งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณป่าชายเลนบ้านอำเภอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณป่าชายเลนบ้านอำเภอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณป่าชายเลนบ้านอำเภอ

2 ที่มาและความสำคัญ จากการได้ศึกษาและเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ทำให้ทราบว่าในป่าชายเลนสิ่งมีชีวิตอยู่มากมายหลายชนิด ซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะดำรงชีวิตอยู่ในป่าชายเลนและมีความสัมพันธ์กันในระบบนิเวศ ผู้จัดทำโครงงานได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตบริเวณป่าชายเลนบ้านอำเภอ ผู้จัดทำโครงงานได้สังเกตเห็นว่า ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมบริเวณป่าชายเลนมีการเปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่บริเวณป่าชายเลนทำให้ปริมาณของสิ่งมีชีวิตมีจำนวนลดน้อยลงซึ่งมีผลต่อระบบนิเวศทำให้เสียสมดุล ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานจึงอยากที่จะศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนบ้านอำเภอว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง แต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างไร เพื่อเป็นความรู้ให้แก่เพื่อนในโรงเรียน คนในชุมชน และคนทั่วไปที่สนใจ และเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลนให้ดำรงอยู่เนื่องจากเป็นบริเวณที่ป้องกันชายฝั่งและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ เพราะนับวันป่าชายเลนก็จะเสื่อมโทรมลงทุกที ผู้จัดทำโครงงานจึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้น

3 จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
1. เพื่อสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณ ป่าชายเลนบ้านอำเภอ 2. เพื่อศึกษาชนิดของสิ่งมีชีวิต ลักษณะ ความสำคัญ ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน 3. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนช่วยอนุรักษ์ป่าชายเลน ในท้องถิ่นของตนเอง

4 ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณป่าชายเลน บ้านอำเภอ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


ดาวน์โหลด ppt โครงงานสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณป่าชายเลนบ้านอำเภอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google