งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษา ชีววิทยา. H OW TO STUDY B IOLOGY ? ชีววิทยา : วิทยาศาสตร์ของ สิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยา >> การ แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ สิ่งมีชีวิต รวมทั้งแนวคิดของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษา ชีววิทยา. H OW TO STUDY B IOLOGY ? ชีววิทยา : วิทยาศาสตร์ของ สิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยา >> การ แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ สิ่งมีชีวิต รวมทั้งแนวคิดของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษา ชีววิทยา

2 H OW TO STUDY B IOLOGY ? ชีววิทยา : วิทยาศาสตร์ของ สิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยา >> การ แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ สิ่งมีชีวิต รวมทั้งแนวคิดของ มนุษย์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต โดย การศึกษา ค้นคว้า วิจัย

3 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (scientific process) 1. การสังเกต และตั้งปัญหา 2. ตั้งสมมติ ฐาน 3. การตรวจสอบ สมมติฐาน 4. การแปลผลและ สรุปผลการทดลอง

4 1. การสังเกตและตั้ง ปัญหา (O BSERVATION AND P ROBLEM ) การช่างสังเกตเป็นคุณสมบัติ สำคัญของนักวิทยาศาสตร์ เอ๊ ะ ?

5 อยากรู้มั๊ย ? ตัวเองเป็นคนช่างสังเกตแค่ ไหน ? เรามาดูกัน ! ให้นักเรียนดูวิดีโอ “ ยูกลีนา ” แล้วบันทึกสิ่งที่ สังเกตเห็นจากการดูวิดีโอ พร้อมตั้งคำถามให้ ได้มากที่สุด ( ให้เวลา 5 นาที ) รวบรวมคำถามจากสมาชิกในกลุ่ม ( ที่ไม่ซ้ำ กัน ) ตัวแทนกลุ่มออกมาเขียนหน้ากระดาน คำถามไหนน่าสนใจ

6 ** การช่างสังเกต นำไปสู่การค้นพบ ปัญหาและการ รวบรวมข้อมูล การตั้งปัญหาต้องยึดข้อเท็จจริงเป็นหลัก อย่าเอาความคิดเห็นไปปนกับข้อเท็จจริง

7 อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิง (Alexander Fleming) เชื้อชาติ : ชาวสก็อต มีชีวิตในช่วง : พ. ศ. 2424 - 2498 ผลงานที่สำคัญ : ค้นพบยาปฏิชีวนะ ชื่อ " เพนนิซิลลิน " เป็นคนแรก ทายซิ ใครเอ่ย ?

8 " การตั้งปัญหานั้นสำคัญ กว่าการแก้ปัญหา " อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)

9 2. ตั้งสมมติฐาน (F ORMULATION OF HYPOTHESIS ) สมมติฐาน : คำตอบของปัญหา ที่อาจเป็นไปได้ คำตอบจะได้การยอมรับเมื่อ ผ่านการพิสูจน์แล้วหลายครั้ง

10 การตั้งสมมติฐานที่ดีควร มีลักษณะดังนี้ 1. เป็นสมมติฐานที่เข้าใจง่าย มัก นิยมใช้วลี “ ถ้า … ดังนั้น …” 2. เป็นสมมติฐานที่แนะลู่ทางที่จะ ตรวจสอบได้ 3. เป็นสมมติฐานที่ตรวจได้โดยการ ทดลอง 4. เป็นสมมติฐานที่สอดคล้องและอยู่ ในขอบเขตข้อเท็จจริงที่ได้จากการ สังเกตและสัมพันธ์กับปัญหาที่ตั้งไว้

11 ตัวอ ย่าง สมมติฐาน : ถ้าการได้รับอาหารที่มี ฟอสเฟตไม่เพียงพอมีส่วนทำให้เกิดโรคนิ่ว ในกระเพาะปัสสาวะ ดังนั้นเด็กที่ได้รับ เกลือฟอสเฟตเป็นอาหารเสริม ย่อมจะไม่ เป็นโรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ปัญหา : การได้รับสารอาหารที่มี ฟอสเฟตไม่เพียงพอ มีส่วนเกี่ยวข้อง กับ การเกิดโรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ หรือไม่

12 สมมติฐาน : ถ้าแสงแดดมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การเจริญงอกงามของต้นหญ้า ดังนั้น ต้นหญ้าบริเวณที่ไม่ได้รับแสงแดดจะไม่ เจริญงอกงามหรือตายไป ปัญหา : แสงแดดมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การเจริญงอกงอมของต้นหญ้าหรือไม่ ตัวอ ย่าง

13 ลอง ทำ ปัญหา : ราเพนนิซิลเลียมยับยั้งการ เจริญของแบคทีเรียได้หรือไม่ ปัญหา : ความเข้มของแสงมีผล ต่อการเจริญเติบโตของต้นพืช หรือไม่ ปัญหา : แสงมีความจำเป็นต่อ การงอกของเมล็ดพืชหรือไม่

14 3. การตรวจสอบ สมมติฐาน (T EST HYPOTHESIS ) 1. การสังเกตและรวบรวมข้อเท็จจริง 2. การทดลอง ** นิยมใช้เพราะมีการควบคุม ตัวแปร ตัวแปร (variable) คือ ปัจจัยที่มีผลต่อ การทดลอง แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ (Independent variable) ตัวแปรตาม (Dependent variable) ตัวแปรควบคุม (Controlled variable)

15 ตัวอย่าง การ กำหนดตัวแปร สมมติฐาน : ถ้าปริมาณแสงมีผลต่อ การเจริญเติบโตของต้นมะม่วง ดังนั้นต้นมะม่วงที่ได้รับแสงมากจะมี ความสูงมากกว่าต้นที่ได้รับแสงน้อย ตัวแปร ตัวแปรต้น : ปริมาณแสง ( จำนวน ชั่วโมงที่ได้รับแสง ) ตัวแปรตาม : การเจริญเติบโตของ ต้นมะม่วง ( ความสูง ) ตัวแปรควบคุม : ชนิดของดิน ปริมาณน้ำ ระดับอุณหภูมิ ปริมาณธาตุอาหาร

16 ซึ่งจะต้องมีการแบ่งชุดการ ทดลองออกเป็น 2 กลุ่ม 1. ชุดทดลอง >> ได้รับ ตัวแปรต้น 2. ชุดควบคุม >> ไม่ได้ รับตัวแปรต้น

17 4. การแปลผลและ สรุปผลการทดลอง (C ONCLUSION ) นำข้อมูลที่ได้จากการทดลอง มาวิเคราะห์หาข้อสรุป สอดคล้อง / ไม่สอดคล้องกับ สมมติฐาน ถ้าไม่สอดคล้องต้อง ตั้งสมมติฐานใหม่ ตรวจสอบ สมมติฐานใหม่


ดาวน์โหลด ppt การศึกษา ชีววิทยา. H OW TO STUDY B IOLOGY ? ชีววิทยา : วิทยาศาสตร์ของ สิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยา >> การ แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ สิ่งมีชีวิต รวมทั้งแนวคิดของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google