งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้า ถัดไป. 1. ขั้นตั้งปัญหาที่ได้ จากการสังเกต 2. ขั้นตั้งสมมติฐาน 3. ขั้นตรวจสอบ สมมติฐาน 4. ขั้นแปรผลและ สรุปผลการทดลอง หน้า ถัดไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้า ถัดไป. 1. ขั้นตั้งปัญหาที่ได้ จากการสังเกต 2. ขั้นตั้งสมมติฐาน 3. ขั้นตรวจสอบ สมมติฐาน 4. ขั้นแปรผลและ สรุปผลการทดลอง หน้า ถัดไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้า ถัดไป

2

3 1. ขั้นตั้งปัญหาที่ได้ จากการสังเกต 2. ขั้นตั้งสมมติฐาน 3. ขั้นตรวจสอบ สมมติฐาน 4. ขั้นแปรผลและ สรุปผลการทดลอง หน้า ถัดไป

4 แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักฟิสิกส์ชาวอเมริกา ได้ กล่าวว่า “ การตั้งปัญหานั้นสำคัญ กว่าการแก้ปัญหา ” หลักการ ต้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่มี อยู่กะทัดรัดชัดเจน 1. ตั้ง ปัญหา หน้า ถัดไป

5 2. ตั้งสมมติฐาน หน้า ถัดไป

6 3. ขั้นตรวจสอบ สมมติฐาน การตรวจสอบสมมติฐานของ นักวิทยาศาสตร์มักใช้ วิธีการทดลอง สำรวจ หรือการค้นคว้าเพิ่มเติมจาก ผลงานวิจัยที่มีผู้ทำการศึกษามาก่อน แล้ว หรือใช้ทั้ง 3 อย่าง ประกอบกัน ประเมินดูว่า สมมติฐานที่ตั้งไว้นั้นเป็น จริงได้หรือไม่เพียงใด ตัวแปร (variable) คือ ปัจจัย ต่างๆ ที่มีผลต่อการทดลอง ตัวแปรมี 3 ชนิด คือ 1. ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น 2. ตัวแปรตาม 3. ตัวแปรควบคุม หน้า ถัดไป

7 ตัวแปรอิสระ (independent variable) คือ ตัวแปรที่เราต้องการ ศึกษาโดยผู้ทำการทดลองเป็นผู้ กำหนด เช่น เราจะศึกษาเรื่อง “ แสง สว่างมีความจำเป็นต่อการ เจริญเติบโตของพืชหรือไม่ ” แสง สว่างจะต้องเป็นตัวแปรอิสระ หรือถ้า ศึกษาเรื่อง “ ชนิดของดินมีอิทธิพลต่อ การเจริญงอกงามของต้นกุหลาบ หรือไม่ ” ในที่นี้ตัวแปรอิสระคือ ชนิด ของดิน หน้า ถัดไป

8 ตัวแปรตาม (dependent variable)) คือ ตัวแปรที่แปรเปลี่ยนไปตาม ตัวอิสระ เช่น จากตัวอย่างในเรื่องตัวแปรอิสระ ตัว แปรตาม คือ อัตรา การเจริญเติบโตของพืช และอัตราการ เจริญงอกงามของ ต้นกุหลาบโดยที่  เมื่อปริมาณแสงสวางเปลี่ยนไป อัตราการเจริญเติบโตของพืชก็จะ เปลี่ยนแปลงไปด้วย  เมื่อชนิดของดินเปลี่ยนแปลงไป อัตราการเจริญงอกงามของต้น กุหลาบก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย หน้า ถัดไป

9

10 4. ขั้นแปรผลและสรุปผล การทดลอง หน้า ถัดไป

11


ดาวน์โหลด ppt หน้า ถัดไป. 1. ขั้นตั้งปัญหาที่ได้ จากการสังเกต 2. ขั้นตั้งสมมติฐาน 3. ขั้นตรวจสอบ สมมติฐาน 4. ขั้นแปรผลและ สรุปผลการทดลอง หน้า ถัดไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google