งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใบงานที่ 2. 2 เรื่อง หัวข้อโครงงาน วิทยาศาสตร์. งานวิจัยที่สืบค้น การใช้สารล่อดักจับ แมลงวันผลไม้ชนิด hendel ศัตรู สำคัญของพริก ผู้วิจัย นายอโนทัย วิงสระน้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใบงานที่ 2. 2 เรื่อง หัวข้อโครงงาน วิทยาศาสตร์. งานวิจัยที่สืบค้น การใช้สารล่อดักจับ แมลงวันผลไม้ชนิด hendel ศัตรู สำคัญของพริก ผู้วิจัย นายอโนทัย วิงสระน้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใบงานที่ 2. 2 เรื่อง หัวข้อโครงงาน วิทยาศาสตร์

2 งานวิจัยที่สืบค้น การใช้สารล่อดักจับ แมลงวันผลไม้ชนิด hendel ศัตรู สำคัญของพริก ผู้วิจัย นายอโนทัย วิงสระน้อย หัวข้องานวิจัยต่อยอดที่สนใจทำ โครงงาน การศึกษาผลไม้และพืชสมุนไพรที่ สามารถนำมาทำเป็นสารล่อดักจับ แมลงวันผลไม้

3 แนวคิดที่มาและความสำคัญที่ ต้องการทำโครงงาน ปัจจุบันเกษตรกรไทยประสบ ปัญหาเกี่ยวกับแมลงวันผลไม้ที่มัก มาทำลายผลผลิตเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้รายได้น้อยลง จึงได้คิด ทำการศึกษาค้นคว้าผลไม้และพืช สมุนไพรที่สามารถนำมาเป็นสาร ล่อดักจับแมลงวันผลไม้

4 เสนอแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอน การทดลอง 1. ศึกษาชนิดของผลไม้และพืช สมุนไพรที่มีกลิ่นน่าจะดึงดูด แมลงวัน วิธีการทดลอง เลือกผลไม้และพืชสมุนไพรที่คาดว่า น่าจะล่อแมลงวันได้มาอย่างละ 5 ชนิด แล้วนำมาสกัดน้ำที่ให้กลิ่นของ ผลไม้และพืชสมุนไพรชนิดนั้นๆ

5 2. การศึกษาผลไม้และพืชสมุนไพรที่ ส่งกลิ่นดึงดูดแมลงวันที่สุด วิธีการทดลอง นำสารที่สกัดเป็นน้ำได้จาก ผลไม้และ พืชสมุนไพรมาใส่บีกเกอร์ แล้วตั้งไว้ เป็นชุดของผลไม้และชุดของพืช สมุนไพรแล้วนำแมลงวันผลไม้มา ปล่อยคอยสังเกตว่ามันบินไปทางไหน มากที่สุดแล้วจดบันทึก

6 งานวิจัยที่สืบค้น

7

8 จัดทำโดย ด. ญ. ธนพัต ศิริดล เลขที่ 14 ชั้นม.2/3 เสนอ อาจารย์ ถนัดศรี ทัดเที่ยง โรงเรียนจุฬาภรณราช วิทยาลัย พิษณุโลก ( โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ภูมิภาค )

9 จบแล้ว


ดาวน์โหลด ppt ใบงานที่ 2. 2 เรื่อง หัวข้อโครงงาน วิทยาศาสตร์. งานวิจัยที่สืบค้น การใช้สารล่อดักจับ แมลงวันผลไม้ชนิด hendel ศัตรู สำคัญของพริก ผู้วิจัย นายอโนทัย วิงสระน้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google