งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน ประชาชนส่วนใหญ่นิยมดื่มน้ำผลไม้เพื่อคลายร้อย และกระหาย บางครั้งก็นำนำผลไม้มาแปรรูปซึ่งเป็นการ ถนอมอาหารอีกรูปแบบหนึ่งหรือนำมารับประทานแทน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มาและความสำคัญของโครงงาน ประชาชนส่วนใหญ่นิยมดื่มน้ำผลไม้เพื่อคลายร้อย และกระหาย บางครั้งก็นำนำผลไม้มาแปรรูปซึ่งเป็นการ ถนอมอาหารอีกรูปแบบหนึ่งหรือนำมารับประทานแทน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน ประชาชนส่วนใหญ่นิยมดื่มน้ำผลไม้เพื่อคลายร้อย และกระหาย บางครั้งก็นำนำผลไม้มาแปรรูปซึ่งเป็นการ ถนอมอาหารอีกรูปแบบหนึ่งหรือนำมารับประทานแทน ของว่างก็ได้ ดิฉันจึงได้นำข้อมุลเหล่านี้มาคุยและ ปรึกษากันว่าเราสามารถนำผลไม้บางชนิดที่มีฤทธิ์ความ เป็นกรดมาขจัดคราบสกปรกบนเหรียญได้หรือไม่และถ้า ต้องจัดระดับค่าความเป็นกรดเมื่อนำน้ำผลไม้มาผสมกับ นั้นจะสามารถเรียงลำดับว่าอับว่าอันไหนมีค่าความเป็น กรดสูงสุดจากข้อสงสัยต่างๆเหล่านี้ดิฉันจึงได้คิดค้น จัดทำโครงงานนี้ขึ้นมา

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาว่ากรดจากน้ำผลไม้ที่ผสมแล้วเติมเกลือ ละลายน้ำลงไปจะมีความสามรถใน ในการขจัดคราบสกปรก หรือไม่ 2. เพื่อศึกษาหาความสามารถในการกัดกร่อนของน้ำ ผลไม้เมื่อนำเกลือละลายน้ำมาผสม 3. เพื่อศึกษาและสร้างงานจาก Blog Wordpress.com หลักการและทฤษฎี 1. การสังเกตความเป็นกรดในผลไม้เมื่อนำมาผสมกัน 2. หลักการขจัดคราบบนเหรียญ 3. ศึกษาความสามารถในการกัดกร่อนของน้ำผลไม้ที่มาผสม กัน แล้วเติมเกลือละลายน้ำงลไปและความสามารถใน การขจัดคราบสกปรกบนเหรียญ

6 อุปกรณ์และวีธีการทดลอง 1. วัสดุ 1.1 น้ำมะนาว 1.2 น้ำสับปะรด 1.3 น้ำส้ม 1.4 เกลือละลายน้ำ 1.5 เหรียญหนึ่งบาท 3 แหรียญ 2. อุปกรณ์ 2.1 มีด 2.2 แก้วขนาดกลาง 3 ใบ 2.3 ชามใบเล็ก 2 ใบ 2.4 ช้อน 2 คัน 2.5 เขียง 2.6 กระดาษลิตมัส

7 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน 1. ขั้นตอนการเตรียมวัสดุ 1.1 นำมะนาว สับปะรดและส้ม มาคั้นให้ได้น้ำและกรองเอาตะกอนทิ้ง 1.2 นำเกลือมาละลายน้ำละอาด ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที

8 ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 1 ศึกษาระดับค่าความเป็นกรดของน้ำผลไม้ เมื่อนำมาผสมและเรียงลำดับจากค่ามากไปหาค่าน้อย 1.1 นำมะนาว ส้ม สับปะรด มาคั้นให้ได้น้ำ 1.2 เมื่อได้น้ำผลไม้ทั้ง 3 ชนิด แล้วให้นำมาผสมกันตาม สัดส่วนดังนี้ 1.2.1 นำน้ำสับปะรดไปผสมกับน้ำมะนาว ใน ปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะเท่ากัน 1.2.2 นำน้ำส้มไปผสมกับน้ำมะนาว ในปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะเท่ากัน 1.2.3 นำน้ำส้มไปผสมกับน้ำสับปะรด ใน ปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะเท่ากัน 1.3 เมื่อนำไปผสมตามสัดส่วนแล้ว คนให้เข้ากันแล้ว ทดสอบหาระดับค่าความเป็นกรดด้วยกระดาษลิตมัส 1.4 บันทึกผลการทดลองที่ได้ โดยการเรียงลำดับระดับ ค่าความเป็นกรด จากค่ามากไปหาค่าน้อย

