งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ เรื่องสัตว์ในท้องถิ่น. วัตถุประสงค์ คือ นักเรียนสามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการสังเกต รวบรวมข้อมูล ลักษณะทั่วไปของสัตว์ในท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ เรื่องสัตว์ในท้องถิ่น. วัตถุประสงค์ คือ นักเรียนสามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการสังเกต รวบรวมข้อมูล ลักษณะทั่วไปของสัตว์ในท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ เรื่องสัตว์ในท้องถิ่น

2 วัตถุประสงค์ คือ นักเรียนสามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการสังเกต รวบรวมข้อมูล ลักษณะทั่วไปของสัตว์ในท้องถิ่น จำแนก ประเภทจัดหมวดหมู่ ของสัตว์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ศึกษา โดยทดลองเลี้ยงสัตว์เพื่อศึกษาวงจรชีวิตของสัตว์ใน ท้องถิ่นที่สนใจ เก็บรวบรวม จัดการแสดง ตีความหมาย และลงสรุปข้อมูลลงในรูปแบบโครงงาน

3 ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล จัดทำเป็น แผนภาพ วัฏจักรวงจรชีวิตของสัตว์ในท้องถิ่น นำเสนอเป็นรูปเล่ม เผยแพร่ทางเวบไซต์ ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล จัดทำเป็น แผนภาพ วัฏจักรวงจรชีวิตของสัตว์ในท้องถิ่น นำเสนอเป็นรูปเล่ม เผยแพร่ทางเวบไซต์

4 คำถามสร้างพลังคิด สัตว์ในท้องถิ่นในอดีตกับอนาคตจะเป็นอย่างไร คำถามประจำหน่วย ( มีได้มากกว่าหนึ่งคำถาม ) 1. จะป้องกันอย่างไรไม่ให้สัตว์สูญพันธ์ 2. เราจะเขียนวงจรชีวิตของสัตว์ให้น่าสนใจ อย่างไร คำถามประจำบท ( มีได้มากกว่าหนึ่งคำถาม ) 1. สัตว์ชนิดใดออกลูกเป็นตัว ออกลูกเป็นไข่ 2. เราจำแนกสัตว์ได้กี่ประเภท ใช้เกณฑ์ใดในการจำแนก 3. สัตว์ที่พบมีการสืบพันธ์แบบใด

5 เครื่องมือ แผนภูมิ K-w-l-H แบบตรวจสอบรายการการสังเกตการร่วมมือกันทำงาน บันทึกอนุทิน รูบริคโครงงาน / รูบริคความคิดสร้างสรรค์ วิธีการประเมิน บันทึกการสังเกตและพฤติกรรม โดยใช้บันทึกการสังเกต การ ร่วมมือกันทำงาน การกำกับตนเองและทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณของนักเรียน เพื่อกำกับความก้าวหน้าของนักเรียน ในระหว่างการทำโครงงานและภาระงาน ใช้รูบริคประเมินตรวจสอบความคิดสร้างสรรค์ โดยมีการ แลกเปลี่ยนความคิดมากมาย จากความคิดที่ได้จากการทำงาน ร่วมกันของเพื่อน ๆ สนุกกับการทดลองใหม่ ๆ

6 ภาพสรุปของหน่วย ใช้ข้อมูลจริงของการสำรวจสัตว์ในท้องถิ่น วงจรชีวิตของสัตว์ การจำแนกสัตว์ การทำลายสัตว์ป่าในท้องถิ่น เพื่อมาทำเป็น อาหารเพื่อจำหน่าย ซึ่งกลุ่มนักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าสัตว์ชนิดใด ได้รับการทำลายและอะไรคือผลร้ายในการทำลายสัตว์นั้น บทสรุป นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการสำรวจ ค้นคว้า สัตว์ในท้องถิ่น และที่ศึกษาข้อมูลการทำลายสัตว์ป่าและสนทนาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ถึงวิธีการป้องกันแนวทางการอนุรักษ์สัตว์ป่าและ สัตว์ในท้องถิ่นต่อผู้แทนองค์กรที่มีใจเมตตา สมาคมต่าง ๆ และ องค์กรที่สนใจ องค์กรบริหารส่วนตำบล จากนั้นกลุ่มนักเรียนทำ การสำรวจรวบรวมข้อมูลปฏิกิริยาของชุมชนและสอบถามว่าจะลด การทำร้ายสัตว์ สัตว์ป่าในท้องถิ่นได้อย่างไร จะหาแนวทาง อนุรักษ์กันอย่างไร กลุ่มนักเรียนใช้สังคมออนไลน์โพลต์คำเพื่อ บทบาทของชุมชน


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ เรื่องสัตว์ในท้องถิ่น. วัตถุประสงค์ คือ นักเรียนสามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการสังเกต รวบรวมข้อมูล ลักษณะทั่วไปของสัตว์ในท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google