งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานคอมพิวเตอร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานคอมพิวเตอร์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานคอมพิวเตอร์

2 โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องกรดจากน้ำผลไม้

3 พ่อครู ประเวส นามสีฐาน
จัดทำโดย น.ส. พรรษชล มูลตรภักดี เลขที่ 18 น.ส. วริศรา อุตคำ เลขที่ 22 ชั้น ม. 4/1 ครูที่ปรึกษา พ่อครู ประเวส นามสีฐาน

4 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
          ประชาชนส่วนใหญ่นิยมดื่มน้ำผลไม้เพื่อคลายร้อยและกระหาย  บางครั้งก็นำนำผลไม้มาแปรรูปซึ่งเป็นการถนอมอาหารอีกรูปแบบหนึ่งหรือนำมารับประทานแทนของว่างก็ได้  ดิฉันจึงได้นำข้อมุลเหล่านี้มาคุยและปรึกษากันว่าเราสามารถนำผลไม้บางชนิดที่มีฤทธิ์ความเป็นกรดมาขจัดคราบสกปรกบนเหรียญได้หรือไม่และถ้าต้องจัดระดับค่าความเป็นกรดเมื่อนำน้ำผลไม้มาผสมกับนั้นจะสามารถเรียงลำดับว่าอับว่าอันไหนมีค่าความเป็นกรดสูงสุดจากข้อสงสัยต่างๆเหล่านี้ดิฉันจึงได้คิดค้นจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมา

5 วัตถุประสงค์                      1.  เพื่อศึกษาว่ากรดจากน้ำผลไม้ที่ผสมแล้วเติมเกลือละลายน้ำลงไปจะมีความสามรถใน ในการขจัดคราบสกปรกหรือไม่          2.  เพื่อศึกษาหาความสามารถในการกัดกร่อนของน้ำผลไม้เมื่อนำเกลือละลายน้ำมาผสม        3. เพื่อศึกษาและสร้างงานจาก Blog Wordpress.com หลักการและทฤษฎี 1. การสังเกตความเป็นกรดในผลไม้เมื่อนำมาผสมกัน 2. หลักการขจัดคราบบนเหรียญ 3. ศึกษาความสามารถในการกัดกร่อนของน้ำผลไม้ที่มาผสมกัน แล้วเติมเกลือละลายน้ำงลไปและความสามารถในการขจัดคราบสกปรกบนเหรียญ

6  อุปกรณ์และวีธีการทดลอง
              1.  วัสดุ                     1.1  น้ำมะนาว                     1.2  น้ำสับปะรด                     1.3  น้ำส้ม                     1.4   เกลือละลายน้ำ                     1.5  เหรียญหนึ่งบาท  3  แหรียญ              2.  อุปกรณ์                   2.1  มีด                   2.2   แก้วขนาดกลาง  3  ใบ                   2.3   ชามใบเล็ก  2  ใบ                   2.4   ช้อน  2  คัน                   2.5   เขียง                   2.6  กระดาษลิตมัส

7  ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน
              1.  ขั้นตอนการเตรียมวัสดุ                     1.1  นำมะนาว  สับปะรดและส้มมาคั้นให้ได้น้ำและกรองเอาตะกอนทิ้ง                     1.2   นำเกลือมาละลายน้ำละอาดทิ้งไว้ประมาณ  5  นาที

8  ขั้นตอนการทดลอง               ตอนที่  1  ศึกษาระดับค่าความเป็นกรดของน้ำผลไม้เมื่อนำมาผสมและเรียงลำดับจากค่ามากไปหาค่าน้อย            1.1  นำมะนาว  ส้ม  สับปะรด  มาคั้นให้ได้น้ำ            1.2 เมื่อได้น้ำผลไม้ทั้ง 3 ชนิด แล้วให้นำมาผสมกันตามสัดส่วนดังนี้                        1.2.1 นำน้ำสับปะรดไปผสมกับน้ำมะนาว ในปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะเท่ากัน                        1.2.2 นำน้ำส้มไปผสมกับน้ำมะนาว ในปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะเท่ากัน                        1.2.3 นำน้ำส้มไปผสมกับน้ำสับปะรด ในปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะเท่ากัน             1.3 เมื่อนำไปผสมตามสัดส่วนแล้ว คนให้เข้ากันแล้วทดสอบหาระดับค่าความเป็นกรดด้วยกระดาษลิตมัส             1.4 บันทึกผลการทดลองที่ได้ โดยการเรียงลำดับระดับค่าความเป็นกรด จากค่ามากไปหาค่าน้อย                               

