งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาในการ ทำโครงงาน ระหว่างผ้าสีแดง สีชมพู สีขาว สีใด ดูดกลืนความร้อนดีที่สุด ที่มาและ ความสำคัญ จากการศึกษาสถานการณ์ที่กำหนดให้ กลุ่มของข้าพเจ้าสนใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาในการ ทำโครงงาน ระหว่างผ้าสีแดง สีชมพู สีขาว สีใด ดูดกลืนความร้อนดีที่สุด ที่มาและ ความสำคัญ จากการศึกษาสถานการณ์ที่กำหนดให้ กลุ่มของข้าพเจ้าสนใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ปัญหาในการ ทำโครงงาน ระหว่างผ้าสีแดง สีชมพู สีขาว สีใด ดูดกลืนความร้อนดีที่สุด ที่มาและ ความสำคัญ จากการศึกษาสถานการณ์ที่กำหนดให้ กลุ่มของข้าพเจ้าสนใจ เกี่ยวกับการดูดกลืน ความร้อนของผ้าสีต่างๆ จึงทำการทดลอง โดยใช้ผ้า สักกะหลาดสีต่างๆทั้ง 3 สี คือ สี แดง สีชมพู สีขาว

4 วัตถุประสงค์ของ การศึกษาค้นคว้า 1. เพื่อศึกษาการดูดกลืนความร้อนของผ้า สักกะหลาด ทั้ง 3 สี 2. เพื่อทดลองเปรียบเทียบการดูดกลืนความร้อนของ ผ้า สักหลาดทั้ง 3 สี 3. เลือกเสื้อผ้าสีที่ดูดกลืนความร้อนน้อยที่สุดในวันที่ เราไปอยู่กลางแดด สมมุติฐาน ผ้าสักหลาดสีแดงจะดูดกลืนความ ร้อนมากที่สุด

5 ตัวแปรที่ เกี่ยวข้อง ตัวแปรต้น : ผ้าสักหลาดสีแดง สีชมพู สีขาว ตัวแปรตาม : การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ตัวแปรควบคุม : ชนิดและขนาดของผ้า เทอร์โมมิเตอร์ชนิดเดียวกัน นิยามเชิงปฏิบัติ / ขอบเขตของการทดลอง ผ้าสักหลาด หมายถึงผ้าสักหลาดมีขายตามท้องตลาดขนาดกว้าง 35.5 cm ยาว 25.5 cm

6 วิธีดำเนินการ อุปกรณ์ รายชื่อ อุปกรณ์ ขนาดจำนวน 1. ผ้าสักหลาดสี แดง 2. ผ้าสักหลาด สีชมพู 3. ผ้าสักหลาดสี ขาว 4. เทอร์โมมิเต อร์ กว้าง 35.5 X 25.5 - 1 ผืน 3 อัน

7 ขั้นตอนการ ดำเนินการ 1. วัดความกว้างความยาวของผ้าทุกสีให้ เท่ากัน แล้วตัดออก 2. พับครึ่งแล้วสอดเทอร์โมมิเตอร์เข้าด้าน ใน 3. วัดอุณหภูมิเริ่มต้น แล้วนำผ้าทั้ง 3 สี ไป วางไว้กลางแดด 4. สังเกตอุณหภูมิหลังการทดลอง บันทึก ผล 5. ทำซ้ำอีก 2 ครั้ง บันทึกผล หาค่าเฉลี่ย

8 บันทึกผลการ ทดลอง ครั้งที่ สีแดงสีชมพูสีขาว ก่อนหลังก่อนหลังก่อนหลัง 123123 32 35 34 43 32 35 33 42 32 35 32 41 เฉลี่ย 33.24333.1423341

9 แผนภูมิแสดงการดูดกลืนความ ร้อนของผ้าทั้ง 3 สี

10 สรุปผลการ ทดลอง ผ้าสีแดงดูดกลืนความร้อน มากที่สุด ผ้าสีขาวดูดกลืนความร้อน น้อยที่สุด ข้อเสน อแนะ ควรใส่ผ้าสีอ่อนในเวลาร้อน และ ควรใส่ผ้าสีเข้มใน เวลาหนาว ความรู้สึกต่อการทำงานชิ้นนี้ รู้สึกดีต่อโครงงานนี้ เพราะได้รู้เกี่ยวกับการใส่เสื้อสี อะไรเป็นอย่างไร

11 หลักการทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง การถ่ายโอนความร้อนมี 2 ประเภท ได้แก่ 1. การนำความร้อน หมายถึง การถ่ายโอน ความร้อนโดยความร้อนเคลื่อนที่จากวัตถุที่มี อุณหภูมิสูงไปตามเนื้อวัตถุ 2. การพาความร้อน หมายถึง การถ่ายโอน ความร้อนจากอุณหภูมิไปที่มีอุณหภูมิต่ำ 3. การแผ่รังสี หมายถึง การถ่ายโอนความ ร้อนที่เกิดจากแหล่งความร้อนหนึ่ง ถ่านโอน ความร้อนไปยังสารที่มีอุณหภูมิตํ่ากว่า โดย ไม่ต้องอาศัยตัวกลาง

12 คณะผู้จัดทำ เด็กชาย ชาตรี วิทูรสถิตธรรม เลขที่ 2 เด็กชาย อภิชาติ อัศว์วิเศษศิวะกุล เลขที่ 8 เด็กชาติวทัญญู สืบ ถิ่น เลขที่ 9 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ที่ปรึกษา : 1. พ่อ แม่ และพี่ 2. ครูวนิดา ตั้งเตชานนท์

13 รายการประเมิน คะแนน เต็ม คะแนน ที่ได้ หมายเหตุ 1. การกำหนดปัญหาและการ ตั้งสมมติฐาน 22 1. ตารางบันทึก ผลไม่ชัดเจน 2. การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ ใช้ในการทดลอง 22 2. กราฟไม่ ชัดเจน 3. การออกแบบการทดลอง 33 4. การดำเนินการทดลอง 33 5. การบันทึกข้อมูล 33 6. การจัดกระทำข้อมูล 33 7. การแปลความหมายข้อมูลและ การสรุปผล 33 8. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 32 9. การเขียนรายงาน 32 รวม 2523 แบบบันทึกผลการประเมินโครงงาน วิทยาศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาในการ ทำโครงงาน ระหว่างผ้าสีแดง สีชมพู สีขาว สีใด ดูดกลืนความร้อนดีที่สุด ที่มาและ ความสำคัญ จากการศึกษาสถานการณ์ที่กำหนดให้ กลุ่มของข้าพเจ้าสนใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google