9 ตอนที่ 2 ศึกษาหาความสามารถในการกัดกร่อนและขจัดคราบ สกปรกบนเหรียญ เมื่อนำเกลือละลายน้ำผสมลง ไป 2.1 ให้นำเกลือละลายน้ำที่ได้ไปผสมกับน้ำ ผลไม้ในตอนที่ 1 ในปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ 2.2 คนให้เข้ากัน แล้วนำเหรียญที่มีคราบสกปรก ใส่ลงไปในน้ำผลไม้ที่ผสมเกลือละลายน้ำไว้ 2.3 ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที แล้วสังเกตความ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 2.4 นำเหรียญออกมาล้างน้ำสะอาด เช็ดให้แห้ง นำมาเปรียบเทียบกัน แล้วบันทึกผลการ ทดลองที่เกิดขึ้น

10 น้ำมะนาว + น้ำสับปะรด น้ำมะนาว + น้ำส้ม น้ำส้ม + น้ำสับปะรด 3.0 4.0 4.5 ระดับค่า pH ที่ได้

11 แก้วที่ 1 น้ำส้ม + น้ำมะนาว แก้วที่ 2 น้ำมะนาว + น้ำสับปะรด แก้วที่ 3 น้ำส้ม + น้ำสับปะรด เหรียญหนึ่งบาทที่สกปรกจำนวน 3 เหรียญ

12 เหรียญที่มีสกปรกใส่ในแก้วน้ำ ผลไม้ผสมเกลือละลายน้ำ

13 เหรียญที่ผ่านการแช่น้ำผลไม้ ผสมเกลือละลายน้ำ 30 นาที

14 สรุปผลและอภิปรายผลการดำนินการจัดทำโครงงาน จากผลการทดลองสรุปได้ดังนี้ 1. เมื่อนำน้ำส้มผสมกับน้ำมะนาวจะได้ค่า pH เท่ากับ 4.0 2. เมื่อนำน้ำมะนาวผสมกับน้ำสับปะรดจะได้ ค่า pH เท่ากับ 3.0 3. เมื่อนำน้ำสมผสมกับน้ำสับปะรดจะได้ ค่า pH เท่ากับ 4.5 แสดงว่ามื่อนำน้ำมะนาวมาผสมกับน้ำสับปะรดจะพบว่า ค่าความเป็นกรดสูงกว่า น้ำมะนาวผสมกับน้ำส้ม และน้ำส้มผสม กับน้ำสับปะรด นอกจากนี้เรายังพบว่าเมื่อนำน้ำผลไม้ที่ได้จาก การผสมกันดังกล่าวทั้ง 3 ชนิด มาเติมเกลือละลายน้ำลงไปแล้ว นำเหรียญที่มีคราบสกปรกใส่ลงไปตั้งเวลาไว้ ประมาณ 30 นาที ภายหลัง 30 นาที นำเหรียญออกมาล้าง น้ำสะอาดพบว่าเหรียญที่อยู่ในน้ำผสมไม้ที่มีค่า pH สูงที่สุดมี่ ความสะอาดมากที่สุด เพราะกรดที่เข้มข้นจะมีฤทธิ์การกัดกร่อน มากที่สุดตามลำดับความเข้มข้นของกรด

15 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทดลอง 1. สามารถนำน้ำผลไม้มาทำความสะอาดเหรียญที่มีคราบ สกปรกได้ 2. สามารถทราบถึงฤทธิ์ของกรดที่กัดกร่อนคราบสกปรก บนเหรียญได้ 3. สามารถทราบว่าน้ำผลไม้ชนิดใดมีค่าความเป็นกรดมาก และมีฤทธิ์การกัดกร่อนไดดีที่สุด 4. ได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Blog Wordpress.com ข้อเสนอแนะ 1. เราอาจนำน้ำผลไม้ชนิดอื่นที่มีฤทธิ์เป็นกรดที่หาได้ง่าย ตามครัวเรือนของคุณ 2. เราอาจนำการทดลองนี้ไปทดลองกับสิ่งอื่นๆที่มีคราบ สกปรกติดอยู่ เช่น สร้อยคอ แหวน พวงกุญแจ

16


ดาวน์โหลด ppt ที่มาและความสำคัญของโครงงาน ประชาชนส่วนใหญ่นิยมดื่มน้ำผลไม้เพื่อคลายร้อย และกระหาย บางครั้งก็นำนำผลไม้มาแปรรูปซึ่งเป็นการ ถนอมอาหารอีกรูปแบบหนึ่งหรือนำมารับประทานแทน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google