9 ตอนที่ 2 ศึกษาหาความสามารถในการกัดกร่อนและขจัดคราบสกปรกบนเหรียญ เมื่อนำเกลือละลายน้ำผสมลงไป                                             
                       2.1 ให้นำเกลือละลายน้ำที่ได้ไปผสมกับน้ำผลไม้ในตอนที่1 ในปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ                       2.2 คนให้เข้ากัน แล้วนำเหรียญที่มีคราบสกปรกใส่ลงไปในน้ำผลไม้ที่ผสมเกลือละลายน้ำไว้                       2.3 ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที แล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น                      2.4 นำเหรียญออกมาล้างน้ำสะอาด เช็ดให้แห้งนำมาเปรียบเทียบกัน แล้วบันทึกผลการ ทดลองที่เกิดขึ้น

10 ระดับค่า pH ที่ได้ น้ำมะนาว + น้ำสับปะรด 3.0 น้ำมะนาว + น้ำส้ม 4.0
ระดับค่า pH ที่ได้ น้ำมะนาว  +  น้ำสับปะรด 3.0 น้ำมะนาว  +  น้ำส้ม 4.0 น้ำส้ม   +  น้ำสับปะรด 4.5

11 แก้วที่  1  น้ำส้ม  +  น้ำมะนาว 
แก้วที่ 2 น้ำมะนาว +  น้ำสับปะรด   แก้วที่ 3  น้ำส้ม   +  น้ำสับปะรด  เหรียญหนึ่งบาทที่สกปรกจำนวน  3  เหรียญ

12 เหรียญที่มีสกปรกใส่ในแก้วน้ำผลไม้ผสมเกลือละลายน้ำ

13 เหรียญที่ผ่านการแช่น้ำผลไม้ผสมเกลือละลายน้ำ  30  นาที 

14 สรุปผลและอภิปรายผลการดำนินการจัดทำโครงงาน
            จากผลการทดลองสรุปได้ดังนี้                             1.  เมื่อนำน้ำส้มผสมกับน้ำมะนาวจะได้ค่า  pH เท่ากับ  4.0              2.  เมื่อนำน้ำมะนาวผสมกับน้ำสับปะรดจะได้ค่า  pH  เท่ากับ  3.0              3.  เมื่อนำน้ำสมผสมกับน้ำสับปะรดจะได้ค่า  pH  เท่ากับ  4.5                        แสดงว่ามื่อนำน้ำมะนาวมาผสมกับน้ำสับปะรดจะพบว่าค่าความเป็นกรดสูงกว่า  น้ำมะนาวผสมกับน้ำส้ม และน้ำส้มผสมกับน้ำสับปะรด  นอกจากนี้เรายังพบว่าเมื่อนำน้ำผลไม้ที่ได้จากการผสมกันดังกล่าวทั้ง 3 ชนิด มาเติมเกลือละลายน้ำลงไปแล้วนำเหรียญที่มีคราบสกปรกใส่ลงไปตั้งเวลาไว้ประมาณ  30  นาที  ภายหลัง  30  นาที  นำเหรียญออกมาล้างน้ำสะอาดพบว่าเหรียญที่อยู่ในน้ำผสมไม้ที่มีค่า pH สูงที่สุดมี่ความสะอาดมากที่สุด  เพราะกรดที่เข้มข้นจะมีฤทธิ์การกัดกร่อนมากที่สุดตามลำดับความเข้มข้นของกรด 

15 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทดลอง
      1.  สามารถนำน้ำผลไม้มาทำความสะอาดเหรียญที่มีคราบสกปรกได้        2.  สามารถทราบถึงฤทธิ์ของกรดที่กัดกร่อนคราบสกปรกบนเหรียญได้        3.  สามารถทราบว่าน้ำผลไม้ชนิดใดมีค่าความเป็นกรดมากและมีฤทธิ์การกัดกร่อนไดดีที่สุด 4. ได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Blog Wordpress.com ข้อเสนอแนะ       1.  เราอาจนำน้ำผลไม้ชนิดอื่นที่มีฤทธิ์เป็นกรดที่หาได้ง่ายตามครัวเรือนของคุณ          2.  เราอาจนำการทดลองนี้ไปทดลองกับสิ่งอื่นๆที่มีคราบสกปรกติดอยู่  เช่น  สร้อยคอ  แหวน พวงกุญแจ 

16 จบการนำเสนอ ขอขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงงานคอมพิวเตอร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google