชุมชน ส่งเสริม การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การผลิตวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันร่างกายใช้ เอง ในชุมชน มีระบบการจัดสรรทรัพยากรและเครือข่าย ตามมาตรฐาน ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน ของการจัดสรร ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม กระบวนการกระจายไปยัง สถานพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมมาตรการและกระบวนการบริหาร จัดการทรัพยากร ที่มีประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐอื่น นอกสังกัดกระทรวง สาธารณสุข มีส่วนร่วม สนับสนุนการบูรณา การยุทธศาสตร์และมาตรการสู่การปฏิบัติ ได้อย่างเหมาะสม สนับสนุนการจัดทำแผนงานหรือข้อตกลง ระหว่างองค์กรเครือข่ายสุขภาพทั้งในและ ระหว่างประเทศ ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือของเครือข่าย สุขภาพทุกระดับ พัฒนากฎ ระเบียบข้อบังคับ มาตรการแนวทาง ที่เอื้อต่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่ ชุมชนสามารถนำ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาดูแลสุขภาพ ส่งเสริมการใช้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นมา ดูแลสุขภาพของ ชุมชน ส่งเสริมและ พัฒนาศูนย์การ เรียนรู้ การใช้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ภูมิปัญญา ท้องถิ่นอย่างมี ประสิทธิภาพ

5 หน่วยงานภาครัฐทุก ระดับสนับสนุนและ ประสานงานอย่าง เข้มแข็ง อปท. เป็นแกนหลัก สนับสนุนร่วม ตัดสินใจ ขับเคลื่อน การดำเนินงานและ ร่วมตัดสินใจ กลุ่ม องค์กรในและ นอกพื้นที่ มีส่วนร่วม การจัดการ นวัตกรรมที่ดี องค์กรมีบรรยากาศ เอื้ออำนวยต่อการ ทำงาน บุคลากร มีสมรรถนะที่ เหมาะสม ระบบข้อมูลมี คุณภาพ และเป็น จริง ชุมชน สามารถ เฝ้าระวังและ เตรียมพร้อมรับภาวะ ฉุกเฉิน ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ประชาชน ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ระบบบริหารจัดการ องค์กรและภาคี เครือข่ายมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีโครงการของ ชุมชน โดยชุมชน ระบบข้อมูลสารสนเทศ งานข่าวกรอง มี ประสิทธิภาพ ชุมชน มี มาตรการทาง สังคม แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) งานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2553


ดาวน์โหลด ppt แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (Strategic Route Map : SRM) และ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ ราย ประเด็นโรค (Strategic Linkage Model : SLM) สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google