งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยในชั้นเรียน ผู้วิจัย นางรัชฎา ช่างเหลา ตำแหน่งพนักงานราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยในชั้นเรียน ผู้วิจัย นางรัชฎา ช่างเหลา ตำแหน่งพนักงานราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยในชั้นเรียน ผู้วิจัย นางรัชฎา ช่างเหลา ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิจัยในชั้นเรียน ผู้วิจัย นางรัชฎา ช่างเหลา ตำแหน่งพนักงานราชการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

2 เรื่อง พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวิชา ประวัติศาสตร์เรื่องอาณาจักรโบราณ ในดินแดนประเทศไทย โดยการใช้ชุด การเรียนรู้

3 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา           จากการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์  เรื่อง อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทยที่ผ่านมาเนื้อหาจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ซึ่งมีรายละเอียดมากผู้เรียนจะต้องศึกษาและใช้การอ่านอย่างมาก พร้อมทั้งต้องทำความเข้าใจในการลำดับเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง  และจากการสอนที่ผ่านมาผู้เรียนไม่ชอบอ่านอะไรที่มีเนื้อหามากและยากต่อการจดจำ  จึงทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจในการเรียน  ไม่มีความสุขในการเรียน ไม่สนุกสนาน ส่งผลให้บรรยากาศในชั้นเรียนไม่มีชีวิตชีวา แต่ในปัจจุบันนี้การจัดการเรียนการสอน ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยยึดหลักว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ การจัดการเรียนการสอนต้องมีความหลากหลายและทันสมัย โดยผู้สอนจะต้องเป็นผู้คอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำเป็นอย่างดีจึงจะประสบความสำเร็จได้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายในสาระประวัติศาสตร์  มีหลายวิธี  แต่กิจกรรมหนึ่งที่ผู้วิจัยนำมาใช้คือการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างด้านความรู้ของนักเรียนควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมอื่นๆ  เช่น  โต้วาที  การอภิปราย  และบทบาทสมมติ

4 2.  วัตถุประสงค์ 1.     เพื่อศึกษาผลของการใช้ ชุดการเรียนรู้ เรื่อง อาณาจักร โบราณในดินแดนประเทศไทย 2.     เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการ เรียนสาระประวัติศาสตร์ ม.1 รหัส ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553   

5 3. วิธีการดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาตามหัวข้อต่อไปนี้ 3
3.  วิธีการดำเนินการวิจัย           ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาตามหัวข้อต่อไปนี้ 3.1  กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1, 1/2 , 1/3  จำนวน คน 3.2  เครื่องมือในการวิจัย 3.2.1  ชุดการเรียนรู้  แบบสอบถามการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง อาณาจักร โบราณในประเทศไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ห้อง 1/1, 1/2 , 1/  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระ ประวัติศาสตร์

6 3.3    การรวบรวมข้อมูล 3.3.1    นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง และทำกิจกรรมในชุดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้เป็นเรื่องๆ ดังนี้คือ อาณาจักรโบราณทางภาคเหนือ อาณาจักรโบราณทางภาคกลาง อาณาจักรโบราณทางภาคใต้ อาณาจักรโบราณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.3.2    นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติมจากการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตตามตัวอย่าง  Web   Site    ที่กำหนดไว้ในชุดการเรียนรู้ 3.3.3    ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาที่ศึกษาในแต่ละเรื่อง ในชุดการเรียนรู้และดำเนินการสอนทบทวนให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในสาระประวัติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553     3.3.4   นักเรียนทำแบบทดสอบและแบบประเมินการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง อาณาจักรโบราณใน             ประเทศไทยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1             สาระประวัติศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2553

7 3.4       วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยและหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำเสนอในรูปแบบของตาราง

8 สรุปผลการวิจัย จากการวิจัย พบว่า การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี เรื่องอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย โดยการใช้ชุดการเรียนรู้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากที่สุดในเรื่องการทำรูปเล่มมีความเหมาะสมเนื้อหา มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ เนื้อหามีความเหมาะสม  นักเรียนชอบที่ได้เรียนด้วย ชุดการเรียนรู้ตามลำดับ ส่วนในข้อที่นักเรียนศึกษาด้วยตนเองแล้วมีความรู้และความเข้าใจ อยู่ในระดับพอใช้ อาจจะเป็นเพราะเนื้อหาน้อยไป ขาดความน่าสนใจ และกิจกรรมที่ปฏิบัติยากเกินไป ซึ่งจะได้นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและนำมาใช้อีกในครั้งต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนักเรียนส่วนใหญ่ก็ยังมีความพึงพอใจในระดับดีและชอบที่ได้เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาจากผลการเรียนของนักเรียนพบว่า ผลการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี ถึงผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของโรงเรียน ทั้งนี้จะต้องมีการพัฒนาด้านเนื้อหาความรู้ การจัดกิจกรรมที่ปฏิบัติ โดยการใช้ชุดการเรียนรู้ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt วิจัยในชั้นเรียน ผู้วิจัย นางรัชฎา ช่างเหลา ตำแหน่งพนักงานราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google