งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนจุฬาภรณราช วิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนจุฬาภรณราช วิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนจุฬาภรณราช วิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2 พัฒนาการเรียนรู้ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ในวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องอาณาจักรโบราณใน ดินแดนประเทศไทย โดย การใช้ชุดการเรียนรู้

3 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา จากการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักร โบราณในดินแดนประเทศไทยที่ผ่านมาเนื้อหาจะเป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ซึ่งมีรายละเอียดมากผู้เรียนจะต้องศึกษา และใช้การอ่านอย่างมาก พร้อมทั้งต้องทำความเข้าใจในการ ลำดับเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และจากการสอนที่ ผ่านมาผู้เรียนไม่ชอบอ่านอะไรที่มีเนื้อหามากและยากต่อการ จดจำ จึงทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจในการเรียน ไม่มี ความสุขในการเรียน ไม่สนุกสนาน ส่งผลให้บรรยากาศในชั้น เรียนไม่มีชีวิตชีวา แต่ในปัจจุบันนี้การจัดการเรียนการสอน ต้อง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยยึดหลักว่าทุกคนสามารถ เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ การจัดการเรียนการสอนต้องมีความ หลากหลายและทันสมัย โดยผู้สอนจะต้องเป็นผู้คอยช่วยเหลือ และให้คำแนะนำเป็นอย่างดีจึงจะประสบความสำเร็จได้ การจัด กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายในสาระประวัติศาสตร์ มี หลายวิธี แต่กิจกรรมหนึ่งที่ผู้วิจัยนำมาใช้คือการใช้ชุดการ เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างด้านความรู้ของนักเรียนควบคู่ไปกับการจัด กิจกรรมอื่นๆ เช่น โต้วาที การอภิปราย และบทบาทสมมติ

4

5

6

7

8


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนจุฬาภรณราช วิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google