งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูล ข้อมูล (Data) หมายถึง ตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ใดๆ ก็ได้ที่ คอมพิวเตอร์รู้จัก และสามารถส่งเข้าไปเก็บ ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์หรือบันทึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูล ข้อมูล (Data) หมายถึง ตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ใดๆ ก็ได้ที่ คอมพิวเตอร์รู้จัก และสามารถส่งเข้าไปเก็บ ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์หรือบันทึก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ข้อมูล ข้อมูล (Data) หมายถึง ตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ใดๆ ก็ได้ที่ คอมพิวเตอร์รู้จัก และสามารถส่งเข้าไปเก็บ ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์หรือบันทึก ลงบนสื่อต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ได้ เพื่อ นำไปใช้ในการอ้างอิงหรือการคำนวณ ข้อมูลที่ดีมีลักษณะ ดังนี้ - มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ - กระบวนการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล ถูกต้อง - เป็นสารสนเทศที่มาถึงผู้ใช้ทันเวลา - ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ข้อมูล (Data) หมายถึง ตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ใดๆ ก็ได้ที่ คอมพิวเตอร์รู้จัก และสามารถส่งเข้าไปเก็บ ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์หรือบันทึก ลงบนสื่อต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ได้ เพื่อ นำไปใช้ในการอ้างอิงหรือการคำนวณ ข้อมูลที่ดีมีลักษณะ ดังนี้ - มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ - กระบวนการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล ถูกต้อง - เป็นสารสนเทศที่มาถึงผู้ใช้ทันเวลา - ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

3 สารสนเทศ สารสนเทศ หมายถึง ข้อความรู้ที่ ประมวลผลได้จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ออกมาเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ นั้นๆ นั้นคือ สารสนเทศมีลักษณะอิงกับ ผู้ใช้ และยึดตัวผู้ใช้เป็นหลัก

4 คุณค่าของ สารสนเทศ - เสริมสร้างความสามารถในการเก็บ เกี่ยวความรู้และวิธีการที่ประสบความสำเร็จ มาแล้วจากที่อื่น - สร้างความมีเหตุผลและระเบียบแบบ แผน เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาของแต่ละ ประเทศโดยอาศัยความรู้ที่มีอยู่แล้ว - มีฐานความรู้ที่กว้างขวางสำหรับการ แก้ปัญหา - มีวิธีการใหม่ ๆ มีทางเลือกที่จะตัด ทอนปัญหาในอนาคตให้น้อยลง - มีข้อมูลในการตัดสินในในทุกระดับ ของหน่วยงาน - เสริมสร้างความสามารถในการเก็บ เกี่ยวความรู้และวิธีการที่ประสบความสำเร็จ มาแล้วจากที่อื่น - สร้างความมีเหตุผลและระเบียบแบบ แผน เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาของแต่ละ ประเทศโดยอาศัยความรู้ที่มีอยู่แล้ว - มีฐานความรู้ที่กว้างขวางสำหรับการ แก้ปัญหา - มีวิธีการใหม่ ๆ มีทางเลือกที่จะตัด ทอนปัญหาในอนาคตให้น้อยลง - มีข้อมูลในการตัดสินในในทุกระดับ ของหน่วยงาน

5 การจัดการ สารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ หมายถึง การผลิต จัดเก็บ ประมวลผล ค้นหา และ เผยแพร่สารสนเทศโดยจัดให้มีระบบ สารสนเทศ รวมทั้งการจัดการกระแสของ สารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอก องค์การ โดยมีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารมาใช้ในการจัดการ รวมทั้งมี นโยบายหรือกลยุทธ์ระดับองค์การในการ จัดการสารสนเทศ

6 การประมวลผลข้อมูล (Data Processing) การประมวลผลข้อมูล หมายถึง การ กระทำกับข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งหรือข้อมูล กลุ่มใดๆกลุ่มหนึ่ง เพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่มี ความหมายมากขึ้น สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ ได้มากขึ้น

7 รูปแบบการ ประมวลผลข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่ง สารสนเทศที่ต้องการนั้น มี 3 รูปแบบ 1. การประมวลผลด้วยมือ 2. การประมวลผลข้อมูลแบบ กึ่งอัตโนมัติ 3. การประมวลผลข้อมูลด้วย เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ การประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่ง สารสนเทศที่ต้องการนั้น มี 3 รูปแบบ 1. การประมวลผลด้วยมือ 2. การประมวลผลข้อมูลแบบ กึ่งอัตโนมัติ 3. การประมวลผลข้อมูลด้วย เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์

8 ระบบสารสนเทศ (Information Systems) - เป็นการดำเนินงานสารสนเทศ จัดทำ อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน การจัดทำระบบ สารสนเทศ จะทำให้เกิดความรอบรู้ ที่จะช่วย ในการตัดสินใจ หรือวางแผนในการ ดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพ - เป็นระบบที่มีการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามา ช่วยจัดการข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ได้มาซึ่ง สารสนเทศ เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจ ในเวลาอันรวดเร็วและถูกต้องที่สุด - เป็นการดำเนินงานสารสนเทศ จัดทำ อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน การจัดทำระบบ สารสนเทศ จะทำให้เกิดความรอบรู้ ที่จะช่วย ในการตัดสินใจ หรือวางแผนในการ ดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพ - เป็นระบบที่มีการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามา ช่วยจัดการข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ได้มาซึ่ง สารสนเทศ เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจ ในเวลาอันรวดเร็วและถูกต้องที่สุด

9 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) •IT หมายถึง เทคโนโลยีทุกด้านที่เข้ามา ร่วมกันในกระบวนการจัดเก็บ สร้าง และ สื่อสารสารสนเทศ •IT ต้องการเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การบันทึก จัดเก็บ ประมวลผล สืบค้น ส่ง และรับข้อมูล ซึ่งรวมถึงเครื่องมือและ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการข้างต้น เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล บันทึกและค้นคืน เครือข่ายสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม เป็นต้น รวมทั้งระบบที่ควบคุมการทำงานของ อุปกรณ์เหล่านี้ •IT หมายถึง เทคโนโลยีทุกด้านที่เข้ามา ร่วมกันในกระบวนการจัดเก็บ สร้าง และ สื่อสารสารสนเทศ •IT ต้องการเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การบันทึก จัดเก็บ ประมวลผล สืบค้น ส่ง และรับข้อมูล ซึ่งรวมถึงเครื่องมือและ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการข้างต้น เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล บันทึกและค้นคืน เครือข่ายสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม เป็นต้น รวมทั้งระบบที่ควบคุมการทำงานของ อุปกรณ์เหล่านี้

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูล ข้อมูล (Data) หมายถึง ตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ใดๆ ก็ได้ที่ คอมพิวเตอร์รู้จัก และสามารถส่งเข้าไปเก็บ ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์หรือบันทึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google