งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มาและความสำคัญ จากการได้ศึกษาและเรียนรู้เรื่องความหลากหลาย ทางชีวภาพ ทำให้ทราบว่าในป่าชายเลนสิ่งมีชีวิตอยู่ มากมายหลายชนิด ซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะดำรงชีวิตอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มาและความสำคัญ จากการได้ศึกษาและเรียนรู้เรื่องความหลากหลาย ทางชีวภาพ ทำให้ทราบว่าในป่าชายเลนสิ่งมีชีวิตอยู่ มากมายหลายชนิด ซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะดำรงชีวิตอยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ที่มาและความสำคัญ จากการได้ศึกษาและเรียนรู้เรื่องความหลากหลาย ทางชีวภาพ ทำให้ทราบว่าในป่าชายเลนสิ่งมีชีวิตอยู่ มากมายหลายชนิด ซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะดำรงชีวิตอยู่ ในป่าชายเลนและมีความสัมพันธ์กันในระบบนิเวศ ผู้จัดทำ โครงงานได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับความหลากหลายของ สิ่งมีชีวิตบริเวณป่าชายเลนบ้านอำเภอ ผู้จัดทำโครงงาน ได้สังเกตเห็นว่า ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมบริเวณป่าชาย เลนมีการเปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ บริเวณป่าชายเลนทำให้ปริมาณของสิ่งมีชีวิตมีจำนวนลด น้อยลงซึ่งมีผลต่อระบบนิเวศทำให้เสียสมดุล ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานจึงอยากที่จะศึกษา เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนบ้าน อำเภอว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง แต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างไร เพื่อเป็นความรู้ให้แก่ เพื่อนในโรงเรียน คนในชุมชน และคนทั่วไปที่สนใจ และ เป็นการกระตุ้นให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลนให้ ดำรงอยู่เนื่องจากเป็นบริเวณที่ป้องกันชายฝั่งและแหล่ง อนุบาลสัตว์น้ำ เพราะนับวันป่าชายเลนก็จะเสื่อมโทรมลง ทุกที ผู้จัดทำโครงงานจึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้น

3 จุดมุ่งหมายของ การศึกษาค้นคว้า 1. เพื่อสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ บริเวณ ป่าชายเลน บ้านอำเภอ 2. เพื่อศึกษาชนิดของสิ่งมีชีวิต ลักษณะ ความสำคัญ ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน 3. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนช่วยอนุรักษ์ ป่าชายเลน ในท้องถิ่นของตนเอง

4 ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณ ป่าชายเลน บ้านอำเภอ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


ดาวน์โหลด ppt ที่มาและความสำคัญ จากการได้ศึกษาและเรียนรู้เรื่องความหลากหลาย ทางชีวภาพ ทำให้ทราบว่าในป่าชายเลนสิ่งมีชีวิตอยู่ มากมายหลายชนิด ซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะดำรงชีวิตอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google